Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2012


Uchwały Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r 

Szanowni Działkowicze.

Poniżej zamieszczamy skrót treści uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2011 r. z dnia 28.04.2012 r. W związku z brakiem kworum w pierwszym terminie, zebranie odbyło się w terminie drugim czyli o godz. 10.00. 

Uchwała nr 1/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu ROD "Pokój" za rok 2011. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała nr 2/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie przyjęło plan pracy Zarządu ROD "Pokój" na rok 2012. Plan pracy stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała nr 3/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD "Pokój" za rok 2011. Sprawozdanie do wglądu w biurze Zarządu.

Uchwała nr 4/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej ROD "Pokój" za rok 2011. Sprawozdanie do wglądu w biurze Zarządu.

Uchwała nr 5/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie na podstawie przyjętego planu pracy ustala 5 godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członka Związku w 2012 r. oraz ekwiwalent pieniężny w wysokości 45 zł, czyli 5 godzin po 9 zł za każdą godzinę.

Uchwała nr 6/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie uchwaliło wysokość opłaty na rzecz ogrodu na 2012 r. w wysokości 20,00 zł. Opłatę należy wnieść do 31.05.2012 r.

Uchwała nr 7/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu ROD "Pokój" za rok 2011 wraz z bilansem zamykającym się po stronie aktywów i pasywów kwotą 54.675,78 zł oraz nadwyżką na rachunku zysku i strat w kwocie 396,50 zł.Sprawozdanie do wglądu w biurze Zarządu.

Uchwała nr 8/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie przyjęło preliminarz finansowy na rok 2012 zamykający się po stronie przychodów i kosztów w kwocie 17.469,05 zł. Preliminarz do wglądu w biurze Zarządu.

Uchwała nr 9/2012 Walnego Zebrania z dnia 28.04.2012 r.

Walne Zebranie zatwierdziło zmianę numeracji działek w starym ogrodzie przy al. Armii Krajowej i wykonanie nowych numerów dla całego ogrodu.

Ponadto Walne Zebranie zatwierdziło projekt oficjalnego pisma do władz Rzeczypospolitej Polskiej ws. ustawy o ROD, a każdy z uczestników złożył podpis pod pismem. Odrębne pisma do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP wystosował Zarząd, Komisja Rozjemcza i Rewizyjna, a także Skarbniczka ogrodu. Z pismami można zapoznać się w dziale Oficjalne dokumenty. Pozostałe informacje o Walnym Zebraniu 2012 znaleźć można tutaj.