Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2014


Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Szanowni Działkowicze.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu, zawiadamia, że w sobotę 26 kwietnia 2014 r. w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej odbędzie się:

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 9.00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 09.30.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu  na liczbę członków PZD obecnych na Zebraniu. 
Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.  
Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem w biurze Zarządu.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2013 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz finansowe za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za ubiegły rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności za ubiegły rok.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na bieżący rok.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Najważniejsze przepisy ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. i wynikające stąd zadania dla stowarzyszenia ogrodowego.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD merytorycznego i finansowego za 2013 r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD.
16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD.
17. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu.
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r.
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 r.
- innych dotyczących działalności ogrodu.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Regulamin Walnego zebrania sprawozdawczego
członków PZD w ROD "Pokój" we Wrocławiu w dniu 26.04.2014 r.

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie Związku, użytkownicy działek w ROD "Pokój".
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD "Pokój" mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD "Pokój".
4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD "Pokój", z wyjątkiem przypadków określonych w § 50 ust. 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 3 statutu PZD.
5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.
11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszonew dyskusji tematy.
15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
17. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
20. O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.
22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z Sali.
23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2013 r. i sprawozdania finansowego za 2013 r.,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r.
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2013 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2013 r.,
- planu pracy w 2014 r. oraz preliminarza finansowego na 2014 r.,
- wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej**,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu w 2014 r.
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r.,
- innych dotyczących działalności ogrodu.
24. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.