Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2011


Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Szanowni Działkowicze.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pokój we Wrocławiu, zawiadamia, że w sobotę 30 kwietnia 2011 r. w dawnej szkole PKP na terenie działek odbędzie się:

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 9.00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 9.30.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu  na liczbę członków PZD obecnych na Zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniu 04.04.2011 w godz. 15.00-17.00 w budynku dawnej szkoły.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
5.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarzadu ROD z działalności za 2010 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2010 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2010 r.
9. Projekt planu pracy i preliminaża finansowego na 2011 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Dyskusja.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego) - § 82 pkt. 5 Statutu PZD.
13. Wybory uzupełniające do Komisji Rozjemczej.*
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz Ogrodu,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2011 r. - § 82 pkt. 8 Statutu PZD,
- planu inwestycji i remontów w tym pratycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2011 r. - § 82 pkt. 9 Statutu PZD,**
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2011 r., - § 82 pkt. 6 Statutu PZD,
- innych dotyczących działalności Ogrodu.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
_____________________________________
* Tylko w razie zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z postanowień Statutu PZD.
** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.