Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2012


Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.

Szanowni Działkowicze.

Działając na podstawie § 76 pkt. 1. oraz § 86 i § 87 Statutu PZD oraz § 32 Regulaminu ROD i Uchwały Krajowej Rady PZD z dn. 29.11.2012 r., w dniu 18.12.2012 r. podczas światecznego zebrania 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pokój we Wrocławiu uchwałą nr 1/12/2012 podjął decyzję o zwołaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz informacji o roszczeniach PKP do Gminy Wrocław o część gruntów naszego ogrodu. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w sobotę 26 stycznia 2013 r. w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej. 

Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10.00. W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10.30.

Zgodnie z § 79 pkt. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu  na liczbę członków PZD obecnych na Zebraniu i zgodnie z § 87 pkt. 4. i 5. do kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania należy rozpoznanie spraw, dla których zostało zwołane i może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom zwyczajnym.

Prosimy o przybycie wraz z małżonkami i pełnoletnimi członkami rodziny utożsamiającymi się z ruchem działkowym, w celu pisemnego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD i zachowania działek dla społeczeństwa. W tym celu prosimy o wzięcie ze sobą dowodów osobistych.
Uzasadnienie dla zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zebrań zostało opublikowane na stronie OZ PZD we Wrocławiu.

Materiały na zebranie będą udostępnione do wglądu członkom Związku w dniu 19.01.2013 r. w godzinach 15.00-15.30 w biurze Zarządu oraz na stronie internetowej ogrodu.

Materiały informacyjne:
Komitet inicjatywy ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy o ROD  
Przewodnik po obywatelskim projekcie ustawy o ROD  
Projekt ustawy o ROD
  [plik w formacie .pdf]
Uzasadnienie do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych [plik w formacie .pdf]
Lista do zbierania podpisów - ustawowy wzór [plik w formacie.doc]  
Jak zbierać podpisy? [plik w formacie.doc]  
Projekt Stanowiska Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ROD "Pokój" we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji do projektów ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej [plik w formacie .pdf]
Załącznik - Podpisy Uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ROD „Pokój” we Wrocławiu pod Stanowiskiem z dnia 26 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji do projektów ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej [plik w formacie .pdf].

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu ws. obywatelskiego projektu nowej ustawy o ROD i przedstawienia negatywnych skutów propozycji zgłaszanych w projektach ustaw autorstwa posłów Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej.
7. Informacja Zarządu ws. postępowania wszczętego przez Gminę Wrocław na wniosek PKP o roszczenie PKP do części terenów naszego ROD i działań OZ PZD we Wrocławiu w tej sprawie.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał i przyjęcie stanowisk w sprawach:
- wyrażenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD,
- wyrażenie dezaprobaty dla rozwiązań zawartych w projektach ustaw autorstwa posłów SP i PO,
- wysłania pism do nadrzędnych władz Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD oraz pod przyjętymi stanowiskami.
12. Zakończenie obrad.