Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2016


Zawiadomienie o walnym zebraniu sprawozdawczym - 11.04.2016

Szanowni Działkowicze.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu, zawiadamia, że w sobotę 23 kwietnia 2016 r. w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej odbędzie się:

 walne zebranie sprawozdawcze.

Początek obrad walnego zebrania sprawozdawczego w pierwszym terminie o godz. 9:00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie o godz. 09:30.

Zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu  na liczbę członków PZD obecnych na Zebraniu.
Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i komisji problemowych ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku codziennie od 17 do 22 kwietnia 2016 r. w godz. 15:00-16:00.

Proponowany porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczego ROD

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie merytoryczne Zarzadu ROD z działalności w 2015 r.
7. Sprawozdanie finansowe
Zarzadu ROD za 2015 r.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r.
9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 r wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
10. Projekt planu pracy i preliminaża finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres za 2015 r.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 r., w tym także:
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej.
17. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*.
18. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 r.
19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.
_____________________________________
* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

Projekt regulamin walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD "Pokój" we Wrocławiu w dniu 23.04.2016 r.

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD "Pokój" we Wrocławiu i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD "
Pokój" mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD "
Pokój".
4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD "
Pokój", z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 4 minut.
14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
17. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
20. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2015 r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2015 r.,
- wyników wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd,
- planu pracy w 2016 r.,
- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2016 r.,
- planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,
- preliminarza finansowego na 2016 r.
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD*,
- innych dotyczących działalności ogrodu.
24. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.
_____________________________________
* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.