Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nas - Stan prawny Ogrodu


Ogólne informacje 

Adres siedziby Biura Zarządu:
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój"
al. Armii Krajowej bn. 50-541 Wrocław
REGON: 007S015915-50638,
NIP: 899-235-21-42
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, KRS nr 0000293886
Nr rejestru PZD: A-XLVII-130-3459

Adres do koprespondencji to adres domowy prezesa zarządu - udostępniany jest telefonicznie: +48 664 935 458 (prezes zarządu)
e-mail: zarzad@rodpokoj.pl
Nr konta:
Bank BPS Grupa BPS
24 1930 1406 2012 1200 2058 0001 

Ważne daty i fakty z historii naszego ogrodu:

 • Imię Pokoju ogród otrzymał już na poczatku w 1953 r. o czym wspominano przy okazji decyzji lokalizacyjnej. Rzeczywiste urządzenie infrastruktury ogrodu i zaprowadzenie formalnego samorządu miało nastąpić w 1954/1955 r. w 10 rocznicę powstania komunistycznych struktur państwa polskiego i nastania pokoju po II wojnie światowej, dlatego zdecydowano o nadaniu ogrodowi imienia Pokoju. Jednak w latach 1955-1959 stosowano pełną nazwę dawnego samorządu działkowców kolejarzy węzła Wrocław Główny, kórego kontynuatorem był powstały w 1953 ogród kolejowy "Pokój". Nazwę POD "Pokój" formalnie przywrócono w 1959 r.   
 • 1927/1932 - ROD "Pokój" oraz ROD "Gaje" są kontynuatorami przedwojennych niemieckich ogrodów kolejowych istniejących w tym rejonie co najmniej od 1932 r. Zaczątkiem tych ogrodów działkowych był ogród szkolny istniejący na rogu ul. Nyskiej i Jesionowej już w 1927 r.
 • 1947-1949 - na naszym terenie przy ul. Pięknej obok poniemieckiej Kolonii "Pszczółka" w POD "Gaje" z inicjatywy PKP powstały pierwsze nieuregulowane jeszcze działki, rozpoczęto starania o utworzenie POD w oparciu o nową ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych z 1949 r. która powołała Krajową Radę POD przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych. Teren byłego obzu jenieckiego o pow. 10,8 ha stanowił własność Skrabu Państwa i został z mocy rozporządzenia Prezydium Rządu PRL przekazany KR POD na utworzenie ogrodów działkowych dla pracowników PKP.Na terenie Wrocławia przyznano wtedy na ogrody kolejowe łącznie ok. 50 ha, teren został sprawdzony przez saperów i uporządkowany przez przyszłych działkowiczów. Działki przydzielał zakład opiekuńczy - DOKP, a w jej imieniu sprawy ogrodu prowadził początkowo Zakład Urzadzeń Socjalnych, a następnie Oddział Trakcji i Oddział Drogowy DOKP. Funkcję Zarządu ogrodu w tym czasie pełnił kolektywnie dla wszystkich ogrodów kolejowych we Wrocławiu Zarząd liwkidowanego Stowarzyszenia Działkowców Dzierżawców Kolejowych. Wydzielono wtedy kilka grup terenów (ogrodów działkowych), nadano im nazwy i utworzono samodzielne Zarządy. Wtedy powstały m.in. POD "Gaje", "Kolejarz", "Gądowianka", "22 Lipca" oraz "Węzeł Wrocław Główny" którego nazwę przejął POD "Pokój". 
 • 01.12.1953 - formalne założenie POD "Pokój" - lokalizacja nr 1427/1953, ogród czasowy. Powstał jako rekompensata za zabrane po wojnie poniemieckie ogrody działkowe Węzła Stacji Wrocław Główny (część kol. "Zaroślak" i "Pszczółka" w POD "Gaje"). Zlikwidowano wtedy południową część poniemieckiego ogrodu "Pszczółka" pod budowę bocznicy kolejowej do założonej stacji paliw Propan PKP.
 • 1958-1959 - pod naciskiem Związków Zawodowych Zarząd POD "Pokój" zgodził się na przekazanie w użytkowanie Szkole Zawodowej PKP budynku dawnej administracji obozu jenieckiego, znajdującego się na terenie ogrodu. Budynek w założeniach twórców ogrodu w 1947-1953 r. miał stanowić Dom Działkowca dla POD, z tego też względu Krajowa Rada POD oraz Zarząd ogrodu początkowo odmówiły użyczenia budynku szkole, podobnie jak wcześniej w 1958 r. odmawiały wydzierżawienia go zakładowi przetwórstwa rybnego. W końcu z braku funduszy na remont WZ POD przy udziale Zarządu ogrodu podpisał umowę z PKP, wg której PKP zobowiazało się w zamian za użytkowanie obiektu, wygrodzenie dróg dojazdowych, ogrodzenie terenu szkoły, użyczanie bezpłatne świetlicy na potrzeby działkowców, wspieranie finansowe ogrodu, a także likwidację wszelkich ewentualnych szkód powstałych na działkach podczas remontu obiektu. Jak świadczą dokumenty i protokoły postępowań roszczeniowych ze strony POD i WZ POD, PKP przez kilkanaście lat nie wywiązywało się z zapisów umowy.
 • 1981 - stała lokalizacja na skutek rezygnacji przedsiębiorstw "Energoprem" oraz "Budomasz" z częściowej likiwdacji ogrodu pod inwestycje przemysłowe w związku z kryzysem gospodarczym, zaprzestaniem rozbudowy tych zakładów oraz nową ustawą o PZD i POD. Podstawą prawną przyznania stałej lokalizacji ROD "Pokój" była ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych powołująca też Polski Związek Działkowców. Z mocy ustawy wszystkie ogrody istniejące w 1981 r. dłużej niż 10 lat zostały prawnie usankcjonowane jako stałe, a ich majątek przeszedł we władanie PZD. PKP w trakcie likwidacji częściowych w latach 1965-1981 nigdy nie były stroną w postępowaniach. PKP jedynie wyrażało opinie o szkodliwości likwidacji ogrodu gdzie działkowcami byli wyłącznie pracownicy kolei.
 • 1993-1996- likwidacja warsztatów Zawodowej Szkoły Kolejowej znajdującej się na terenie ogrodu. Zarząd podejmował od 1993 r. starania o zwrot budynku lub udostępnienie chociaż pomieszczeń na potrzeby zerbań. PKP odpowiadało odmownie do chwili, gdy przesądzona była już przyszła komunalizacja gruntu ogrodu. Zarząd otrzymał w 1995 r. zgodę od kierownika szkoły za wiedzą DOKP na zajęcie pomieszczeń parterowej przybudówki szkoły na potrzeby biura Zarządu POD i mały magazynek, które użytkuje do dziś. Powodem przeniesienia biura był: dramatyczny stan techniczny dawnego biura - 40 letniego drewnianego pudła wagonu, uniemożliwiający trzymanie w nim dokumentów, obowiązek wspomagania ogrodu przez PKP jako zakład patronacki POD "Pokój" co wynikało z mocy umowy patronackiej oraz fakt, iż budynek ten będący własnością Skarbu Państwa był pierwotnie przeznaczony dla ogrodu, a w latach 1947/1949-1958 był użytkowany wyłącznie przez działkowców PDO "Pokój". Ustawa o komunalizacji po przemianach ustrojowych umożliwiła przejęcie przez Gminę Wrocław gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe. Decyzjąnr GK.GW.8224/K/40/12/6/93 Wojewody Wrocławskiego z 01.07.1993 r. stwierdzającą nabycie z mocy prawa mienia komunalnego własności teren kolonii "Brochów" stał się własnością Gminy Wrocław.
 • 2000 - Ustawa o komunalizacji gruntów Skarbu Państwa. Decyzją nr NGK.IA.7723/G/155/25/3/00 Wojewody Dolnośląskiego z 20.09.2000 r. stwierdzającą nabycie z mocy prawa mienia komunalnego własności, teren naszego ogrodu przy ul. Pięknej i al. Armii Krajowej stał się własnością Gminy Wrocław. W marcu 2000 r. w porozumieniu z OZ PZD we Wrocławiu, Dyrektor Okręgu Kolei Państwowych we Wrocławiu podpisuje zrzeczenie władania nieruchomością naszego ogrodu na rzecz PZD oraz praw do gruntów Skarbu Państwa dawniej będących we władaniu PKP, a zajmowanych przez ogrody działkowe. Budynek nieistniejącej szkoły kolejowej, pierwotnie w użytkowaniu ogrodu, nie posiada statusu odrębnej nieruchomości budynkowej czy lokalowej, tym samym w myśl przepisów kodeksu cywilnego jest nierozerwalnie związany z nieruchomością gruntową i jest jej częścią (działka 13/7) co jest uwidocznione w rejestrze budynków.
 • 17.02.2016 (19.01.2014) - Na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych decyzją nr 16/2016 z dnia 17.02.2016 r. Prezydent Wrocławia stwierdził nabycie przez Polski Związek Działkowców z dniem 19.01.2014 r. prawo do użytkowania gruntów ROD "Pokój"  o powierzchni 8,2591 ha w działkach 1/3, 1/4, 1/5AM-3, 13/7 AM-2,  obręb Tarnogaj. Decyzją tą uregulowano stan prawny gruntów ROD "Pokój". Prawo użytkowania zostanie wpisane do Ksiąg Wieczystych ww. działek po wystąpieniu pełnomocników PZD do Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki - IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Jednocześnie postanowieniem Prezydenta Wrocławia z 25.01.2016 r. działka 11/6 AM-2 obręb Tarnogaj została wyłączona z ww. postępowania i objęta jest odrębnym postępowaniem o nabycie przez PZD prawa użytkowania z dniem z dniem 19.01.2014 r. Ponadto działki 1/3 AM-3 i 13/7 AM-2 objęte są postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Prezydenta Wrocławia z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia  z dniem 05.12.1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności znajdujących się na nim budynków i budowli. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 08.12.2015 r. "art. 76 ust. 2 ustawy o ROD w żaden sposób nie uzależnia toku postępowania administracyjnego wszczętego na tej podstawie prawnej od ewentualnych roszczeń osób trzecich".

Charakter ogrodu:
1953 -
Przyzakładowy Pracowniczy Ogród Kolejowy Węzła Stacji Wrocław Główny Towarowy im. Pokój przy Parowozowni Wrocław Główny - taka nazwa widnieje w najstarszych dokumentach.

Dawny zakład opiekuńczy: 
Zarząd Drogowy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych oraz Parowozownia Wrocław Główny do 1981 r. na podstawie umów patronackich do 1990 r. Do 1995 roku użytkownikami działek byli prawie wyłącznie byli pracownicy PKP.

Stanowisko Zarządu ws. zajmowanego przez nasz ogród terenu

Na obecnym  miejscu ogród istnieje od 1947/1949 r. Do 1939 r. w miejscu tym znajdowały się łąki i staw. W czasie wojny wybudowano tu baraki dla jeńców wojennych pracujących w lokomotywowni. Z tych obiektów zachował się do dziś budynek Biura Zarządu Ogrodu (w latach 1959-1996 Warsztaty Zawodowej Szkoły Kolejowej), schron przeciwlotniczy oraz fundament baraku - obecnie po przebudowie w latach 1970. - stary magazyn. Zajmowany teren był bardzo zniszczony w wyniku walk frontowych w rejonie lokomotywowni Wrocław Główny. Teren ten był zarośnięty, zagruzowany, poorany okopami, zaporami przeciwczołgowymi i lejami powybuchowymi. Został doprowadzony do porządku i obecnego stanu wyłącznie dzięki ofiarnej pracy kilku pokoleń użytkowników - rodzin pracowników kolejowych. Miasto Wrocław w tym procesie nie miało żadnego udziału, przeciwnie, przeszkadzało w odzyskaniu terenu ze zgliszcz dla społeczeństwa. Więcej w dziale Historia.

Ogród został przez miasto skazany na likwidację już w chwili założenia. Tereny osiedla Tarnogaj Dzielnicowa Rada Narodowa Wrocław-Krzyki planowała wyłącznie pod zabudowę przemysłową. Nie planowano tutaj odbudowy budynków przy ul. Pięknej ani żadnej nowej zabudowy mieszkaniowej ze względu na sąsiedztwo gazowni i przemysłu. Znaczne części ogrodu zlikwidowano w latach 1959-1980 pod rozbudowę sąsiednich przedsiębiorstw (Spółdzielnia Pralnicza "Tęcza", "Energoprem", Spółdzielnia Inwalidów "Chemipol") oraz obwodnicę - al. Armii Krajowej. W zamian przyznano teren w Brochowie przy ul. Wiaduktowej (Kolonia "Brochów"). Niestety przez niedokończenie inwestycji przemysłowych (Rozbudowa "Budomaszu" i "Energopremu") nie przeniesiono reszty naszego ogrodu na przygotowany przez inwestorów ("Energoprem" i "Budomasz") specjalnie dla nas teren przy ul. Wiaduktowej (teren dwóch ogrodów, m.in. obecny ROD "Elektron" sąsiadujący z naszą Kolonią "Brochów"). Miasto wycofało się z przyznania terenów zastępczych i ostatecznego przeniesienia ogrodu na stałe miejsce planowane wyłącznie pod ogrody działkowe. Z tego względu i na mocy ustawy z 1981 r. nowopowstały Polski Związek Działkowców doprowadził do przyznania stałej lokalizacji ogrodu po wybudowaniu na jego terenie magistrali ciepłowniczej z Siechnic. Inwestycja ta nie wiązała się z zabraniem terenu, a czasowo zlikwidowane działki wytyczono na nowo na wybudowanym rurociągu, zgodnie z uwczesnymi decyzjami. Niestety ze względu na niedopełnienie formalności i trudną sytuację w kraju nie pociągnęło to za sobą zmian w zarządzie terenu działek 11/5 i 11/6 przy ul. Pięknej, na których ogród istnieje do dziś, ale działki te są we władaniu Gminy Wrocław. Więcej w dziale Historia.

Po przemianach ustrojowych 1989 r. rozpoczęto zmasowaną akcję komunalizacyjną. Teren naszego ogrodu miał być na mocy ustawy przyznany miastu bez jakiegokolwiek poszanowania praw dotychczasowych i to jedynych (!) użytkowników tego gruntu w powojennej historii Polski. Przez wiele lat środowisko działkowe, w tym i nasz ogród przeciwstawiało się tym planom, czemu dawało wyraz w licznych listach i protestach słanych do władz państwowych i miejskich. Więcej w dziale Oficjalne dokumenty. Niestety bezskutecznie. Po roku 1999 z mocy prawa, naszym zdaniem niesprawiedliwego i godzącego w społeczność działkowiczów, teren naszego ogrodu został oddany przez Skarb Państwa Gminie Wrocław. Niemalże zaraz po przejęciu terenów miasto przystąpiło do sporządzenia nowego planu miejscowego, lokując w miejscu naszego ogrodu osiedle mieszkaniowe zamiast planowanych od lat 1960. zakładów przemysłowych, które nieustanie straszyły nas likwidacją. Nasze postulaty i wnioski do planu miejscowego nie zostały uwzględnione, tym samym wtedy przeszło 50-letni ogród ogród został skazany na zagładę. W warunkach ciągłej niepewności i stresu, ogród nie mógł się należycie rozwijać by być wizytówką dzielnicy i miasta, o co z drugiej strony władze miasta zabiegały przez dziesięciolecia poprzedniego ustroju. Nie stwarzały warunków, przeszkadzały, ale wymagały. Pytanie dlaczego miasto otrzymało tereny, których nie użytkowało i dlaczego odbyło się to bez poszanowania praw 232 rodzin użytkujących tu działki nieraz już w trzecim pokoleniu od 1947/1949 r. Pytanie to zadajemy sobie od kilkunastu lat. Obecność ogrodu w tym miejscu jest uzasadniona przedwojenną i powojenną rzeczywistością, ale niestety obecność w tym miejscu jest nieszczęśliwa z winy samych urzędników, którzy w latach 1949-1953 nie przyznali stałego terenu w odpowiednim miejscu, a w latach 1960-1976 z wielkim oporem przydzielali tereny zastępcze podczas likwidacji częściowych ogrodu, co doprowadziło do opóźnienia w przekazaniu kolonii "Brochów" w 1976 zamiast w 1974. 

Ponawiamy stawiane przez naszych działkowiczów od 1958 r. oficjalne pytanie - dlaczego użytkownicy działek mają ponosić odpowiedzialność za błędne decyzje urzędników sprzed lat. Nie można w ten sposób uprawiać polityki przestrzennej ani też działać w takich warunkach na rzecz lokalnej społeczności. 

Stan prawny gruntów 

Aktualnie Ogród ma uregulowany status prawny większości gruntów, jednak regulacja ta jest zależna od ustawy o ROD. Jest to spowodowane decyzjami urzędników, którzy od lat 1990. roku nie chcą się zgodzić na przekazanie zajmowanych przez nas od 1947/1949 r. terenów w użytkowanie wieczyste. W 1996 r. na podstawie obowiązujących przepisów, WZ PZD wystąpił do sądu o przekazanie gruntów POD "Pokój" w użytkowanie wieczyste PZD, niestety bezskutecznie, a PZD stał się jedynie użytkownikiem zwykłym jako władający terenami należącymi do Gminy Miasta Wrocław. Użytkowanie zwykłe zostało uwidocznione w księgach wieczystych i katastrze dopiero w latach 2008-2011. Łączna powierzchnia ogrodu to ok. 9,7924 ha (z pierwotncyh 10,8 ha).

1. Część główna ogrodu (200 działek - ok. 8,7609 ha) znajdująca się przy al. Armii Krajowej i ul. Pięknej (tzw. Stary Ogród), zajmuje działki geodezyjne, będące własnością Gminy Wrocław we władaniu PZD (użytkowanie zwykłe) oraz Gminy Wrocław, na które założono w 2008 i 2011 r. Księgi Wieczyste (KW):

 • 1/3, Obręb Tarnogaj, AM-3, KW: WR1K/00237442/0 [zał. 23.10.2008], al. Armii Krajowej, pow. 4,3014 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD, władający z mocy ustaw i zrzeczenia PKP z 2000 r.: PZD. Na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych decyzją nr 16/2016 z dnia 17.02.2016 r. Prezydent Wrocławia stwierdził nabycie przez Polski Związek Działkowców z dniem 19.01.2014 r. prawo do użytkowania gruntów ROD "Pokój" w działce 1/3 AM-3, obręb Tarnogaj. Prawo użytkowania zostanie wpisane do Ksiąg Wieczystych ww. działek po wystąpieniu pełnomocników PZD do Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki - IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Ponadto działka 1/3 AM-3 objęta jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Prezydenta Wrocławia z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia  z dniem 05.12.1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności znajdujących się na nim budynków i budowli. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 08.12.2015 r. "art. 76 ust. 2 ustawy o ROD w żaden sposób nie uzależnia toku postępowania administracyjnego wszczętego na tej podstawie prawnej od ewentualnych roszczeń osób trzecich".
 • 1/4, Obręb Tarnogaj, AM-3, KW: WR1K/00237442/0 [zał. 23.10.2008], al. Armii Krajowej, pow. 0,8230 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD, władający z mocy ustaw i zrzeczenia PKP z 2000 r.: PZD. Na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych decyzją nr 16/2016 z dnia 17.02.2016 r. Prezydent Wrocławia stwierdził nabycie przez Polski Związek Działkowców z dniem 19.01.2014 r. prawo do użytkowania gruntów ROD "Pokój" w działce 1/4 AM 3, obręb Tarnogaj. Prawo użytkowania zostanie wpisane do Ksiąg Wieczystych ww. działek po wystąpieniu pełnomocników PZD do Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.  
 • 1/5, Obręb Tarnogaj, AM-3, KW: WR1K/00288267/1 [zał. 08.09.2011], ul. Piękna, pow. 0,1163 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD, władający z mocy ustaw i zrzeczenia PKP z 2000 r.: PZD. Na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych decyzją nr 16/2016 z dnia 17.02.2016 r. Prezydent Wrocławia stwierdził nabycie przez Polski Związek Działkowców z dniem 19.01.2014 r. prawo do użytkowania gruntów ROD "Pokój" w działce 1/5 AM 3, obręb Tarnogaj.  Prawo użytkowania zostanie wpisane do Ksiąg Wieczystych ww. działek po wystąpieniu pełnomocników PZD do Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki - IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 • część działki 4/132 (wyodrębniona z 4/128), Obręb Południe, AM-42, KW: WR1K/00253426/0 (2014),  al. Armii Krajowej, pow. zajmowanej części ok. 0,3653 ha, wąski pas sięgający 2,575 m do osi toru dawnej bocznicy, własność: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Wrocławia, władający: PKP, władający części terenu zajmowanego przez ogród z mocy umowy między POD i PKP z 1965: PZD, brak umocowania prawnego tej części gruntu w katastrze i KW (nieuwidoicznienie terenu zastępczego z 1965 r. i niewydzielenie geodezyjne obszaru z działki w zarządzie PKP). Podstawą prawną użytkowania 11 działek znajdujących się na tym pasie są następujące fakty poparte dokumentami:
  • 1965-1969 - Likwidacja 4 działek pod Pralnię Spółdzielni „Tęcza”. Teren zastępczy Spółdzielnia "Tęcza" otrzymała od PKP przy Bocznicy Kolejowej na tyłach ogrodu na części dzisiejszej działki PKP:
   - Pismo KR POD do POD „Pokój” ws. udzielenia informacji o wielkości ogrodu do częściowej likwidacji pod Spółdzielnię „Tęcza” nr 420/65/WS z dn. 08.03.1965 r. (AROD).
   - Pismo KR POD do Spółdzielni „Tęcza” nr 419/65/WS z dn. 08.03.1965 r. (AROD).
   - Pismo Spółdzielni „Tęcza” Informacja Spółdzielni „Tęcza” o przystąpieniu w roku 1968 do budowy zakładu pralniczego przy ul. Pięknej na części terenu POD „Pokój” o powierzchni łącznej 1612 m2 - nr TI/2417/67 z dn. 31.07.1967 r. (AROD).
   - Protokół ws. ogrodów działkowych przejmowanych przez Spółdzielnię „Tęcza” na cele inwestycyjne spisany w dn. 08.08.1967 r. w siedzibie Rady Zakładowej Lokomotywowni (AROD). ZD DOKP i WbiU PRN m. Wrocławia wyraziły zgodę na przydzielenie terenu zastępczego pod ogrody działkowe, które mają ulec likwidacji w związku z budową pralni Spółdzielni „Tęcza”. Teren zastępczy zostanie przygotowany do 15.10.1967 r. poprzez wywiezienie szlaki, nawiezieni urodzajnej ziemi, ogrodzenie terenu oraz wybudowanie studni. Na te warunku przedstawiciele Spółdzielni „Tęcza” wyrazili zgodę pod warunkiem wytyczenia terenu przez DOKP do 31.08.1967 r.
   - Pismo DOKP do Spółdzielni „Tęcza” nr KSB3c-8143/33/67 z dn. 29.07.1967 r.
   - Pismo ZD DOKP do WBiU PRN m. Wrocławia nr D4a-4112/8/67 z dn. 26.07.1967 r.
   - Pismo KR POD ws. kompetencji organów POD dot. Likwidacji częściowej ogrodu nr 1180/67/WS z dn. 09.081967 r. (AROD).
   - Pismo Zarządu POD do Zarządu Urządzeń Socjalno-Bytowych DOKP o wytyczenie terenu zastępczego za teren odstąpiony Spółdzielni „Tęcza” nr 2496/67 z dn. 10.08.1967 r. (AROD).
   - Pismo Zarządu Urządzeń Socjalno-Bytowych DOKP o przesłaniu do Zarządu Drogowego DOKP pisma z prośbą o wytyczenie terenu pod zastępcze działki POD „Pokój” w związku z pismem Spółdzielni „Tęcza” nr USB3c-8143/42/67 z dn. 15.08.1967 r. (AROD).
   - Pismo Spółdzielni „Tęcza” nr TI-2496/67 z dn. 10.08.1967 r.
   - Opinia pisemna ZD DOKP nr D4a-4112/8/67.
   - Protokół z dn. 30.08.1967 r. spisany na okoliczność wytyczenia granic terenu zastępczego dla POD „Pokój” (AROD). Urządzenie przez Spółdzielnię „Tęcza” zastępczych działek na terenie wskazanym przez Zarząd Drogowy DOKP na mocy zgody z dn. 26.07.1967 r. (nr D 4a-4112/8/67). Oddział Budynków dokonał wprowadzenia na teren przy bocznicy przedstawicieli Spółdzielni „Tęcza” w celu urządzenia ogrodu zastępczego za likwidowane działki w części południowo-zachodniej ogrodu.
   - Pismo Spółdzielni „Tęcza” wzywające do opuszczenia terenu zastępczego pod mającą nastąpić we wrześniu budowę infrastruktury pod nowe działki nr TI-2850/67 z dn. 13.09.1967 r. (AROD).
   - Pismo Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury Prezydium Rady narodowej m. Wrocławia o wyrażeniu przez Zarząd Drogowy DOKP zgody na umieszczenie zastępczych ogrodów działkowych o pow. ok. 1700 m2 na terenach kolejowych przyległych do POD „Pokój” nr VI-4403/399-1391/67 z dn. 16.09.1967 r.
   - Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PRN m. Wrocławia, Referat Zieleni nr GK-Z-162/14/67 z dn. 29.03.1967 r.
   - Pismo Zarządu Drogowego DOKP nr D4a-4117/8/67 z dn. 26.07.1967 r.
   - Pismo Spółdzielni „Tęcza”  ws. wystąpienia do WZ POD z wnioskiem o likwidację części terenu POD „Pokój”, działki nr 67, 68, 69, 70 w związku z zamierzoną w 1 kwartale 1968 r. budową pralni. Teren zastępczy jest w trakcie przygotowania nr 2985/67 z dn. 26.09.1967 r. (AROD).
   - Pismo do Spółdzielni „Tęcza” ws. odmowy przekazanie działek nr 67, 68, 69, 70 w związku z niedotrzymaniem terminów przygotowania terenu zastępczego dla działek nr 1-10/67 z dn. 30.10.1967 r. (AROD).
   - Pismo KR POD ws. wyrażenia zgody na częściową likwidację POD „Pokój” terenu o powierzchni 1612 m2 na rzecz Spółdzielni „Tęcza” w zamian za urządzenie terenu zastępczego i odszkodowanie dla działkowiczów nr 1787/67/WS z dn. 08.12.1967 r. (AROD).
   - Pismo Zespołu Socjalnego CRZZ nr 1590/67/B z dn. 26.10.1967 r.
   - Pismo Spółdzielni „Tęcza”  o zebraniu przedstawicieli POD „Pokój” i Spółdzielni „Tęcza” w świetlicy Lokomotywowni Wrocław Główny przy ul. Paczkowskiej 26 w dn. 27.03.1968 r. ws. ustalenia przekazania terenu zastępczego oraz odszkodowań dla działkowców, których działki będą przekazane Spółdzielni nr 1017/68 z dn. 21.03.1968 r. (AROD).
   - Pismo ZW POD nr 1787/67/WS z dn. 08.12.1967 r.
   - Rachunek z dn. 04.06.1968 za wykonanie robót do umowy-zlecenia - potwierdzenie wykonania sieci wodnej na terenie zastępczym nr WI/1556/68 z dn. 06.05.1968 r. (AROD).
   - Protokół z dn. 19.06.1968 r. ws. przekazania materiałów do wykonania rurociągu.
   - Protokół zdawczo-odbiorczy ostatecznego przekazania terenu zastępczego wraz infrastrukturą przygotowanego przez spółdzielnię „Tęcza” przygotowanego przez spółdzielnię „Tęcza” pod ogródki działkowe. Działki przekazano użytkownikom 25.04.1968 r. z dn.05.07.1968 r. (AROD).
   - Protokół z dn. 27.03.1968 r. (AROD).
   - Protokół z dn. 25.04.1968 r. (AROD).
   - Notatka służbowa z dn. 11.04.1968 r. (AROD).
   - Pismo do naczelnika Oddziału Trakcji ws. przyłączenia terenu zastępczego do wodociągu kolejowego z dn. 20.04.1968 r. (AROD).
   - Protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 23.10.1968 r. ws przekazania likwidowanej części terenu POD „Pokój” na rzecz Spółdzielni „Tęcza” (AROD).
   - Pismo ZW POD nr 1787/67/WS z dn. 08.12.1967.
   - Lokalizacja szczegółowa Spółdzielni „Tęcza” nr 12/65 WBUiA PRN w. Wrocławia VII-41/231-750/65 z dn. 22.03.1965 r.
   - Pismo WBUiA PRN m. Wrocławia nr 4403/399-1391/67 z dn. 16.09.1967 r.
  • 1969 - powiększenie ogrodu w stronę bocznicy kolejowej Prropan-Butan PKP jako teren zastęczy dla 8 działkowców z likwidowanej części ogrodu, przesunięcie północno-wschodniego ogrodzenia ogrodu w stronę toru bocznicy kolejowej oraz drogi przejściowej w kierunku magazynów propanu na odległość min. 2,575 m. Była to rezerwa i teren zastępczy na przeniesienie działkowiczów z terenu zajmowanego przez Spółdzielnię „Tęcza”. Zarząd Drogowy DOKP zastrzegł konieczność nieinwestowania na przyznanym terenie, wbrew obowiązującym ustaleniom między Spółdzielnią "Tęcza", PKP i Zarządem Miejskim POD:
   - Pismo Zarządu Drogowego DOKP do Oddziału Budynków DOKP we Wrocławiu i do wiadomości Przewodniczącego Samorządu POD "Pokój" ws.
   nowoogrodzonego terenu w odległości 2575 mm od osi toru dla działkowców z terenu zlikwidowanego pod Spółdzielnie "Tęcza" z dn. 09.07.1969 r. (AROD).
   - Pismo Przwodniczącego POD "Pokój" do Zarządu Drogowego DOKP i do wiadomości Zarządu Miejskiego POD z dn. 21.07.1969 ws. niezgodności zastrzeżenia o nieinwestowaniu na przyznanym terenie w infrastrukturę w związku z załączonymi pismami i protokołami stwierdzajacymi wyłączenie pasa terenu zastępczego z własności PKP (AROD), pozostałe dokumenty w archiwum Zarządu Miejskiego POD.
 • 13/7, Obręb Tarnogaj, AM-2, KW: WR1K/00237500/5 [zał. 21.10.2008], ul. Piękna, pow. 3,0184 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD, władający z mocy ustaw i zrzeczenia PKP z 2000 r.: PZD. Na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych decyzją nr 16/2016 z dnia 17.02.2016 r. Prezydent Wrocławia stwierdził nabycie przez Polski Związek Działkowców z dniem 19.01.2014 r. prawo do użytkowania gruntów ROD "Pokój" w działce 13/7 AM 3, obręb Tarnogaj. Ponadto działka 13/7 AM-2 objęta jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Prezydenta Wrocławia z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia  z dniem 05.12.1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności znajdujących się na nim budynków i budowli. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 08.12.2015 r. "art. 76 ust. 2 ustawy o ROD w żaden sposób nie uzależnia toku postępowania administracyjnego wszczętego na tej podstawie prawnej od ewentualnych roszczeń osób trzecich".
 • 11/5, Obręb Tarnogaj, AM-2, KW: WR1K/00237476/7, ul. Piękna, pow. 0,0338 ha, własność: Gmina Wrocław, władający: Prezydent Wrocławia, władający z mocy ustaw i zrzeczenia PKP: PZD. Działka pominięta we wniosku o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania przez PZD w trybie art. 76 ustawy o ROD z 2013 r.
 • 11/6, Obręb Tarnogaj, AM-2, KW: WR1K/00237443/7, ul. Piękna, pow. 0,1027 ha, własność: Gmina Wrocław, władający: Prezydent Wrocławia, władający z mocy ustaw i zrzeczenia PKP: PZD. Postanowieniem Prezydenta Wrocławia z 25.01.2016 r. działka 11/6 AM-2 obręb Tarnogaj została wyłączona z ww. postępowania w trybie art. 76 ustawy o ROD z 2013 r. i objęta jest odrębnym postępowaniem o nabycie przez PZD prawa użytkowania z dniem z dniem 19.01.2014 r. 

Wg ksiąg wieczystych oraz stanu prawnego właścicielem gruntów ROD "Pokój" jest Gmina Wrocław, a władającym PZD i Prezydent Wrocławia. Na podstawie ustaw z 1981 i 2005 r. oraz zrzeczenia PKP z 2000 r. władającym na terenach, które nie zostały w katastrze zapisane jako użytkowane przez ogród, jest Polski Związek Działkowców. Władanie PZD nie zostało uwidocznione w księgach wieczystych z powodu braku decyzji administracyjnej w tej sprawie. Na działce nr 13/7 wg powiatowego rejestru gruntów i budynków znajdują się 3 budynki, nie posiadające statusu nieruchomości budynkowej lub lokalowej, nie będące wydzieloną nieruchomością z gruntu, lecz trwale związane z nieruchomością gruntową - działką nr 13/7. Obiekty te nie posiadają własnych ksiąg wieczystych, są własnością Gminy Wrocław we władaniu PZD jako część nieruchomości gruntowej 13/7. Fizycznym zarządcą jest Zarząd ROD:

 • 13/7.1, Obręb Tarnogaj, AM-3, Biura ROD “Pokój”, ul. Piękna, 2-kondygnacyjny, pow. zab. 319,00 m², budynek po obozie jenieckim, 1947/1953-1958 użytkowany przez POD "Pokój", 1958-1993/1997 użytkowany przez Szkołę Kolejową, od 2000 własność Gminy Wrocław w fizycznym władaniu PZD, wybud. ok. 1943-1944 r., przebud. 1958-1960 (okna, ganek, szatnie, tynki).
 • 13/7.2, Obręb Tarnogaj, AM-3, Magazyn ROD “Pokój”, ul. Piękna, 1-kondygnacyjny, pow. zab. 60,00 m², 1958-1993 użytkowany przez Szkołę Kolejową, 1993-2000 użyczone pomieszczenia Zarządowi POD "Pokój" przez Dyrekcję Szkoły PKP, od 2000 własność Gminy Wrocław w fizycznym władaniu PZD, wybud. 1958-1960 (parterowa dobudówka z magazynem).
 • 13/7.3, Obręb Tarnogaj, AM-3, Magazyn ROD “Pokój”, ul. Piękna, 1-kondygnacyjny, pow. zab. 22,00 m², budynek magazynu gospodarczego ogrodu wybud. w 1964-1965. z ruin poniemieckiego obozu przez Zarząd ogrodu.

Teren całego ogrodu (wyżej wymienione działki) przeznaczony jest w aktualnie obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia nr 337 - "Nyska"  pod nowy układ komunikacyjny, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi oraz w części centralnej na zieleń parkową. Istniejące 3 budynki miasto planuje wyburzyć. Plan ten nie uwzględnia w żaden sposób charakteru tego terenu, planów z wcześniejszych okresów, ani potrzeb lokalnej społeczności. Przyległy do ogrodu teren po dawnym "Energopremie" coraz intensywniej jest zabudowywany przez deweloperów zabudową mieszkaniową. Opracowane przez miasto plany i przyspieszenie zagospodarowywania tej części osiedla zagraża istnieniu naszego ogrodu. Z drugiej zaś strony, mieszkańcy przyległych nowych budynków piszą podania o przydział działek i stają się członkami naszego ogrodu. Plan miejscowy i treść uchwały można zobaczyć na stronie UM Wrocławia w zakładce plan miasta.

2. Kolonia "Brochów" (32 działki - 1,0315 ha) znajdująca się przy ul. Wiaduktowej w Brochowie (tzw. Nowy Ogród), zajmuje działki geodezyjne:

 • 3/1, Obręb Brochów, AM-6,KW: WR1K/00205412/8 [zał. 17.04.2007], ul. Wiaduktowa, pow. 0,0406 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD, władający z mocy ustaw: PZD.
 • 3/2, Obręb Brochów, AM-6, KW: WR1K/00205412/8 [zał. 17.04.2007], ul. Wiaduktowa, pow. 0,5421 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD, władający z mocy ustaw: PZD.
 • 6, Obręb Brochów, AM-6, KW: WR1K/00205412/8 [zał. 17.04.2007], ul. Wiaduktowa, pow. 0,4894 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD, władający z mocy ustaw: PZD.

Wg ksiag wieczystych na działce nr 6 znajduje się budynek świetlicy związany z działką, będący we władaniu PZD:

 • 6.1, Obręb Brochów, AM-6, Świetlica, Magazyn ROD “Pokój”, ul. Wiaduktowa, 1-kondygnacyjny, pow. zab. 51,00 m², budynek wybudowany wraz z założeniem kolonii „Brochów” w latach 1974-1976 jako teren zastępczy za częściową likwidację POD „Pokój” przy ul. Pięknej pod rozbudowę Zakładu ENERGOPREM.

Teren ten był od powstania Kolonii w 1974-1976 r. przeznaczony pod ogrody działkowe. Obecnie jest przeznaczony w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia nr 258 - "Brochów" pod zieleń działkową. Nie zostało to jednak do tej pory prawnie usankcjonowane przez miasto w formie przekazania tego terenu w użytkowanie wieczyste PZD. Sam zapis w planie miejscowym nie gwarantuje przyszłego istnienia tej kolonii. Plany miejskie zmieniają się z upływem lat, czego doświadczyliśmy wielokrotnie w Starym Ogrodzie.

Ustawa o ROD i PZD gwarantem istnienia Ogrodu

W związku z powyższym nasz ogród będzie istniał tak długo jak będzie to gwarantowała ustawa o ROD. Wszelkie próby dokonania komercjalizacji naszego ogrodu lub uwłaszczenia będą prowadziły do roszczeń ze strony miasta tym samym do całkowitej likwidacji naszego ogrodu, bez względu na intencje "hojnego" ustawodawcy lub życzenia działkowiczów. W konkretnym przypadku ROD im. Pokój wchodzi w grę jedynie dalsze istnienie i rozwój ogrodu w ramach PZD na podstawie ustawy o ROD, przekazanie terenu w użytkowanie wieczyste PZD lub ustawowa dekomunalizacja zajmowanego przez nas gruntu. Dwa ostatnie warianty są nierealne. Stąd nie ma dla nas alternatywy. Już od samego początku urzędnicy utrudniali nam rozwój. Ze względu na nieprzychylne stanowisko władz miasta wobec naszego ogrodu nie mamy możliwości rozwoju ani wypełniania swojej społecznej misji w lokalnej społeczności. Jednak przez ostatnie 60 lat dzięki pracy trzech pokoleń wrocławian udało nam się osiągnąć na tej płaszczyźnie znacznie więcej niż nasi poprzednicy mogliby sobie wymarzyć.

Nowa wstawa o ROD z 2013 r.

Nowe perspektywy otworzyła nam ustawa o ROD z 13.12.2013 r., która weszła w życie 19.01.2014 r. Ustawa pomimo długiego i burzliwego procesu legislacyjnego stanowi rozwiazanie kompromisowe między dotychczasowymi prawami działkowców i ich oczekiwaniami, a potrzebami rozwijającyh sie miast. Działkowcy wierzą, że na wiele nastęnych lat zabezpieczy ich prawa i pozwoli skupić się nam na tym co w ROD najważniejsze, czyli na odpoczynku i uprawie ogródka. Nowa ustawa gwarantuje działkowcom prawa do odszkodowań za ich mienie na działkach w razie likwidacji ogrodu, zabezpiecza tak samo prawa stowarzyszeń prowadzących ogrody do mienia ogólnego ogrodu. Ustawa uwalnia również ogrody od przymusu przynależności do PZD, dając realną wolność zrzeszania się. Więcej o ustawie można znaleć tutaj.
OZ PZD we Wrocławiu 30.09.2014 r. złożył do Prezydenta Wrocławia wniosek nr 2900/2014 o stwierdzenia nabycia prawa użytkowania gruntów ROD "Pokój" we Wrocławiu w działkach 1/3, 1/4, 1/5 AM-3, 11/6 i 13/7 AM-2, obręb Tarnogaj w trybie art. 76 ustawy o ROD. Decyzją nr 16/2016 z dnia 17.02.2016 r. Prezydent Wrocławia stwierdził nabycie przez Polski Związek Działkowców z dniem 19.01.2014 r. prawo do użytkowania gruntów ROD "Pokój"  o powierzchni 8,2591 ha w działkach 1/3, 1/4, 1/5AM 3, 13/7 AM 2,  obręb Tarnogaj. Decyzją tą uregulowano stan prawny większości gruntów koloni "Stary Ogród" w ROD "Pokój". Na decyzję czeka  działka 11/6 AM-2, a wobec działek nr 13/7 AM-2 i 1/3 AM-3 toczy się postępowanie z wniosku PKP o użytkowanie wieczyste tych terenów oraz własność znajdujących się na nich budynków i budowli. PKP chce przejąć niemalże 80% powierzchni ogrodu i co więcej nabyć prawo własności naszego budynku, mimo iż powstał on w 1942 r. (dowodem są zdjęcia lotnicze z 1945 r. na których wyraźnie on istnieje, nie zbudowały go zatem PKP, jak argumentują przedstawiciele spółki, a został przekazany na cele ogrodu jako świetlica w 1953 r. decyzją lokalizacyjną nr 1427/1953). Jego przekazanie przez Samorząd POD na użytkowanie Warsztatom Przyzakładowej Zawodowej Szkoły Kolejowej PKP w latach 1958-1959 r. odbyło się wyłącznie na warunkach określonych w dokumentach z tego okresu, których PKP nie realizowało całymi latami. PKP budynek ten jedynie wyremontowało, a służył wcześniej POD "Pokój" za budynek magazynowy.

Częściowe likwidacje ogrodu

Od powstania do chwili obecnej ogród był wielokrotnie częściowo likwidowany w związku z nowymi inwestycjami. Zwykle za odszkodowaniem, czasem w zamian za teren zastępczy. Dowodzi to tylko, że nie jesteśmy przeszkodą dla rozwoju, natomiast nie godzimy się na likwidację bez uszanowania naszej tradycji i  historii oraz pomijanie i wykluczanie naszego środowiska z decyzji planistycznych, jak to miało miejsce przy tworzeniu obecnego planu miejscowego dla naszego terenu. Poniżej krótka historia częściowych likwidacji ROD "Pokój" we Wrocławiu. Każda likwidacja, a także prawo użytkowania zajmowanych gruntów jest potwierdzone w dokumentach archiwalnych.

1958-1959 - 3/1, 3/2 (Obręb Tarnogaj, AM-3) - teren niezagospodarowany przekazany przez ogród nieodpłatnie na boisko Zawodowej Szkoły Kolejowej.

1958-1959 - część działki 13/7 (Obręb Tarnogaj, AM-2) - budynek poniemiecki i przyległy do niego teren odstąpiono PKP na potrzeby Warsztatów Zawodowej Szkoły Kolejowej, następnie przekazano jeszcze tej szkole przyległy od zachodu pas terenu o szer 3m do ustawienia wagonów kolejowych na szatnie.

1965-1968 - część ogrodu o pow. 1612,00 m2 (4 działki) znajdująca się obecnie pod budynkiem magazynowym w południowo-zachodnim narożu ogrodu przy ul. Pięknej - teren przekazany Spółdzielnii Usług Pralniczych "Tęcza" w zamian za przyległy od północy do ogrodu teren o powierzchni 1700,00 m2 uzyskany przez Spółdzielnię od DOPK na działce PKP nr 4/115 (Obręb Południe) dla przeniesienia 4 działek. Ogród otrzymał pas przy bocznicy kolejowej z przeznaczeniem na odtworzenie zabieranych działek.

1969 - przyznanie przez DOKP na działce nr 4/128 (dawn. 4/115, Obręb Południe) przyległego do ogrodu od północy pasa rezerwy na działki zastępcze w związku z planowanymi liwkidacjami częściowymi ogrodu. Północny płot przesunięto na odległość ok. 2,575 m od toru bocznicy kolejowej do magazynu propanu PKP.

1971(1974)-1975 - 13/11, 13/12, 13/13, 13/15, 13/16, 13/17, 13/20, 13/21, 13/22 (Obręb Tarnogaj, AM-2), część działki nr 4/115 (Obręb Południe - przyznanej za likwidację działek pod Spółdzielnię "Tęcza") - teren o powierzchni 1,1528 ha (39 działek) przekazany Zakładom Remontowym Przmysłu Energetycznego "Energoprem" w zamian za odszkodowanie i urządzenie terenu zastępczego przu ul. Wiaduktowej w Brochowie o pow. 1,1 ha (32 działki) - powstanie Kolonii "Brochów".

1974-1977 - tymczasowa likwidacja za odszkodowaniem 17 działek w południowo-wschodniej części ogrodu w związku z budową kabla energatycznego pod planowaną obwodnicą. Działki odtworzono po zakończeniu inwestycji.

1974-1981 - planowana likwidacja części ogrodu na reszcie działki 13/7 o powierzchni 3,0 ha pod rozbudowę "Energopremu" - etap II. W zastępstwie "Energoprem" urządził dla naszego ogrodu teren przy ul. Wiaduktowej o pow. 2,2 ha przyległy do naszej Kolonii "Brochów" od północy oraz teren o pow. 0,8 ha przy ul. Karmelkowej. Ze względu na kryzys gospodarczy zaniechano rozbudowy, ogrodu nie zlikwidowano, a teren zastępczy przy ul. Wiaduktowej "Energoprem" przenzaczył na działki dla swoich pracowników - powstał dzisiejszy ROD "Elektron".

1975-1979 - planowana likwidacja pozostałej części ogrodu na działkach 1/3, 1/2, 1/1 (Obręb Tarnogaj, AM-3) ok. 5,0 ha pod budowę zakładu Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Przemysłu Maszynowego "Budomasz". W zamian za liwkidację ogrodu "Budomasz" uzyskał dla nas teren zastępczy w Brochowie przy ul. Wiaduktowej w północnej jej części. Teren ten został podzielony na 60 działek. Nadwyżki działek nie przyznanych w wyniku ewentualnych rezygnacji byłych działkowiczów POD "Pokój" miały być przyznane pracownikom "Budomaszu". Ostatecznie w związku z kryzysem gospodarczym zaniechano rozbudowy Przedsiębiorstwa, ogrodu nie zlikwidowano, a teren zastępczy przeznaczono na nowy ogród działkowy.

(1964)1978-1981 - 13/8, 13/18, 13/19 (Obręb Tarnogaj, AM-2) - likwidacja południowej części ogrodu (16 działek) przyległej do Spółdzielni "Chemipol" przy ul. Pięknej na potrzeby rozbudowy Spółdzielni Inwalidów "Chemipol" w zamian za odszkodowanie oraz teren zastępczy na nowym ogrodzie przy ul. Konduktorskiej w Brochowie w sektorze 5 (20 działek). 12 działek przyznano byłym użytkownikom POD "Pokój", a 8 działek oczekującym na przydział w POD "Pokój".

1978-1980 - część działki 1/1 (Obręb Tarnogaj, AM-3) likwidacja 12 działek w południowo-wschodniej części ogrodu pod budowę obwodnicy i wiaduktu kolejowego (al. Armii Krajowej) w zamian za odszkodowanie i teren zastępczy w nowym ogrodzie przy ul. Konduktorskiej (12 działek). Działki przyznano osobom oczekującym na przydział w POD "Pokój", ponieważ użytkownicy działek zlikwidowanych zrezygnowali z dalszej uprawy. Niektórzy z nich uzyskali działki w "POD 22 Lipca".

1980-1981(1983) - tymczasowa likwidacja terenu za odszkodowaniem (19 działek) w południowej i południowo-wschodniej części ogrodu przyległej do "Chemipolu" oraz ul. Pięknej pod budowę magistrali ciepłowiniczej z Siechnic. Po zakończeniu budowy na zniwelowanym terenie działki podzielono na nowo.

2006 - 1/6 (Obręb Tarnogaj, AM-3) - teren nieużytku pozostający pod wybudowaną w 1981 roku obwodnicą. Został on wydzielony z działki nr 1/1 i przekazany miastu w 2006 r. w wyniku przebudowy obwodnicy. Pozostała część działki 1/1 - nowa działka 1/5 o pow. ok. 1058,00 m2 - pozostaje poza ogrodzeniem zewnętrznym ogrodu jako nieużytek.

2010-2011 - 3/1 (Obręb Brochów) - częściowa  likwidacja Kolonii "Brochów" o pow. 406,0 m2 od strony zachodniej w związku z regulacją rzeki Brochówki. Zlikwidowano część 4 działek i jedną alejkę wydzielając ze starej działki nr 3 nową działkę nr 3/1 pod likwidację. Wkrótce rozpoczną się prace związane z tą inwestycją.

Mapy poglądowe zasięgu granic ROD "Pokój" opracowano w lipcu 2011 r.  przez mgr inż. arch. Łukasza K. Netczuka na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej, a zwłaszcza odrębnego zespołu akt dotyczących częściowych likwidacji ogrodu oraz inwestycji prowadzonych na jego terenie. Mapy wykonano na podkładzie mapy topograficznej z lat 1980. dostarczonej przez zarząd ogrodu.

Powrót do góry