Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2013


Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Szanowni Działkowicze.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pokój we Wrocławiu, zawiadamia, że w sobotę 27 kwietnia 2013 r. w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej odbędzie się:

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 9.30.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10.00.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie, conajmniej pół godziny później są ważne bez względu  na liczbę członków PZD obecnych na Zebraniu. 
Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku tydzień przed Walnym Zebraniem w biurze Zarządu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarzadu ROD z działalności za 2012 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2012 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2012 r.
9. Projekt planu pracy i preliminaża finansowego na 2013 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego) - § 82 pkt 5 Statutu PZD.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD.
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz Ogrodu - § 82 pkt 7 Statutu PZD,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r. - § 82 pkt 8 Statutu PZD,
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r., - § 82 pkt 6 Statutu PZD,
- innych dotyczących działalności Ogrodu.
16. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.