Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nas - Historia


Od autora/Polskie tradycje ogrodnicze 1823-2005   
Lata 1926-1945 Niemieckie ogrody działkowe węzła stacji Wrocław Główny   
Lata 1945-1953 Historia ogrodów "Gaje" i "Pokój". Węzeł Wrocław Główny  
Lata 1953-1963 Założenie i budowa POD "Pokój". Tradycje kolejowe  
Lata 1964-1979 Rozwój i stabilizacja  
Lata 1980-1995 Czas zmian  
Lata 1996-2012 Szanse i zagrożenia/Zakończenie   
Kadencje władz   

Rozdział VII

Szanse i zagrożenia - Lata 1996-2012

W 1996 roku kontynuowano akcję protestacyjną przeciwko zaskarżeniu przez Unię Metropolii Polskich oraz Gminę Warszawa ustawy o POD do Trybunału Konstytucyjnego. Od grudnia roku 1995 Pan Marian Dolata pomimo przyjęcia stanowiska sekretarza, nie był obecny na żadnym zebraniu zarządu, dlatego do walnego zebrania funkcję tę powierzono Pani Irenie Błażejewskiej. 07.02 Pan Stanisław Nidecki, instruktor fachowy wziął udział w konferencji ekologicznej organizowanej przez WZ PZD. 06.03 Zarząd ogrodu apelował do Naczelnika Lokomotywowni o zaprzestanie utwardzania głównej alejki ogrodu szlaką i zastąpienie jej innym ekologicznym materiałem [1].

21.04 w świetlicy lokomotywowni odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano nowy Zarząd. Prezesem został Tadeusz Netczuk, który zaangażował się w akcję nawodnienia ogrodu poprzez budowę studni wierconych w miejsce nieczynnej i skorodowanej sieci wodnej. Zarząd XVI kadencji na lata 1996-2001:
Tadeusz Netczuk - prezes
Czesław Kaliszczak - zastępca, rezygnacja
Zenon Leszczyński (kol. Brochów) - zastępca prezesa,
zastąpił Pana Kaliszczaka
Ludmiła Rdułtowska - sekretarz do 08.1997 r.
Teresa Chocimska - sekretarz od 08.1997 r., zastąpiła
Panią Ludmiłę Rdułtowską
Teresa Żochowska - skarbnik
Kazimierz Zazula - skarbnik, zastąpił Panią Teresę
Żochowską
Ryszard Czarny - członek Zarządu do 1999 r.
Stanisław Jastrzębski - członek Zarządu
Bożena Józefowska - księgowa.
Gospodarze:
Henryk Biadoń do 2000 r.
Antoni Soczewka do 2000 r.
Henryk Chocimski od 2000 r.
Antoni Buryniewicz (kol. Brochów) do 1999 r.
Jerzy Milewski (kol. Brochów), od 1999 r. zastąpił Antoniego Buryniewicza.
Komisja Rewizyjna:
Józef Musiałowski - przewodniczący
Zenon Leszczyński - członek komisji
Antoni Błądek - członek komisji, za Zenona Leszczyńskiego
Tadeusz Michalczak - członek komisji
Kazimierz Ignarski - członek komisji do 2000 r., za Tadeusza Michalczaka
Stanisław Tenderenda od 2000 r.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Nidecki - przewodniczący
Józef Słowiński - członek komisji
Jerzy Milewski (kol. Brochów) - członek komisji, gospodarz.
Komisja Lustracyjna:
Stanisław Nidecki - przewodniczący.
Mieczysław Filipek
Ryszard Czarny
Stanisław Jastrzębski.
Komisja Socjalna:
Danuta Lubin - przewodnicząca do 1996
Zdzisława Korczowska do 1996
Genowefa Molis od 1997 do 1998
M. Caputa od 1997
Urszula Łukasiewicz w 1998
Anna Socha do 1997
Małgorzata Migała od 1998
H. Czerwińska od 1998.

W minionym roku oprócz wymiany bram, wymieniono również 200 m siatki ogrodzeniowej. Od 1996 r. Zarząd urzęduje w pomieszczeniu udostępnionym w 1995 r. przez Dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych PKP, w budynku na terenie ogrodu. Budynek ten należał niegdyś do nas. Obecnie doprowadzenie użyczonych pomieszczeń kosztowało wiele sił i środków, ale było konieczne ze względu na stan pudła wagonu, które mogło służyć już tylko jako magazyn. Po inwentaryzacji ogrodu stwierdzono, że powierzchnia ogólna wynosi 9.360,00 m2, w tym powierzchni uprawnej 7.700,00 m2. Ogród liczył 231 działkowców – 199 w starym i 32 w nowym ogrodzie. W latach 1994-1996 kontynuowano akcję modernizacji i poprawy estetyki działek. Walne zebranie podjęło decyzję o budowie studni abisynek, zamiast sieci wodociągowej [2] [3].

W czerwcu jeden z działkowiczów uszkodził bramę na aleję Pąkową. Został zobowiązany do naprawy. Zadanie to wykonano do sierpnia. Komisja Kobiet jak zawsze organizowała wszystkie działkowe imprezy, zebrania zarządu i walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Brała też udział w pracach Zarządu Wojewódzkiej Komisji Socjalnej, której członkiem jest nasza działkowicza Pani Zdzisława Korczowska. Komisja dostarczała kwiaty na liczne wystawy, brała udział w Święcie Kwiatów. W II kwartale WZ PZD na podstawie ustawy złożył do władz wniosek roszczeniowy o ustalenie wieczystego użytkowania na część gruntów naszego ogrodu w Brochowie. Posadzono 150 m żywopłotu z jaśminowca aby zabezpieczyć działki przed kurzem szlakowym z głównej alei. Pani Korczowska ze względu na stan zdrowia zrezygnowała z pracy w Komisji Socjalnej.

22.08 Prezydium Wojewódzkiego Zarządu PZD we Wrocławiu z Funduszu Rozwoju przyznało naszemu ogrodowi na wykonanie ośmiu studni dotację w wysokości 1000 zł oraz 800 zł w formie kredytu do spłacenia do 1997 r. Zarząd przyjął dotację, ale na kredyt niestety nie było możliwości [4]. Wyłoniony z ofert studniarz nie był jednak w stanie wykonać 8 studni do końca roku 1996, dlatego nowy Zarząd wybrał innego i wnioskował o przesunięcie dotacji WZ PZD na rok 1997.
W październiku Zarząd pozytywnie zaopiniował budowę obok ogrodu hurtowni części samochodowych, pod warunkiem ogrodzenia terenu hurtowni od strony działek oraz zapewnienia przejezdności i dojazdu do parkingu działek. Wykonawca zobowiązał się też do poprawy nawierzchni żużlowej [5].

04.12 Zarząd wysłał do władz RP negatywne stanowisko ws. projektu nowelizacji ustawy o POD z 1995 r. Brak było instruktorów fachowych, dotychczasowi zrezygnowali ze względu na wiek i stan zdrowia, dlatego rozpoczęto poszukiwania nowych kandydatów.

Rok 1997 obchodzono pod hasłem 100-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. W marcu Zarząd podpisał umowę na wykonanie kolejnych czterech studni wierconych. W kwietniu były gotowe, miały 16, 11, 18 i 13 m głębokości oraz od 3 do 5 m do lustra wody. Tym samym pierwsze od kilkunastu ponad lat sprawne studnie uruchomiono już w kwietniu. W pierwszych miesiącach użytkowania były wręcz oblegane przez wszystkich działkowiczów. W marcu firma DAGA inwestująca na terenie po "Chemipolu", wybudowała biurowiec i chciała wzdłuż ogrodzenia ogrodu wykonać parking na co działkowicze i Zarząd się nie zgodzili [6].
27.04 w świetlicy szkoły na terenie ogrodu odbyło się walne zebranie. Zatwierdzono kontynuację budowy studni wierconych, apelowano o dbanie o nowe. Zamówiono nowe plany geodezyjne, wobec następujących bardzo szybko zmian własnościowych. PKP, które w 1990 stały się użytkownikiem wieczystym naszego gruntu, miały wkrótce stracić to prawo w związku z nową ustawą komunalizacyjną, która przekazać miała te tereny gminie. W kwestii budynku po szkole miasto twierdziło, że razem z gruntem jest w zarządzie PZD po przejęciu od PKP. Najstarsi działkowcy twierdzili, że budynek stoi od wojny i że PKP go nie wybudowała, lecz przebudowała na szkołę, ale za zgodą POD. Inni działkowcy przypomnieli, że do 1989 r. PKP jako zakład patronacki ogrodu użytkował szkołę za zgodą Wojewódzkiego Zarządu POD z 1958 r., ale po 1990 r. przywłaszczył sobie cały budynek i jeszcze rościł pretensje do terenów, zresztą nie słusznie, co potwierdziła kolejna ustawa komunalizacyjna. Podniesiono też sprawę zniszczonego ogrodzenia kolonii w Brochowie od strony boiska. Sprawa miała być skierowana do Klubu Sportowego. Apelowano o przestrzeganie regulaminu, odchwaszczanie alejek, sprzątanie po sobie śmieci, zwłaszcza w otoczeniu działki. Problemem znów stały się nagminne kradzieże i akty wandalizmu na altanach i plonach. Wnoszono o porozumienie w tej sprawie z policją. Do Komisji Socjalnej wybrano panią Molis i Caputę.
Wobec wypowiedzenia się na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich władz państwowych w sprawie nocnych dyżurów działkowiczów, zrezygnowano z tej formy przeciwdziałania kradzieżom, gdyż ani nie można jej uznać za czyn społeczny, ani nie można jej stosować wobec emerytów i rencistów, zatem większości działkowiczów [7] [8].

20.05 na kurs społecznych instruktorów zostali skierowani: Tadeusz Netczuk, Marian Dolata, Ludmiła Rdułtowska, Czesław Kaliszczak, Zenon Leszczyński i Józef Musiałowski.

W budynku warsztatów szkolnych w czerwcu zakończyła działalność zawodowa szkoła kolejowa, budynek zamknięto, ale zarządowi pozwolono nadal użytkować użyczone w 1995 r. pomieszczenia. 21.06 nasz ogród wziął udział w wystawie kwiatów w Muzeum Architektury.

W lipcu nasze miasto nawiedziła powódź tysiąclecia. Podtopione zostały działki wzdłuż Brochówki w kolonii przy ul. Wiaduktowej [9]. Nasz ogród przekazał na rzecz poszkodowanych ogrodów za pośrednictwem KR PZD wsparcie finansowe, za co otrzymaliśmy podziękowanie.

W sierpniu PKP znów zażądało otwarcia drogi przez teren ogrodu do stacji Propan-Butan PKP. We wrześniu Zarząd otrzymał cztery nowe flagi związkowe od WZ PZD. Koniec roku upłynął na rozpatrywaniu zatargów sąsiedzkich i zabezpieczeniu pomp i studni na zimę. Wykonano doraźne naprawy ogrodzenia, w tym nową siatkę od strony ul. Pięknej. W grudniu nasz ogród otrzymał potwierdzenie wpisu POD "Pokój" do rejestru pracowniczych ogrodów działkowych Krajowej Rady Polskiego Związku działkowców jako ogrodu stałego. Niestety w rejestrze podano nieprawdziwy rok powstania ogrodu – 1976. Był to czas powstania kolonii w Brochowie i najstarszych dokumentów jakie były w ciągłym użytku. Zarząd podjął starania o uporządkowanie dokumentacji archiwalnej i opracowanie historii ogrodu, aby sprostować datę powstania.

Zimą 1998 r. Brochówka znów podtopiła działki w nowym ogrodzie przy ul. Wiaduktowej [9]. Znów pojawiło się zagrożenie ze strony ustawodawcy, który w myśl szczytnych haseł powszechnego uwłaszczenia obywateli, nie tylko nie dałby im ogródków na własność, ale kolejny raz zmierzał do zlikwidowania ruchu działkowego. Na szkolenia instruktorskie Zarząd wytypował: Henryka Biadonia, Antoniego Soczewkę, Ryszarda Surmacewicza, Antoniego Jodkiewicza, Stanisława Czeluśniaka i Józefa Musiałowskiego [10]. Ze względu na liczne obowiązki z pracy w Komisji Socjalnej zrezygnowała Pani Urszula Łukasiewicz oraz ze względu na zdrowie Pani Genowefa Molis. 08.03 Komisja Socjalna zorganizowała Dzień Kobiet.

15.04 Zarząd otrzymał broszurę z instrukcją wyceny upraw ogrodniczych w warunkach POD. 26.04 w świetlicy PKP przy ul. Hubskiej 6 odbyło się walne zebranie. Z ramienia WZ PZD od wielu już lat opiekę sprawowała Pani Ewa Wąs. W maju do Komisji Socjalnej dołączyła Pani Małgorzata Migała.

15.05 Zarząd wezwał firmę Pack Plast do naprawy uszkodzonego przez nią ogrodzenia, przez które na teren ogrodu wchodzili złodzieje. Przyjęto plan finansowania napraw ogrodzenia z siatki i zakupu niezbędnych materiałów modernizacyjnych. Ogród otrzymał również nowy regulamin POD. W czerwcu Pana Czesława Kaliszczaka zastąpił na stanowisku wiceprezesa Pan Zenon Leszczyński.

W lipcu przystąpiono do malowania ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw w kolonii w Brochowie. Zarząd wydzielił miejsce na pasiekę, gdyż zgodnie z nowym regulaminem nie można trzymać pszczół bezpośrednio na działce. W czasie lustracji stwierdzono, że wiele działek przy zewnętrznym ogrodzeniu zaniedbuje siatkę zewnętrzną. Wysłano upomnienia z informacją o zakazie sadzenia roślin pnących przy siatce. Wymieniono siatkę ogrodzeniową od al. Armii Krajowej. Postanowiono też zamknąć wjazd na parking ogrodowy, ponieważ jest zajmowany przez pracowników firmy DAGA. Ogród wziął udział w wystawie kwiatów. Organizacją zajęła się nowa członkini Komisji Socjalnej, Pani H. Czerwińska.

W styczniu 1999 r. prezes Tadeusz Netczuk, zaproponował Zarządowi nawiązanie współpracy z firmami reklamowymi, które w zamian za ustawienie dużych tablic od strony al. Armii Krajowej, płaciłyby ogrodowi stałą roczną kwotę na rozwój i inwestycje, np. studnie lub mogłyby zaopatrzyć ogród w sprzęt ogrodniczy. Zarząd postanowił przedstawić tę propozycję na walnym zebraniu.

W marcu rozpoczęto wstępne rozmowy z przedstawicielami firm reklamowych, którzy wskazali najdogodniejsze miejsca do lokalizacji tablic [11]. 04.03 Zarząd ponownie wystąpił do Dyrektora Zakładu nieruchomości DOKP z prośbą o wynajęcie terenu całego budynku po Szkole Zawodowej PKP. Brak odpowiedzi wynikał z faktu, że w PKP rozpoczęła się restrukturyzacja, a w niecały rok później grunt razem z budynkiem dawnej szkoły przestał być w użytkowaniu wieczystym PKP i stał się własnością gminy [12]. 08.03 Zarząd zorganizował poczęstunek z okazji Dnia Kobiet.

W kwietniu zagrodzono wjazd na teren parkingu ogrodowego linką, ustawiono słupki i znak z zakazem parkowania na wjeździe. Problem parkowania pojawił się wraz z powstaniem w biurowcu przy ul. Pięknej obok ogrodu Dolnośląskiej Dyrekcji Pracy. Działkowicze dostali klucze do kłódki. Straż miejska zobligowała ogród do ustawienia przy ul. Wiaduktowej kontenera na śmieci, ze względu na zaśmiecanie terenu ogrodu i przyległego bezpośrednio do niego. Problemem kontenerów i jego systemowym rozwiązaniem zajął się również WZ PZD [11]. 25.04 w świetlicy Zakładu Napraw Taboru przy ul. Hubskiej odbyło się walne zebranie działkowiczów. Udział wzięły 54 osoby. Zaobserwowano stopniowy spadek obecności działkowiczów na walnych zebraniach. Do niedawna uczestniczyło w nich ok. 70-90 osób. Straż miejska coraz częściej kontrolowała ogrody, niestety nie szukając złodziei i wandali, lecz ... śmieci. Za nieposprzątany ogród nakładała kary, dlatego też Zarząd apelował o dbanie o porządek i przestrzeganie nowego regulaminu POD. Założono 60 m siatki i zakupiono kolejne 80 na wymianę. Zwiększono składkę do 8 groszy/m2. Pozostawiono dodatkową opłatę jednorazową w wys. 5 zł na inwestycje, zbieraną od 1997 r. Uzyskane w ten sposób środki w całości przeznaczano na nowe studnie. Postanowiono uzupełnić tabliczki z numerami tych działkowiczów, którzy do tej pory tego nie zrobili. Podkreślono ekologiczny charakter ogrodnictwa działkowego w mieście i konieczność dbania o środowisko. Zaproponowano powiększenie parkingu kosztem działki nr 90 w zamian za inną działkę dla użytkownika. Kolejny raz podnoszono sprawę budynku po szkole. PZD nie miał go na stanie od PKP i nie mógł przeprowadzić remontu, jak wyjaśniła przedstawicielka WZ, Pani Adamska. Budynek był już bardzo zdewastowany [13].

W maju w związku z nowymi wymogami regulaminu POD poinformowano pszczelarzy ogrodowych o konieczności założenia wspólnej pasieki otoczonej ekranem z żywopłotu o wys. 2 m. Zaprowadzono również prawidłową kartotekę działek i ogrodu. Odpowiednie formularze zostały pobrane z WZ PZD. Zarząd przystąpił do wykonania kolejnych dwóch studni wierconych. Wykonano pierwszą tablicę reklamową na podstawie umowy patronackiej z firmą ENT Advertising Sp. z o.o. [11].

W lipcu kolejna firma zwróciła się do Zarządu z propozycją wybudowania tablic reklamowych. Wnoszono o zabezpieczenie wejścia pracowników firm reklamowych na teren działki z tablicą by nie zaśmiecano działek [11].

16.09 ogród otrzymał Dyplom Prezydium Wojewódzkiego Zarządu PZD we Wrocławiu za udział w okręgowym konkursie "Przodujący POD" i zajęcie XVII miejsca. 27.09 Zarząd wezwał firmę budującą przy al. Armii Krajowej do usunięcia szkód polegających na wycięciu drzewa owocowego oraz zniszczenia ogrodzenia o długości 90 mb. Teren naszego ogrodu jeszcze był pod Zarządem PKP, jak wynika z Wypisu z ewidencji gruntów z 15.09 i operatu pomiaru działki pod hurtownię części samochodowych przy al. Armii Krajowej
02.11 Zarząd wystąpił do Zakładu Energetyki Kolejowej o przyłączenie prądu do biura Zarządu w budynku dawnej szkoły, ponieważ został odłączony w 1997 r. wraz z likwidacją szkoły. Bez prądu i własnego agregatu zebrania odbywały się w trudnych warunkach. Wstępnie Energetyka wyraziła zgodę, natomiast w następnym roku monterzy z Energetyki nie tylko prądu nie przyłączyli do budynku, ale zabrali również istniejący stary licznik, sprawdzili czy prąd jest odłączony i odeszli. Jak się okazało nieruchomość przestała być własnością PKP i Energetyka Kolejowa nie była zainteresowana przyłączaniem prądu i zakładaniem nowego licznika dla działek [14].

W 2000 r. WZ PZD otrzymał do Zakładu Nieruchomości PKP zrzeczenie władania całą nieruchomością naszego ogrodu (włącznie z przynależnymi do niej budynkami). Zarząd ogrodu mógł nadal korzystać z pomieszczeń udostępnionych w budynku przez Dyrekcję Szkoły w 1995 r. Musiał też przejąć odpowiedzialność za zabezpieczenie pozostałej części rozkradanego i niszczonego przez złodziei budynku. Policja była bezradna wobec skali zjawiska. Lata 1995-2005 charakteryzowało wyjątkowe nasilenie aktów kradzieży i wandalizmu. Łupem przestępców padły m.in. kable sieci elektrycznej, gniazdka, oprawy oświetleniowe i elementy centralnego ogrzewania - zawory, rury i w końcu grzejniki, które dodatkowo zostały uszkodzone zimą 1998 r. po opuszczeniu budynku przez Szkołę i niespuszczeniu wody z systemu. Wiele okien wybili wandale, a włamywacze nie oszczędzili nawet krat w oknach i podstaw po urządzeniach warsztatowych. Przy okazji rozkradane były altanki, ogrodzenia, zamki z bram, niszczono uprawy. Wagony służące kiedyś za szatnię stały się dla złodziei kopalnią złomu [15].

24.01 Zarząd otrzymał prawidłowy wzór umowy patronackiej do zastąpienia poprzedniej niezgodnej z wymogami PZD. 14.03 Zakład Nieruchomości PKP na podstawie nieaktualnego wypisu z rejestru gruntów żądał dzierżawy za ustawienie nośnika reklamowego choć wyrażał zgodę na jego usytuowanie. PKP żądały też wyjaśnień na jakiej podstawie Zarząd POD rozmawia z firmą ws. terenu będącego własnością PKP. Faktycznie właścicielem był Skarb Państwa, a PKP były tylko władającym i to przez pewien tylko czas. PKP dopiero co podpisały zrzeczenie władania naszymi gruntami na rzecz PZD i w trakcie restrukturyzacji zapomniały o tym fakcie przedstawiając nieaktualne dokumenty. Zarząd wystosował do PKP i ENT Advertising pismo, w którym poinformował, że PKP nie jest już właścicielem gruntów POD "Pokój", który powstał na gruntach poniemieckich, poobozowych, a po 1989 r. miał przejść pod Zarząd Gospodarki Komunalnej, a następnie miał być zdekomunalizowany. Projekt takiej ustawy nie przeszedł, Sejm natomiast uchwalił nową ustawę, na mocy której tereny POD przeszły na własność PZD (Dz. U. z 1996 r. Nr 83, poz. 390 oraz Dz. U. Nr 115, poz. 741, ustawa weszła w życie od 01.01.1998 r.). Wobec trwającego obejmowania terenów ogrodów w użytkowanie wieczyste przez PZD, grunty POD "Pokój" również z mocy ustawy były w fizycznym Zarządzie PZD, nie zaś PKP. Zmiana właściciela gruntu nastąpiła w marcu 2000 r., gdy PKP zostały wykreślone z ewidencji gruntów jako władający, co więcej DOKP podpisała zrzeczenie władania naszymi gruntami na rzecz PZD. Zrzeczenie podpisane przez Dyrektora Okręgowego Kolei Państwowych wywołało niezadowolenie pracowników Zakładu Nieruchomości PKP, którzy nie raz bezpardonowo straszyli działkowiczów i władze ogrodu wyrzuceniem z zajmowanego terenu [16] [17] [18] [19].

W okresie zimowym pękła rura i zalał kilka działek. Zarząd wystąpił o naprawę szkód do MPWiK, a poszkodowanych zwolniono z prac społecznie-użytecznych. Zniszczeniu uległo 21 działek. Nadal nie było prądu w biurze Zarządu, było zimno i szybko robiło się ciemno, dlatego zebrania w okresie zimowym trwały krótko. Zakupiono kalkulator dla księgowej. W kwietniu Firma ENT Advertising zaproponowała ustawienie kolejnego nośnika reklamowego [15].

Początek roku 2000 przyniósł kolejne pomysły parlamentu na reprywatyzację kosztem działek, a odpowiedzialność za złe decyzje komunistycznych użytkowników mieli ponieść właśnie działkowcy. Wysłano pisma protestacyjne i zbierano podpisy pod poddaniem ustawy pod referendum.

07.05 w walnym zebraniu w świetlicy w budynku dawnych warsztatów uczestniczyło 90 osób. Do prezydium poproszono gospodarzy Antoniego Soczewkę i Henryka Biadonia oraz seniora Feliksa Jakubowskiego. Wspomniano zmarłych działkowiczów. Pan Nidecki przypomniał historię ogrodów. Prezes wręczył dyplomy i nagrody wyróżniającym się działkowiczom. Znów poruszano sprawę zaśmiecania ogrodu przez działkowiczów i osoby obce. Straż miejska kontrolowała czystość alejek na działkach. Podniesiono składkę do 9 gr/m2. Opłata dodatkowa na inwestycje uchwalona przez walne zebranie w 1997 r. wynosiła 5 zł, wpisowe 70, a opłata inwestycyjna 50. Z umowy patronackiej darowizna w wysokości 3700,00 zł została przeznaczona na budowę studni. Nadal nie było chętnych do udziału w Komisji Socjalnej. Regularnie naprawiano ogrodzenie, konserwowano bramy. Za zły stan zewnętrznej siatki odpowiadali też sami działkowicze, niedbający o odchwaszczanie i niesadzenie roślin bezpośrednio przy ogrodzeniu. Brak było osób do pomocy, angażowało się jak co roku kilku działkowiczów, gospodarze i Zarząd, a pracy zwłaszcza konserwacyjnej było ponad możliwości ogrodu. Promowano ekologiczne uprawy, ochronę środowiska i naturalne nawożenia, a także zakładanie budek lęgowych. Zintensyfikowano działania SSI poprzez powołanie nowych instruktorów, organizowano szkolenia i pokazy. Było już 6 studni, które wraz z otwarciem w kwietniu były oblegane przez działkowiczów, którym brak wody doskwierał od lat. Zaproponowanie powiększenie parkingu, ale na zamianę działek nie zgodziła  się użytkowniczka działki przeznaczonej na ten cel [20] [21].

W lipcu i czerwcu zajęto się sprawą ogrodzenia kolonii od strony boiska oraz wystąpieniem do OZ PZD ws. przekazania budynku na stan ogrodu. Zakupiono papę i lepik do naprawy dachu w świetlicy w Brochowie. W sierpniu dokonano korekt granic i podziału kilku nadmetrażowych działek. Zezwolono też na zwiększenie metrażu działek od strony al. Armii Krajowej kosztem nieużytku ogrodowego, by posadzić ekran z żywopłotu, pod warunkiem pielęgnacji przez działkowiczów. We wrześniu Zarząd otrzymał zaświadczenie o numerze REGON i NIP. W październiku PZD przyjęło program powszechnej ekologizacji POD. Na ogrodach oprócz kół SSI, zaczęły powstawać komisje ochrony środowiska. Pan Antoni Soczewka, gospodarz i instruktor SSI ze względu na wiek i stan zdrowia przekazał działkę córce. WZ PZD zajął się sprawą umów patronackich i sposobem przekazywania środków na rzecz ogrodów. W grudniu do Komisji Rewizyjnej dokooptowano Stanisława Tenderendę, a chorego gospodarza Henryka Biadonia zastąpił Pan Henryk Chocimski [15].

W 2001 r. nowy Zarząd pozakładał zamki w budynku w obawie przed bezdomnymi oraz zaadaptował jedno z pomieszczeń na magazyn materiałów konserwacyjnych i narzędzi. Na większe naprawy pieniędzy niestety nie było. Stała obecność gospodarzy przy magazynie zlokalizowanym w budynku, sprawiła, że wandalizm się zmniejszył. Pozostał jednak pod opieką zdewastowany budynek należący do 1959 r. do naszego ogrodu. Ogród udostępnił go PKP na szkołę, PKP budynek przebudowało i wkrótce zawłaszczyło. W 1997 został on opuszczony i stał się kopalnią złomu dla wandali, zwłaszcza zaś dwa metalowe wagony. Miasto nie przyznawało się do obiektu, żaden z kupców nie był zainteresowany nim ze względu na otoczenie działek. PKP również nie dopełniło formalności i nie przekazało protokolarnie obiektu WZ PZD. Dlatego też PZD nie mogło przeprowadzić żadnej inwestycji remontowo-adaptacyjnej na Dom Działkowca. Zarząd takimi środkami też nie dysponował. Postanowiono nadal użytkować pomieszczenia udostępnione przez dyrekcję nieistniejącej już szkoły na biuro i magazyn, świetlicę na walne zebrania oraz pomieszczenie na parterze na magazyn narzędzi i materiałów. Postanowiono odświeżyć elewację, naprawiać dach i uzupełniać wybijane okna. Plany te jednak odłożono na dalsze lata wobec niepewnej sytuacji prawno-gruntowej i braku środków. Zmarł gospodarz Pan Henryk Biadoń [27].

07.02 Zarząd podjął starania renegocjacji umowy patronackiej by dostosować zapisy do gospodarki finansowej ogrodu. Umowa z 1999 r. była novum w okręgu wrocławskim. PZD przygotowało wytyczne takich umów i sposób wspierania, niestety nie było możliwości otrzymywania środków pieniężnych, dlatego Zarząd wnosił do firmy ENT Advertising o zmianę świadczeń za billboard w postaci darowizny – sprzętu ogrodniczego [22]. Sprawę miał dokończyć nowy Zarząd [23].

W marcu Zarząd wytyczył miejsce w Brochowie dla ogólnej pasieki. Takie miejsce zgodnie z nowym regulaminem POD miało być również wydzielone i otoczone ekranem z żywopłotu w starym ogrodzie.

29.04 w budynku dawnej szkoły odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, w którym udział wzięło 76 osób. Zebranie wybrało Zarząd XVII kadencji na lata 2001-2006:
Marian Dolata - prezes
Tadeusz Netczuk - zastępca prezesa
Teresa Chocimska - sekretarz
Kazimierz Zazula - skarbnik
Stanisław Jastrzębski - członek zarządu,  przewodniczący Komisji Lustracyjnej
Stanisław Tenderenda - członek zarządu
Bożena Józefowska - księgowa.
Gospodarze:
Henryk Chocimski
Krzysztof Mórawski
Jerzy Milewski (kol. Brochów)
Ryszard Stopczyński do 2005 r.
Kazimierz Ignarski do 2001 r.
Komisja Rewizyjna:
Waldemar Mieszkowski - przewodniczący
Józef Musiałowski - sekretarz do 2002 r.
Krzysztof Mórawski do 2002 r.
Jan Zbierak do 2002 r.
Regina Olejnik od 2002 r.
Elżbieta Winogradzka od 2002 r.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Nidecki - przewodniczący, sekretarz Komisji Lustracyjnej
Józef Słowiński - sekretarz
Paweł Błażejewski.
Komisja Lustracyjna:
Stanisław Jastrzębski - przewodniczący, członek Zarządu
Stanisław Nidecki - sekretarz, przewodniczący Komisji Rozjemczej.
Komisja Ochrony Środowiska:
Stanisław Jastrzębski
Stanisław Nidecki
Henryk Chocimski.
Przewodniczącym zebrania został Pan Nidecki, a do prezydium poproszono seniorów Feliksa Jakubowskiego, Władysława Perza i Antoniego Soczewkę. Uczczono ciszą pamięć zmarłych działkowców, następnie Pan Nidecki przypomniał wszystkim zebranym krótko początki naszego ogrodu po wojnie. Ustępujący prezes wręczył dyplomy działkowcom wyróżnionym przez Komisję Lustracyjną i Konkursową we współzawodnictwie ogrodowym. Prezes podziękował również specjalnymi dyplomami najaktywniejszym członkom Zarządu i Komisji za bezinteresowną pracę na rzecz poprawy wizerunku i estetyki ogrodu. Zaproponowano zakup sprzętu ogrodniczego, np. kosiarki, piły itp. Działkowcy kolejny raz poruszyli sprawę odzyskania budynku po szkole zawłaszczonego przez PKP, Pan Nidecki przypomniał, że teren ogrodu i budynek to mienie poniemieckie, zajęte po wojnie na działki pracownicze. Proponowano również za darowiznę z reklam zakupić sprzęt. Ustępujący prezes poinformował, że umowa musiała być renegocjowana przez nowy Zarząd, a firma patronacka mogła przekazywać ogrodowi sprzęt lub wykonane studnie. Apelował też o zachowanie porządku i czystości na parkingu i alejkach, a także nie wyrzucanie śmieci na tereny przyległe do ogrodu, gdyż potem członkowie Zarządu i gospodarze musieli sprzątać sami. Straż miejska przeprowadzała regularne kontrole na działkach nie jednak w poszukiwaniu wandali i złodziei, lecz ... śmieci, za które miały być wystawiane mandaty. Dlatego podjęto decyzję o ustawieniu kontenerów. Zarząd zaplanował by na każdej alejce była przynajmniej jedna studnia. Środki z umowy patronackiej zostały w całości przeznaczone na budowę studni. Nowowybrany prezes Marian Dolata oświadczył walnemu zebraniu, że będzie kontynuował zadania wyznaczone przez ustępujący Zarząd. Brak było chętnych do działania w Komisji Socjalnej. 

Z końcem kadencji zrezygnowała z dalszej pracy ze względu na zdrowie Pani Teresa Żochowska. Pani Bożena Józefowska, księgowa, pomimo zmiany przepisów i ich skomplikowania przez rząd AWS-u, który zrównał ogrody niemalże z zakładami pracy, nadal pracowała dla ogrodu. Zarząd wnosił o podniesienie wynagrodzenia księgowej. Odpłatność za działki zwiększono do 10 gr/m2. Ogród liczył 231 działek – 199 w starym i 32 w nowym ogrodzie. Zaproponowano zamknięcie wszystkich bocznych bram na alejki na zamki, również bramę przy biurze [27] [28].

10.05 poruszono propozycję przyłączenia sąsiedniej kolonii "Pszczółka" POD "Gaje" z naszym ogrodem, Zarząd był jednak przeciwny. Ze strony WZ PZD padały propozycje łączenia mniejszych ogrodów w większe. Proponowano też połączenie ogrodu "Gaje" z "Pokojem", ale na to również nie było zgody, gdyż niektóre kolonie były zbyt daleko od siebie [29].

Nowy Zarząd chciał renegocjować umowę patronacką, by dostosować ją do wymogów gospodarki finansowej w PZD. Zamiast dotacji na inwestycje ogród miał otrzymywać darowiznę w postaci sprzętu ogrodniczego lub wykonawstwa studni, ale firma patronacka nie odpowiadała, dlatego 06.06 zerwano dotychczasową umowę [30] [24]. Zastępca prezesa został członkiem OZ PZD we Wrocławiu. 21.06 Prezes Marian Dolata zaprosił na rozmowę przedstawicieli składnicy Mericat ws. naprawy wspólnego ogrodzenia zniszczonego przez to przedsiębiorstwo. Brak ogrodzenia był powodem wielu włamań na ogrodzie [25]. 18.06 SSI liczyło 7 członków, byli to Tadeusz Netczuk, Marian Dolata, Józef Musiałowski, Stanisław Nidecki, Zbigniew Stopczyński, Henryk Chocimski i Teresa Chocimska. Powołano także ośmiu kolejnych działkowców na instruktorów [26].

05.07 wystąpiono o dotację do OZ PZD na budowę dwóch studni. Postanowiono napisać do policji ws. porozumienia o wspólnych patrolach przedstawicieli Zarządu na terenie ogrodu. Ostatecznie policja objęła ogród patrolami. Zaprowadzono rejestr działek na kartach "C". W sierpniu omówiono wyniki lustracji i podjęto decyzje ws. Dnia Działkowca. Gospodarz kolonii pan Milewski zgłosił problem ze starym hydroforem [29].

12.09 instruktorzy SSI brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez OZ. 10.09 Dzień Działkowca na ogrodzie obchodzono w gronie aktywu, seniorów i nagrodzonych w konkursie ogrodowym pod hasłem 20-lecia PZD. W październiku Zarząd zakupił nowe książki do biblioteczki i dla instruktorów SSI. Nikt z działkowców nie zgłosił się do pomocy przy założeniu siatki od Merikatu, dlatego ogrodzenie mieli wykonać wiosną gospodarze. Odwołano z funkcji gospodarza Pana Ignarskiego. Zabezpieczono na zimę pompy i studnie [29].

W grudniu ustalono składkę na rok 2002 r. na poziomie 11 gr/m2. 18.12 Zarząd otrzymał przydział legitymacji serii A o numerach 0607121-0607341 były to druki ścisłego zarachowania. Legitymacje otrzymano wraz z instrukcją. Seria B była przeznaczona dla członka rodziny nie będącego członkiem PZD. Do stycznia należało złożyć zamówienie na te legitymacje.

W marcu 2002 r. instruktorzy SSI otrzymali od OZ PZD po jednym egzemplarzu książki Sztuka cięcia drzew owocowych, autorstwa Augustyna Miki.  Od strony składnicy Zarząd i gospodarze sami wykonali 42 m ogrodzenia wobec braku pomocy ze strony działkowiczów.

22.04 nasz patron w myśl renegocjowanej przez Prezesa Mariana Dolatę w 2001 r. umowy z 1999 r. przekazał ogrodowi w ramach świadczeń za 2001 r. dwie kosiarki spalinowe do trawy o łącznej wartości 1929,94 zł [38] [31]. 26.04 Zarząd POD "Gaje" wystosował pismo do Zarządu POD "Pokój" i OZ PZD zwracając się z prośbą o interwencję ws. zaśmiecania pasa zieleni po dawnym Propanie PKP wskazując jako winnych działkowców naszego ogrodu rzekomo zamieszkujących przy dawnej bocznicy. Zarząd POD "Gaje" twierdził, że jest w stanie wskazać naszych działkowców – sprawców, jednak nie wziął pod uwagę, że te osoby to bezdomni zamieszkujący 2 działki z ruinami altan przylegające bezpośrednio do naszego ogrodu przy ruinach. Działki te należały do pracowników Propanu i nigdy nie były częścią POD "Pokój". Zaśmiecanie terenu dzielącego POD "Pokój" i kolonię "Pszczółka" POD "Gaje" było wyłącznie zasługą bezdomnych, których nasz Zarząd nie mógł pomimo interwencji Policji usunąć z terenu przyległego do POD "Pokój". Osoby te nie tylko zwoziły śmieci na tereny przyległe do obu ogrodów, ale to właśnie od strony bocznicy dokonywano najwięcej dewastacji i kradzieży na naszym ogrodzie (dotknęły ponad 40 działek w ciągu kilku lat), które były przedmiotem kilkunastu postępowań policyjnych, niestety zawsze umarzanych. Problem nasilił się w 2003 r. gdy w październiku przez to sąsiedztwo nasi najstarsi działkowcy z trzech działek przyległych do propanu porzucili je po podpaleniu altan przez wandali i kradzieży ogrodzenia z siatki. Działki te zostały odcięte płotem przez Zarząd do zagospodarowania w dalszej przyszłości ponieważ nie było chętnych użytkowników, którzy zgodziliby się na takie sąsiedztwo. Bezdomni do dziś koczują na działce i w ruinach dawnego propanu. Wielokrotnie też nasz Zarząd był wzywany przez policję w celu składania wyjaśnień, dlaczego bezdomni zamieszkują na naszym ogrodzie i za każdym razem Zarząd musiał tłumaczyć, że te dwie działki są poza terenem POD "Pokój". Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku pożarów w tym miejscu.

28.04 odbyło się walne zebranie, na 228 członków udział wzięło 61, dlatego zebranie odbyło się w drugim terminie. Przewodniczącym zebrania został nasz senior Pan Stanisław Nidecki a do prezydium poproszono przedstawicielkę OZ PZD Panią Janinę Siudzińską, a także seniorów Feliksa Jakubowskiego, Franciszka Drygasa, Teresę Żochowską i Wacława Kozieja. Uczczono pamięć zmarłych działkowiczów. Prezes przedstawił sprawy administracyjno gospodarcze działkowiczom. Apelował o przestrzeganie regulaminu i dbałość o porządek, pod sankcją regulaminowych kar. Nikt nikogo nie zmuszał do członkostwa w PZD więc, dbałość powinna wynikać ze świadomego użytkowania działek. Prezes Dolata podziękował członkom Zarządu, księgowej i Komisjom za pracę i pomoc w 2001 r. Poinformował o kosztach ustawienia kontenera, do którego zostaliśmy zobligowaniu ustawą. Działkowcy zapytywali o fundusz inwestycyjny z dodatkowej opłaty w wys. 6 zł. Te dodatkowe środki były pomocne przy budowie studni, ale i tak zbyt małe na potrzeby ogrodu. Poruszono sprawę ogrodzenia od składnicy budowlanej, której ogrodzenie było ciągle zaśmiecane. Działkowicze skarżyli się na bezdomnych i wandali niszczących ogrodzenie i zaśmiecających teren na tyłach ogrodu od strony dawnego Propanu i POD "Gaje" oraz od strony drogi gruntowej biegnącej wzdłuż al. Armii Krajowej. Zarząd informował, że może jedynie pilnować terenu ogrodu i pasa szerokości pół metra przyległego do ogrodzenia, gdyż utrzymanie porządku na samym ogrodzie stanowi nie lada wyzwanie ponieważ wielu działkowców nie dba o porządek na przyległych do ich działek alejkach i terenach ogólnych. Problemem było też nadal boisko w Brochowie, z którego piłka ciągle wlatuje na działki, a grający niszczą płot. Wnoszono o skierowanie pisma do pracowników PKP aby przechodząc główną aleją nie wyrzucali śmieci na terenie naszego ogrodu. Według obserwacji działkowiczów śmieci wyrzucały także podejrzane osoby kręcące się w godzinach wieczornych po ogrodzie i przechodzące w kierunku lokomotywowni. Zaśmiecana była także działka przy parkingu. Zarząd zaproponowała jej użytkowniczce zamianę na inną działkę i przeznaczenie obecnej na powiększenie parkingu, ale działkowiczka się nie zgodziła. Kolejny raz poruszono sprawę budynku, który należał do 1959 r. do ogrodu i należało zdaniem działkowców przejąć ten budynek z powrotem na stan ogrodu.  
Walne zebranie zwolniło z opłat w 2002 r. użytkownika, którego działka została zalana przez awarię wodociągu. Ustalono, że kontener na śmieci będzie usytuowany na placu dawnej pasieki obok magazynku i dawnego biura. Delegatem na okręgowy zjazd został jednogłośnie wybrany Pan Netczuk. Do Komisji Rewizyjnej dokooptowano Reginę Olejnik i Elżbietę Winogradzką. Z pracy w komisji ze względu na stan zdrowia zrezygnowała Pan Krzysztof Mórawski. Uchwały i sprawozdania zatwierdzono. Rozpoczęto też wymianę legitymacji PZD na nowe o czym poinformowano działkowiczów [33] [34]. Wysokość wpisowego ustalono na 130 zł [32].

W 2002 r. wykonano dwie studnie o łącznej wartości 5215,50 zł. Zarząd założył 60 mb siatki od strony składnicy budowlanej "Mericat". Boisko w Brochowie nie miało opiekuna odpowiedzialnego za niszczenie grodzenia kolonii, dlatego Zarząd sam musiał dokonać napraw.  Odremontowano główną bramę na ogród. Zawarto umowę na wywóz śmieci i ustawiono kontener w starym ogrodzie obok dawnego biura, dziś magazynu. W Brochowie kontener okazał się na razie zbyteczny [36] [37].

07.09 Zarząd z własnych środków zorganizował Dzień Działkowca dla aktywu, seniorów i nagrodzonych w konkursie na najładniejszą działkę. Na większą imprezę nie było niestety funduszy. W nocy z 12 na 13 września złodzieje włamali się do biura zarządu i magazynu, wyłamali metalowe drzwi, ukradli dwie kosiarki do trawy z darowizny patrona z ubiegłego roku, dwa wózki, spawarkę elektryczną, kanister, drabinę i dwa kalkulatory. Szkody wyniosły łącznie 2.191,48 zł. Kradzież z włamaniem zgłoszono na policję, ale wobec nie wykrycia sprawców 18.10 Zarząd otrzymał postanowienie o umorzeniu sprawy [38]. We wrześniu członkiem OZ PZD został zastępca prezesa i instruktor okręgowy Pan Tadeusz Netczuk, wszedł do Komisji Konkursów i Przeglądów Zagospodarowania POD [35].

W 2003 r. wybudowano 2 studnie, udrożniono studnię głębinową i zakupiono nową pompę dla kolonii w Brochowie. W ramach umowy patronackiej ogród otrzymał też kosiarkę spalinową, piłę spalinową i nożyce spalinowe do żywopłotu. Do obsługi sprzętu powołano członka zarządu [45].

06.03 złodzieje znów wyłamali kraty, powybijali szyby na parterze budynku, ukradli jedną pompę abisynkę z murowanego magazynku, a z braku cenniejszych przedmiotów, złośliwie zdewastowali biuro, poniszczyli meble i porozrzucali na placu przed starym biurem dokumenty tam przechowywane. Prezes Dolata uporządkował biuro i dokumenty, ale przez przypadek w ogólnym rozgardiaszu po dewastacji teczki z najstarszymi dokumentami naszego ogrodu z lat 1954-1970 trafiły na śmietnik, były zawilgotniałe i pogniecione. W porę zastępca prezesa pozbierał resztę dokumentów rozniesionych przez wiatr i wyciągnął część z kontenera. Zabrał je do wysuszenia w budynku. Dzięki temu ocalone zostało nasze dziedzictwo z początków istnienia ogrodu [37]. 24.03 Pan Zenon Leszczyński, nasz instruktor ogrodowy i okręgowy zorganizował szkolenie z zakresu wiosennego cięcia drzew. Wzięło w nim udział 16 działkowiczów [39]. Okręgowym Instruktorem SSI został mianowany Pan Tadeusz Netczuk.

27.04 w drugim terminie, ze względu na brak kworum, odbyło się walne zebranie, w którym wzięło udział 63 działkowiczów. Przewodniczącym wybrano Pana Michalczuka. Uczczono minuta ciszy zmarłych działkowców. Podczas zebrania prezes apelował o przestrzeganie regulaminu i zasad dobrosąsiedzkiego współistnienia, o dbanie o przyległe do działek alejki i tereny ogólne, o nieobsadzanie zewnętrznej siatki roślinami i dbałość o otoczenie ogrodu. Nie zorganizowano wystawy kwiatów, gdyż nie było zapotrzebowania ze strony okręgu. Problemem był brak osób do prac społecznie użytecznych przy konserwacji ogólnoogrodowego mienia i infrastruktury. Stan zagospodarowania i utrzymania działek poprawił się, ale nadal było wiele do zrobienia na tym polu. Wystąpiono do patrona ogrodu – firmy reklamowej o darowiznę w postaci sprzętu ogrodowego. Od stycznia ogrody obowiązywał podatek gruntowy, dlatego Zarząd wnosił o zwiększenie opłat, gdyż z bieżących składek nie starczało na podstawową regulaminową działalność, nie mówiąc o podatku rolnym w wysokości 1,5 grosza za m2. Pani Krystyna Adamska z OZ PZD poinformowała, że KR PZD wystąpiła o zniesienie tego podatku i sprawa miała być rozpatrywana ponownie przez Sejm jeszcze w 2004 r. Działkowcy wnosili m.in. o sprawdzenie stanu pompy w Brochowie o naprawę tamtejszego ogrodzenia od strony boiska i wymianę siedzisk ławek. Podjęto decyzje o wystąpieniu do straży miejskiej z wnioskiem o patrolowanie działek [36] [37].

W maju OZ PZD przypomniał o konieczności podpisania umów na wywóz śmieci zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. OZ PZD negocjował też z bankami korzystniejsze umowy na prowadzenie rachunków dla POD.

17.06 zarząd wezwał patrona firmę ENT Advertising do uregulowania darowizny na łączną kwotę 7070,00 zł za lata 2001-2003 pod sankcją zerwania umowy na usytuowanie na ogrodzie billboardu [40]. 07.07 wystąpiono do Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec o nawiązanie porozumienia ws. przeciwdziałania kradzieżom i wandalizmowi na działkach [41]. 14.08 na podstawie zmiany ustawy o podatkach, Zarząd POD wystąpił do Wydziału Podatków i Opłat UM Wrocławia o zwrot dwóch odprowadzonych rat podatku gruntowego (567,38 zł), z którego Sejm zwolnił ogrody [42].

06.09 Zarząd zorganizował Dzień Działkowca dla nagrodzonych we współzawodnictwie działkowiczów, seniorów i aktywu. Ze względu na skromne fundusze spotkanie odbyło się przy kawie i ciastkach. Na jesieni zorganizowano szkolenie z zakresu sadownictwa i biologicznej ochrony. W październiku doszło na starym ogrodzie do trzech podpaleń altan, były to akty wandalizmu. Każdorazowo straż pożarna gasiła altany, ale szkody objęły także przyległe nasadzenia. Wandalizm i złodziejstwo osiągnęły apogeum.

13.11 OZ PZD zorganizował spotkanie prezesów i członków zarządów POD z przedstawicielami policji pod hasłem "bezpieczny ogród". W spotkaniu uczestniczył zastępca, Pan Netczuk. 12.12 powołano w naszym ogrodzie Komisję Ochrony Środowiska, która ściśle współpracowała z Zarządem, SSI i Komisją Lustracyjną. Do komisji powołano: Stanisława Jastrzębskiego, Stanisława Nideckiego i Henryka Chocimskiego [43]. Komisja ta przekształci się później w Komisję Ekologiczną.

lutym 2004 r. Zarządy POD: "Tarnogaj", "Orlik", "Dolam", "Jelcz", "Łączność", "Granit", "Witaminka", "Pokój" i "Oławka" dążyły do zablokowania budowy na Tarnogaju przy ul. Międzyleskiej bazy przeładunkowej odpadów komunalnych. Tarnogaj po likwidacji gazowni uwolnił południowo-wschodnią część miasta od wyziewów gazowych i koksowniczych, a miasto chciało w to miejsce zafundować kolejnego truciciela powietrza. Wszystkie ogrody przeciwstawiły się tym zamiarom, a 10.05 Zarząd wysłał w tej sprawie oficjalne pismo do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocławia. Nasz ogród zmienił dotychczasowy bank na tańszy – Bank Spółdzielczy.

Opracowano wytyczne lokalnej Agendy 21 dla ogrodów działkowych, jako istotnego elementu zielonej infrastruktury nowoczesnych miast i zrównoważonego planowania. Kontynuowano program modernizacji. W przeglądzie konkursowym ogród osiągnął dobry wynik zainwestowania i zagospodarowania. Brakowało nadal sanitariatu, placu zabaw i czytelnej tablicy z nazwą ogrodu [46].

18.04 w walnym zebraniu uczestniczyło 47 członków POD. OZ PZD reprezentowała Pani Krystyna Adamska. Do prezydium zaproszono też instruktora i zastępcę prezesa Pana Netczuka, naszego seniora Stanisława Nideckiego oraz sierżanta Stanisława Warchoła, przedstawiciela policji i gospodarza sąsiedniego ogrodu "Pszczółka" z POD "Gaje". Pan Nidecki został jednogłośnie wybrany przewodniczącym zebrania. Uchwalono przeznaczanie drobnych funduszy na kolportaż Mini Gazety SSI dla naszych działkowiczów, której projekt przedstawił zebranym zastępca prezesa Pan Netczuk. Przedstawił też projekt nagłówka-logo ogrodu na oficjalne pisma. Przedstawiciel Policji z Komisariatu Rakowiec zapoznał wszystkich z planem pracy i instrukcją postępowania w razie zagrożenia. Zaproponowano również poniesieni kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu działkowego od kradzieży. Działkowcy którzy ze względu na zdrowie nie są zdolni do czynu społecznego zostali poinformowani, iż mogą napisać do zarządu wnioski o zwolnienie. Użytkownicy działek w kolonii skarżyli się na wandalizm i kradzież złomu. Wjazd na parking w starym ogrodzie znowuż był często zastawiany przez samochody. W tej sprawie działkowcy zostali poinstruowani aby wzywać straż miejską. Do komisji rewizyjnej dokooptowano Pana Antoniego Błądka. Zwrócony za ubiegły rok podatek rolny został przeznaczony przez walne zebranie do wykorzystania w 2004 r. Zastępca prezesa zachęcał działkowiczów do udziału w szkoleniach i komisji ochrony środowiska. Tę działalność ekologiczną pochwaliła przedstawicielka OZ PZD. W sprawozdaniu Prezes podkreślał gotowość pomocy działkowiczom w sprawach ogrodniczych ze strony instruktorów SSI. Pan Netczuk został powołany na instruktora okręgowego. Zarząd regularnie naprawiał ogrodzenie, które z kolei nieustannie przecinali i niszczyli złodzieje [44] [45] [32]. Walne zebranie POD "Elektron" przy ul. Wiaduktowej podjęło uchwałę o połączeniu z POD "Pokój". W 2005 r. uchwała ta została uchylona przez WZ PZD jako sprzeczna ze statutem, poza tym Zarząd POD "Pokój" nie wyraził zgody na połączenie. Warto nadmienić, że POD "Elektron" został przygotowany w 1975-1977 r. przy już istniejącej naszej kolonii w Brochowie, jako naturalne jej przedłużenie i jako rekompensata oraz teren zastępczy za nie zrealizowaną drugą częściową likwidację POD "Pokój" pod rozbudowę "Energopremu". Zakład ten zrezygnował z likwidacji naszego POD i utworzył w tym miejscu ogród dla swych pracowników. Historia tego ogrodu wiąże się bezpośrednio z historią naszego ogrodu.

04.05 instruktor Tadeusz Netczuk przeprowadził dla działkowiczów pokaz szczepienia agrestów. 10.05 i 29.09 Zarząd ponownie wysłał protesty do posłów i senatorów RP w sprawie projektu ustawy działkowej PiS-u. 15.10 Zarząd wystosował protest do parlamentarzystów przeciwko projektowi ustawy działkowej autorstwa PiS.

W 2005 r. kontynuowano wysyłanie pism do władz RP, ponieważ projekt uwłaszczenia był niemożliwy do zrealizowania na gruntach, gdzie plany miejscowe nie przewidywały istnienia działek, a powszechną praktyką od 2002 r. (orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego) było wykreślanie POD z polityki przestrzennej dużych miast. Projekt PiS-u objąłby podobnie jak poprzednie pomysły uwłaszczeniowe, tylko niewielką część działkowców, resztę pozbawiając praw.

W kwietniu Zarząd wystąpił do OZ PZD o udzielenie zgody na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu w związku z podpisaniem umowy patronackiej z firmą Stroer Polska Sp. z o.o. na billboard. Uchwała w tej sprawie zapadła w maju. 11.04 Zarząd wypowiedział ostatecznie umowę patronacką ENT Advertising ze względu na ponad dwuletnie niewywiązywanie się z zapisów umowy.

17.04 w walnym zebraniu uczestniczyło 53 członków ogrodu. Zgodnie ze statutem odbyło się ono w drugim terminie. Pomimo zaproszenia telefonicznego i pisemnego przedstawiciel policji nie pojawił się na zebraniu. Na przewodniczącego powołano jak co roku Pana Stanisława Nideckiego, naszego seniora, a także przedstawiciela OZ PZD Pana Józefa Ptaka. Wobec braku zainteresowania Mini Gazetą SSI zrezygnowano z przeznaczania środków na ten cel. Mini Gazetę opracowywał dalej społecznie przewodniczący SSI, członek OZ PZD i zastępca prezesa POD  Pan Netczuk. Jego zdaniem gazetka była potrzebna, za jej prowadzenie ogród otrzymał tez dodatkowe punkty w konkursie POD. Zaplanowano na rok 2005 budowę następnych dwóch studni w zależności o d funduszy. Działkowicze skarżyli się, że znów są awarie pompy w Brochowie, w świetlicy powybijane szyby, siatka od strony boiska ma dziury a ławki nie były od dawna malowane. Zarząd zobowiązał się do pilnego naprawienia ogrodzenia w maju. Zastępca prezesa obiecał sprawdzić hydrofor w kolonii. Z funkcji gospodarza zrezygnował Pan Ryszard Stopczyński. Gospodarze relacjonowali, że nikt z działkowiczów nie chciał wykonywać prac społecznych, dlatego zaproponowano zwiększenie opłaty na rzecz ogrodu [47]. W związku z uchwaleniem ustawy o ROD nazwę zmieniono na Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój".
W czerwcu policja poinformowała, że w celu przeciwdziałania kradzieżom na terenie działek, monitoruje teren ogrodu i punkty skupu złomu w okolicy.

21.07 Senat przyjął ustawę o ROD bez poprawek. Ustawa była autorstwa środowiska działkowego i zapoczątkowała kolejny okres względnego spokoju dla działkowiczów. Ustawa od samego początku była atakowana przez środowiska deweloperskie i władze miast.

07.09 Pan Tadeusz Netczuk, były prezes i ówczesny zastępca prezesa został odznaczony przez Prezydium Krajowej Rady PZD złotą odznaką "Zasłużony Działkowiec". 17.09 w okręgu obchodzono 60-lecie polskiego ogrodnictwa działkowego we Wrocławiu. Dzień Działkowca odbył się przy kawie i dyskusji nad losem ruchu działkowego. Uczestniczył w nim Zarząd i Komisje. Pomimo zaproszenia działkowiczów nikt nie przyszedł. Założono nowe ogrodzenie z siatki od dawnego Propanu o długości 80 m, ponieważ stare betonowe ogrodzenie rozpadło się, czemu dopomogli wandale i złomiarze [49].

Zarząd prosił o pomoc w rozwiązaniu konfliktu z ROD "Elektron" w Brochowie w sprawie zaniedbanego ogrodzenia i terenu przyległego do naszej kolonii. Składnica Materiałów Budowlanych ustawiła tuż przy ogrodzeniu bardzo wysokie stosy palet, zacieniające działki, nie dbała również o chwasty wyrastające między paletami i płotem, dlatego Zarząd wystąpił z wnioskiem o uporządkowanie terenu przy wspólnym ogrodzeniu [48]. Składnica w końcu odsunęła palety i materiały od ogrodzenia na metr. Wykonano cztery studnie, dwie po wschodniej i dwie po zachodniej stronie ogrodu. W Brochowie wyczyszczono i zakonserwowano studnię. Wprowadzono odpłatność za usługi sprzętem ogrodowym, w celu bieżącej konserwacji [49].

16.02.2006 r. zastępca prezesa, Tadeusz Netczuk w imieniu Zarządu ROD oraz SSI wystosował pismo do Prezydenta Wrocławia ze sprzeciwem wobec zaskarżenia ustawy działkowej do Trybunału Konstytucyjnego [50].

23.04 w sali w biurze Zarządu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Udział w nim wzięło 80 działkowców, przewodniczył Stanisław Nidecki. Do prezydium zaproszono seniorów. Działkowcy prosili o wybudowanie kilku studni. Pojawił się problem w Brochowie, gdzie z kontenera w ROD "Elektron" wyciekła substancja i zalała działkę nr 5. Proszono też, by Zarząd wystąpił do miasta z wnioskiem o likwidację skupu złomu obok działek, bo złomiarze niszczyli mienie działkowców [51]. Wybrano nowy Zarząd XVIII kadencji na lata 2006-2010:
Tadeusz Netczuk - prezes
Waldemar Mieszkowski - zastępca prezesa
Kazimierz Zazula - skarbnik do 2009
Michał Różycki - skarbnik w 2009 (na krótko zastąpił Pana Kazimierza Zazulę)
Danuta Zbierak - skarbnik 2009-2010 (zastąpiła Pana Michała Różyckiego)
Stanisław Jastrzębski - członek zarządu do 2009
Krzysztof Mórawski - członek zarządu, gospodarz
Gabriela Kołodziej - księgowa.
Gospodarze:
Krzysztof Mórawski
Kazimierz Młynarczyk
Waldemar Ścigała (za Pana Kazimierza Mularczyka)
Jerzy Milewski (kol. "Brochów").
Komisja Rewizyjna:
Józef Musiałowski - przewodniczący do 2008
Władysława Czupryna - przewodnicząca od 2008 (zastąpiła Pana Józefa Musiałowskiego)
Kazimierz Ignarski - członek komisji
Antoni Błądek - członek komisji.
Komisja Rozjemcza:
Józef Słowiński - przewodniczący do 2008
Bożena Traczyk - przewodnicząca (zastąpiła
Pana Józefa Słowińskiego)
Radosław Smużniak - członek komisji do 2009.
Walne zebranie wystosowało pismo ze 175 podpisami działkowiczów w obronie ustawy o ROD. 09.09 prezes jako członek OZ PZD brał udział w Krajowych Dniach Działkowca w Bełchatowie. Od tego roku Dzień Działkowca jest ponownie obchodzony uroczyście i jest otwarty dla wszystkich działkowiczów. Pomimo skromnych funduszy nowy zarząd wygospodarował środki na ten cel.

16.09 podczas tego święta wręczono nagrody i dyplomy za konkurs na najpiękniejszą działkę, jak również odznaczenia związkowe. Pierwsze trzy miejsca otrzymały nagrody rzeczowe, pozostałe 12 dyplomy. Zwycięzcą współzawodnictwa ogrodowego był Pan Stanisław Czeluśniak. 

Za aktywną pracę na rzecz ogrodu Prezes wręczył członkom zarządu i komisji statutowych specjalne dyplomy podziękowania. Przedstawiciel OZ PZD wręczył ośmiu działkowiczom brązowe i dziewięciu srebrne odznaki "Zasłużony Działkowiec". Działkowicze bardzo dobrze przyjęli organizację ich święta w postaci rodzinnego pikniku z zabawą taneczną, konkursem na okazy warzyw, owoców i kwiatów oraz grillem. Wnioskowano o regularne doroczne organizowanie imprezy. Od tego czasu Dzień Działkowca na ogrodzie, pomimo skromnych środków, ale dzięki serdecznemu zaangażowaniu członków Zarządu i wszystkich komisji, zwłaszcza zaś Socjalnej odbywał się w szerokim gronie, często z udziałem przedstawicieli z okręgu [51]. Był też okazją do wręczania odznaczeń i w odróżnieniu od walnych zebrań organizowanych w kwietniu, ma charakter nieoficjalnego zgromadzenia, podczas którego działkowcy wielokrotnie składali podpisy poparcia pod petycjami i listami w obronie ustawy i PZD. W zabawie bierze udział łącznie od 80 do 150 osób, włączając rodziny działkowiczów. Na zakończenie imprezy wykonano zdjęcie grupowe, na pamiątkę przywrócenia tradycji otwartego Dnia Działkowca.
30.09 w ramach Dożynek Okręgowych nasz ogród otrzymał Dyplom Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu za zajęcie XVII miejsca w Okręgowym Konkursie "Przodujący ROD 2006 roku". Z roku na rok pozycja ogrodu w konkursie była coraz wyższa. Ogród włączył się w obronę nowej ustawy o ROD. Słano pisma poparcia Zbiorowe i indywidualne [51].

02.12 prezes ROD "Pokój" Pan Tadeusz Netczuk "za zasługi w obronie praw działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców", otrzymał Dyplom Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu. Częściowo zlikwidowano ogród poprzez podział działki geodezyjnej ogrodu znajdującej się pod obwodnicą i oddanie części nieużytku z powrotem w związku z remontem al. Armii Krajowej.

03.02.2007 r. Zarząd wyraził kolejny sprzeciw wobec projektu ustawy PiS, który zdaniem samych działkowców zmierzał do unicestwienia ruchu działkowego w Polsce. W marcu Zarząd otrzymał broszurę "Prawo w PZD" po jednym egzemplarzu dla każdego działkowca do rozdania podczas walnego zebrania. W kwietniu Zarząd zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowych o nieodpłatne przekazanie starych urządzeń z placów zabaw.
22.04 w biurze Zarządu odbyło się walne zebranie. Przewodniczącym został Stanisław Nidecki. W dyskusji działkowcy poruszyli sprawę zarastającego ogrodzenia od strony ROD "Elektron", nie koszenie trawy przez "Chemipol". Prezes interweniował w sprawie nieskoszonych chwastów przy "Chemipolu", ale dostał odmowną odpowiedź. Sprawą ogrodzenia w Brochowie Zarząd miał zająć po zebraniu. Podczas zebrania głos zabrał też zaproszony przedstawiciel Policji, który poinformował działkowców, jak reagować na kradzieże i wandalizm [52] [54].

27.04 OZ PZD we Wrocławiu przyznał trzem naszym działkowiczom brązowe odznaki Działkowca. W maju zgłoszono do konkursu ogród i działkę Pana J. Kąkola. Władze postanowiły poprawić estetykę ogrodu i polepszyć relacje międzysąsiedzkie. 23.06 prezes Tadeusz Netczuk "za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" otrzymał specjalną odznakę od Prezydium Krajowej Rady PZD.
Zarząd przygotował polanę nad bunkrem do ogrodzenia na plac zabaw. Wykonano nową bramkę i jedną studnię "abisynkę". Instruktorzy fachowi przeprowadzili pokazy i szkolenia, inni pracowali w komisjach problemowych i jako gospodarze. Odnowiono biuro Zarządu bramki i ogrodzenia. Ze względu na pozostawiony śmietnik wokół kontenera, Zarząd przeniósł kontener na odpadki pod biuro Zarządu, by gospodarze mieli baczenie na to co działkowcy do kontenera wrzucali. Nie wolno było wrzucać odpadów roślinnych. Do komisji rewizyjnej powołano Panią Bożenę Traczyk, gdyż Pan Bernard Lewandowski zmarł [51].
08.09 członkowie Zarządu ogrodu reprezentowali nas podczas Krajowych Dni Działkowca w Częstochowie. Pana Stanisława Nideckiego Zarząd zaproponował na kurs instruktora okręgowego. 15.09 podczas Dnia Działkowca kolejnych czterech działkowiczów otrzymało od OZ PZD brązowe odznaki, a Pan Stanisław Nidecki z kol. w Brochowie złotą odznakę "Zasłużony Działkowiec" od KR PZD. Ponadto w konkursie na najpiękniejszą działkę Pan Jerzy Kąkol zajął XV miejsce w Okręgu Wrocławskim i pierwsze na ogrodzie. Ponadto przyznano 12 dyplomów i nagród. Konkurs bukietów i wiązanek wygrała Pani Janina Cholewińska. Mistrzem grilla został Pan Kazimierz Zazula, członkowie Zarządu obsługiwali zaproszonych gości i działkowiczów. 18.09 ogród nasz zajął XIV miejsce w Okręgowym Konkursie "Przodujący ROD 2007 roku", za co otrzymał dyplom.

W kwietniu 2008 r. Zarząd ponownie zaprosił do współpracy ws. bezpieczeństwa Straż Miejską. Z kierowania Komisją Rewizyjną zrezygnował Pan Józef Musiałowski. Zastąpiła go Pani Władysława Czupryna. Nasz Działkowicz złapał na gorącym uczynku złodzieja. Przy pomocy gospodarzy został on przekazany w ręce policji, ale w końcu sąd go wypuścił, policja sprawę umorzyła motywując niską społeczną szkodliwością czynu. Słysząc kolejny raz z rzędu to uzasadnienie, działkowicze zastanawiali się jakim prawem znalazło się w prawie polskim. Szkodliwość społeczna była taka, że decyzja sądu wywołała powszechne oburzenie i utratę zaufania do władz [53] [54] [55].

27.04 odbyło się walne zebranie. Poruszano kwestię projektów ustaw autorstwa PO. Zastępca prezesa Pan Waldemar Mieszkowski zaproponował budowę ogrodzenia betonowego od al. Armii Krajowej, gdyż działkowcy nie dbali o czystość przy siatce i w końcu znów będzie do wymiany. Do pracy społecznej też nie było chętnych. Postanowiono o zamknięciu bramki obok biura Zarządu i likwidacji bocznych furtek od strony wiaduktu obwodnicy. Popsuty sprzęt był regularnie naprawiany a ogrodzenie wymieniane [53]. 
06.09 delegacja z ROD "Pokój" brała udział w Krajowych Dniach Działkowca w Jeleniej Górze. 19.08 Pan Tadeusz Netczuk został powołany przez KR PZD na instruktora krajowego. 13.09 podczas dożynek ogrodowych w ramach Dnia Działkowca przyznano 23 dyplomy i nagrody. Zwycięzcą konkursu na najpiękniejszą działkę został Pan Wojciech Szawłowski. Konkursie bukietów i wiązanek wygrała Pani Bronisława Krugłowska z kolonii "Brochów". Prezes wręczył również dyplomy najaktywniejszym członkom władz.
    W 2008 r. zakupiono toaletę przenośną i ustawiono obok biura Zarządu. Wyremontowano świetlice w Brochowie i wybudowano jedna studnię przy ul. Pięknej. Instruktor okręgowy Pan Netczuk przeprowadził znów pokazy i szkolenia z zakresu sadownictwa. Pozostali członkowie SSI pracowali w komisjach problemowych [54] [55].

26.04.2009 r. odbyło się walne zebranie. Uczczono pamięć zmarłych działkowiczów. Był wśród nich nasz senior Stanisław Nidecki, instruktor okręgowy, odznaczony złotą odznaką działkowca, której nie zdążył odebrać, wieloletni członek komisji statutowych i przewodniczący walnych zebrań, który starał się przypominać wszystkim historię ogrodu, zwłaszcza zaś nowym i młodym działkowiczom. Po zatwierdzeniu sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Statutowych oraz bilansu rocznego, działkowcy podjęli dyskusję na temat nieustającej od 20 lat walki o przetrwanie ogrodów i braku normalnych warunków do ich rozwoju. Działkowcy przyjęli stanowisko ws. odrzucenia projektu ustawy PiS. Na początku kwietnia takie stanowisko przyjął również Zarząd i Komisje ROD. Zostały one publikowane w Biuletynach PZD nr 6 i 10 z 2009 r. W miejsce osób które ze względu na wiek zrezygnowały z pracy w Zarządzie wybrano nowe osoby [55] [56].

14.07 odbył się w Warszawie pierwszy kongres PZD. W kongresie brał udział nasz prezes. Przygotowane wystąpienie naszego reprezentanta zostało opublikowane w Biuletynie PZD nr 12/2009. Ogród był wyposażony w piłę spalinową, dwie wiertarki, imadło, nożyce spalinowe do żywopłotów, spawarkę, dwie kosiarki spalinowe, zestaw narzędzi, generator prądu dla potrzeb spawarki i biura.

05.09 odbyło się nasze działkowe święto. Obecni byli również przedstawiciele Okręgowego Zarządu. We współzawodnictwie ogrodowym przyznano łącznie 20 dyplomów i nagród. Tegorocznym zwycięzcą był Pan Franciszek Stróżek. Konkurs bukietów i wiązanek wygrała Pani Teresa Jodkiewicz.

Dalej problemem na ogrodzie byli złodzieje złomu, którzy prawie rozebrali już jeden z wagonów przy budynku dawnych warsztatów, regularnie kradną słupki i wycinają siatkę, Zarzą ledwie nadążał z uzupełnianiem i naprawami ogrodzenia i furtek. Pomimo współpracy z policją i strażą miejską złomiarze nadal grasowali. Oprócz ogrodzeń kradli blachy z dachów, wanny i zbiorniki stalowe, beczki na wodę i wszystko co mogli sprzedać [55] [56].

W roku 2010 rozpoczęto liczne prace modernizacyjne i porządkowe w biurze zarządu, archiwum, kartotekach i w dokumentacji. Stare dokumenty, które przez lata spoczywały w wilgoci zaczęły niszczeć. Aby ten proces powstrzymać i uratować dziedzictwo naszej społeczności ogrodowej, zarząd podjął decyzję o uporządkowaniu wszystkich dziedzin funkcjonowania ogrodu w związku z nadchodzącym w tej kadencji 60-leciem.

25.04 odbyło się walne zebranie, które wybrało Zarząd XIX kadencji wybrany na lata 2010-2014:
Tadeusz Netczuk - prezes
Waldemar Mieszkowski - zastępca prezesa
Paweł Błażejewski - sekretarz
Danuta Zbierak - skarbnik
Krzysztof Mórawski - członek zarządu, gospodarz
Gabriela Kołodziej - księgowa.
Gospodarze:
Krzysztof Mórawski
Waldemar Ścigała
Michał Różycki (za Pana Waldemara Ścigałę) do 27.06.2011
Jerzy Milewski (kol. Brochów).
Komisja Rewizyjna:
Władysława Czupryna - przewodnicząca
Józef Musiałowski - zastępca
Ryszard Surmacewicz - członek komisji.
Komisja Rozjemcza:
Bożena Traczyk - przewodnicząca
Helena Sikorska - sekretarz
Antoni Jodkiewicz - członek.
Komisja Lustracyjna:
Paweł Błażejewski - przewodniczący, Sekretarz Zarządu
Antoni Jodkiewicz - zastępca
Krzysztof Mórawski - członek, gospodarz, członek Zarządu, Instruktor Ogrodowy SSI
Jerzy Milewski - członek, gospodarz kolonii "Brochów".
Rozszerzona Komisja Lustracyjna:
Paweł Błażejewski - przewodniczący
Władysława Czupryna - zastępca
Danuta Zbierak - sekretarz
Helena Sikorska
Bożena Traczyk.
Komisja Socjalna:
Danuta Zbierak - przewodnicząca, Skarbnik
Helena Sikorska
Bożena Traczyk.
Władysława Czupryna.
Komisja Ekologiczna:
Tadeusz Netczuk - przewodniczący
Władysława Czupryna - zastępca
Danuta Zbierak - sekretarz
Helena Sikorska
Bożena Traczyk.
Podczas walnego zebrania czterech działkowców otrzymało brązowe odznaki, a Pani Helena Sikorska srebrną. Liczniej niż zwykle, zebrani działkowcy ROD "Pokój" (50%) podpisali kolejne zbiorowe stanowisko do władz RP przeciwko zaskarżeniu ustawy o ROD do sądu konstytucyjnego oraz ws. wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra Infrastruktury i bezpodstawnej krytyki PZD. Walne Zebranie opracowało również stanowisko do władz Wrocławia ws. pomijania ogrodów działkowych w planowaniu przestrzennym miasta.

08.07 prezes ROD "Pokój" oraz ogród zostali uhonorowani Dyplomem Krajowej Rady PZD za zasługi w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

05.09 nasz prezes reprezentował ogród podczas Krajowych Dni Działkowca w Warszawie. 11.09 podczas Dnia Działkowca wręczono liczne dyplomy i upominki. W konkursie na najpiękniejszą działkę przyznano łącznie 3 dyplomy z nagrodą, siedem dyplomów z upominkiem oraz osiem dyplomów. Zwycięzcą był Pan Henryk Błaszczyk. Czterech działkowiczów otrzymało brązową i czterech srebrną odznakę "Zasłużony Działkowiec". Prezes odznaczył dyplomami najaktywniejszych działaczy, sam również otrzymał dyplom od zarządu za sumienne pełnienie funkcji. W konkursie bukietów i wiązanek zwyciężyła Pani Jadwiga Skrobańska, a w konkursie okazów warzyw i owoców Pan Marian Sroka. Działkowicze zebrani podczas Dnia Działkowca w znacznej liczbie podpisali też stanowisko ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD, wysłane do władz RP. 18.09 nasz ogród zajął X miejsce w Okręgowym Konkursie "Rodzinny Ogród Działkowy 2010 roku" oraz Dyplom Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu.

W październiku założono stronę internetową, rozpoczęto prace nad dokumentowaniem historii, zbieraniem pamiątek i zdjęć. Kontynuowano obmiary ogrodu i inwentaryzację w celu wykonania aktualnych map zagospodarowania. Nadano numery poszczególnym elementom infrastruktury istniejącej i planowanej do wykonania (np. studnie). Na nowo nazwano alejki, kartotekę ogrodu i działkowiczów uporządkowano wg sektorów, tak jak planowano dawniej. Rozpoczęto wielką pracę - uporządkowanie i inwentaryzację archiwum, kartotek, dokumentacji bieżącej i biblioteczki. 25.10 prezes jako instruktor SSI brał udział w szkoleniu w Samborowie.

W 2011 r. władze zorganizowały Dzień Kobiet i Dzień Działkowca. Świętowaliśmy 30-lecie PZD. Nawiązaliśmy współpracę z ROD "Gaje" i prezesem tego ogrodu - panem Janem Ziółkowskim ws. historii, wspólnych początków oraz planów na przyszłość, w związku z sąsiedztwem naszych ogrodów przy al. Armii Krajowej.

Dokonano szczegółowej lustracji terenu ogrodu i zewnętrznego ogrodzenia zwłaszcza od strony dawnej bocznicy Propanu PKP i al. Armii Krajowej. Podjęto działania zmierzające do poprawy stanu tego ogrodzenia. Spisano historię ogrodu, działalność władz i aktywu, odznaczenia, konkursy i nagrody, opisano nasze tradycje, zebrane zostały także historyczne świadectwa, zdjęcia i pamiątki. Oprawiono zachowane dyplomy i wyróżnienia. Rozpoczęto prace nad kroniką w formie księgi, plakatem, zaproszeniami i broszurką jubileuszową na 60-lecie przypadające w 2013 r. W marcu zakończono prace nad kształtem strony internetowej, która jest na bieżąco aktualizowana. Władze i działkowicze naszego ogrodu angażują się również w obronę praw działkowców i ustawy o ROD. Delegacja ROD Pokój uczestniczyła w II Kongresie PZD w Warszawie. Nasi instruktorzy biorą udział w szkoleniach, szkoleni są też kolejni instruktorzy fachowi.

23.03 zmarła wieloletnia zasłużona działkowicza Pani Bożena Józefowska, która wraz z mężem uprawiała działkę od kilkudziesięciu lat. W 2006 r. została odznaczona srebrną odznaką PZD "Zasłużony Działkowiec". Przez kilka kadencji bardzo dobrze pełniła na naszym Ogrodzie ważną funkcję księgowej. Delegacja Zarządu wzięła udział w pogrzebie zmarłej.

W kwietniu zakończono obmiary ogrodu i wykonano mapy w wersji cyfrowej, nowe pomiary terenu całego ogrodu, działek, alejek i nieużytków. Zaktualizowano rejestry inwentarzowe, przygotowano projekty nowych bannerów dla starego ogrodu oraz kolonii, pozyskano materiały do wykonania nowego stojaka, zaprojektowano tabliczki z nazwami alejek. Odnowiono frontową elewację Biura Zarządu, dwa pomieszczenia biurowe i urządzono dużą salę zebrań na parterze. Naprawiono część cieknącego dachu, odmalowano także okna i odświeżono wnętrza, odnowiony został również maszt i atrapa - logo warsztatów dawnej szkoły kolejowej. Uporządkowano, zinwentaryzowano i umieszczono w nowych nośnikach całe archiwum ogrodu, kartoteki oraz dokumenty bieżące biura zarządu liczące łącznie ponad 21 tys. kart dokumentów. Zaopatrzono i uporządkowano biblioteczkę i biuletyny PZD. Zinwentaryzowano i uporządkowano dokumentację finansową, dla której odnowiono także oddzielną szafę. Zaktualizowano plany inwestycyjne, które uwzględniają wykonanie nowej numeracji starego ogrodu (projekt na planie ogrodu), wykonanie nowego ogrodzenia z trwałych materiałów w miejscach, które będą ulegały znaczącej degradacji, wykonanie bannerów z nazwą ogrodu, uporządkowanie terenu wokół stawu, regulację kilku działek, tak by regulaminowo zapewnić im dojście z terenu ogrodu, w tym ponowne zagospodarowanie trzech porzuconych i zarośniętych działek od strony bocznicy kolejowej, budowę kolejnych ośmiu studni wierconych (proponowane rozmieszczenie oznaczono na planie ogrodu) po cztery w sektorze A i B, założenie małego placyku zabaw na łące nad schronem, dokończenie jego grodzenia i zaopatrzenie, adaptację schronu na magazynek zimowy, ustawienie nowych ławek na terenie placyku zabaw i przed biurem. W planach jest również dalsze malowanie elewacji oraz odnowienie kilku kolejnych pomieszczeń w budynku biura z przeznaczeniem na salki szkoleniowe komisji oraz małe zaplecze socjalne. Obserwuje się stopniową wymianę pokoleniową na ogrodzie. Starsi użytkownicy powoli odchodzą i przekazują działki swoim dzieciom i wnukom. Przekazywane są kolejnemu pokoleniu młodych rodzin. Przychodzą również nowi działkowicze z nowobudowanych osiedli.

30.04 odbyło się walne zebranie. Oprócz spraw gospodarczo-finansowych, tematem przewodnim zebrania była ochrona praw działkowców w sytuacji zaskarżenia ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. Walne Zebranie, Zarząd i Komisje wystosowały stanowiska do naczelnych władz Rzeczypospolitej ws. zaskarżenia ustawy i reprezentacji działkowców w sejmie. Pisma te ukazały się również w Biuletynach PZD nr 3 i 6 z 2011 r. Indywidualne pisma słali również prezes i działkowcy.

04.05 prezes w imieniu instruktorów SSI ROD "Pokój" wystosował apel do ekologów ws. konieczności zachowania ogrodów w miastach, jako enklaw małych ptaków. 15.06 "za wzorowe wypełnianie obowiązków członka okręgowego organu PZD we Wrocławiu oraz obronę praw działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w kadencji 2007-2011" Dyplom Krajowej Rady PZD otrzymał prezes Tadeusz Netczuk.

02.08 Ogród zajął najwyższe w historii - VII miejsce we współzawodnictwie okręgowym PZD. Za aktywna pracę na rzecz PZD i ogrodu odznaczono również prezesa Tadeusza Netczuka, przyznano liczne odznaczenia naszym działkowiczom. 27.08 podczas okręgowych obchodów 30- lecia PZD Pan Netczuk otrzymał również Dyplom Wojewody Dolnośląskiego "za zasługi na rzecz Polskiego Związku Działkowców i zaangażowanie w rozwój rodzinnych ogrodów działkowych" oraz Dyplom Krajowej Rady PZD dla Pana Tadeusza Netczuka z okazji 30-lecia PZD „za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego i umacniania związku”. Na uroczystości z naszego ogrodu były również Panie: Helena Sikorska i Danuta Zbierak z Zarządu.
W dniach 21-22.09 podczas II Kongresu PZD w Warszawie nasz ogród reprezentowali Tadeusz Netczuk - prezes, Danuta Zbierak - skarbniczka, Władysława Czupryna – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Helena Sikorska - sekretarz Komisji Rozjemczej. Kongres uchwalił kluczowe dla naszej społeczności stanowiska ws. istnienia i przyszłości ogrodów w Polsce oraz zaznaczył w stolicy publicznie w toku kampanii wyborczej nasze postulaty. Dotyczą one przede wszystkim jedności naszego środowiska, skuteczności działania na rzecz ogrodów, tradycji i historii polskiego ogrodnictwa, a także kluczowych kwestii współpracy ROD z samorządami i PZD z organami administracji rządowej, ochrony naszych praw wynikających ze 100-letniej tradycji. Z tej okazji nasz prezes przygotował też specjalne pismo do uczestników Kongresu.

24.09 wyjątkowo uroczyście obchodzono Dzień Działkowca i 30-lecie PZD. Podczas imprezy wręczono odznaczenia i dyplomy, będące zwieńczeniem współzawodnictwa ogrodowego. Trzem pierwszym miejscom przyznano nagrody książkowe, siedmiu kolejnym drobne upominki i dziewięciu dyplomy. Zwycięzcą współzawodnictwa ogrodowego okazał się Pan Ryszard Surmacewicz. Czterech działkowiczów otrzymało od OZ PZD brązowe, a Pan Ryszard Mularczyk srebrną odznakę "Zasłużony Działkowiec". Prezes tradycyjnie podziękował aktywnym członkom władz ogrodowych specjalnymi dyplomami. W konkursie wiązanek kwiatów oraz okazów warzyw przyznano po 3 dyplomy i upominki dla pierwszych trzech miejsc. Najpiękniejszy bukiet wykonała Pani Władysława Piłasiewicz, a najpiękniejsze warzywa wyhodowała Pani Helena Ćwiąkało. Za przygotowanie strony internetowej i zaangażowanie na rzecz ogrodu Zarząd przyznał specjalny dyplom Panu Łukaszowi Netczukowi. Tradycyjnie dyplomy otrzymali również panowie mający piecz na naszym grillem.

09.10 w pięknym wieku 90 lat nasz działkowicz Pan S. Kazimierczak przekazał swoją działkę, którą wytrwale uprawiał przez wiele lat, kolejnemu pokoleniu młodych działkowiczów. Zarząd podziękował mu za piękne świadectwo witalności i radości płynących z zamiłowania do ogrodnictwa oraz życzył dużo zdrowia i jeszcze wielu szczęśliwych chwil spędzonych wśród najbliższych. W październiku nasze starania zostały docenione również przez Krajową Radę PZD, która wyróżniła nasz ogród umieszczeniem na swojej oficjalnej stronie odnośnika do naszej strony internetowej - wtedy jedynej z okręgu wrocławskiego w sekcji "Ciekawe linki".

03.11 czterech naszych działkowiczów - członków aktywu ogrodowego – zostało powołanych przez OZ PZD we Wrocławiu na instruktorów ogrodowych. W Nowym Roku nowi instruktorzy otrzymali za zadanie policzenie na naszym ogrodzie budek lęgowych i karmników, w sektorze A: Helena Sikorska, Waldemar Mieszkowski i Józef Musiałowski, sektor B: Danuta Zbierak, Paweł Błażejewski i Antoni Błądek, sektor C: gospodarz kolonii Jerzy Milewski. 25.11 prezes wystosował apel do parlamentarzystów w sprawie ich obietnic przedwyborczych w zakresie obrony ustawy o ROD i PZD. List ukazał się również na stronie PZD.

02.12 otrzymaliśmy od przedstawicieli niezależnego "towarzystwa" ogrodów działkowych konspiracyjne pismo podważające autorytet naszego związku. Zarząd odpowiedział stanowczo, że nie poprze inicjatyw osób łamiących prawo polskie na ogrodach i zmierzających do oderwania ich od PZD w myśl prywatnych interesów osób aspołecznych. Wyjaśnił również, iż w naszej sytuacji prawno-gruntowej gwarantem istnienia ogrodu jest wyłącznie ustawa o ROD. 17.12 w Warszawie odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatów, w którym uczestniczył również prezes naszego ogrodu – członek OZ PZD. 

Na zjazd przygotował specjalny apel, który został opublikowany w Zjazdowym Biuletynie PZD nr 1/2012 na str. 64-65. Zjazd był podsumowaniem kończącej się kadencji 2007- 2011 władz Związku. Wybrano również nowe władze na lata 2011-2015, podjęto szereg ważnych dla działkowiczów uchwał i wniosków, a także programem działań na nową kadencję. 21.12 odbyło się spotkanie świąteczne Zarządu, Komisji i działaczy ROD "Pokój". Tradycyjnie podsumowaliśmy mijający rok. Zarząd podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz naszego ogrodu za wysiłek i wsparcie dla władz.

 

05.01.2012 r. zarząd przyjął uchwałę o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez KR PZD na najciekawszą i najaktywniejszą stronę ROD. Przyjęto projekt jubileuszowego logo ROD "Pokój" na nadchodzące 60-lecie. Znak logo odwoływał się do naszej bogatej tradycji, kolejowej przeszłości oraz lokalizacji w pobliżu dawnego zakładu patronackiego - Lokomotywowni Wrocław Główny. Podstawą logo tak jak dotychczas, jest symbol dawnych Warsztatów Zawodowej Szkoły Kolejowej biało czerwone koło kolejowe uskrzydlone złotymi trójdzielnymi skrzydłami z sylwetą Zabytkowej Parowozowni - elementem krajobrazu naszego ogrodu. Podczas uroczystości rocznicowych zaproponowano uchwalenie oficjalnego logo ROD "Pokój", którego projekt został przygotowany w czerwcu. Nakładem KR PZD i Działkowca ukazał się oczekiwany od dawna Album zagospodarowania działek, który trafił do naszej biblioteczki. W 2012 roku biblioteczka ogrodowa wzbogaciła się o kilkanaście aktualnych i nowych pozycji literatury z zakresu ogrodnictwa i ROD. Uporządkowano również czasopisma, wykonano spis numerów. Zespół instruktorów ogrodowych otrzymał kalendarze biodynamiczne, Działkowca i materiały szkoleniowe na rok 2012.

27.01 otrzymaliśmy biuletyn PZD z IX Zjazdu Delegatów PZD. W styczniu strona internetowa ogrodu przybrała obecny kształt, dodano funkcjonalna kolumnę "ROD Pokój na skróty" oraz Mapę serwisu i informację o autorach. Powstała również strona OZ PZD we Wrocławiu. 09.02 Sąd Rejestrowy zatwierdził zmiany w statucie PZD. Ukazał się również Poradnik prezesa ROD, za który wystosowaliśmy podziękowanie dla KR PZD.

08.03 o godz. 12 w biurze Zarządu Komisja Socjalna zorganizowała Dzień Kobiet – spotkanie przy kawie i ciastkach. 09.03.2012 r. około godz. 14.00-15.00 bez pisemnego uprzedzenia oraz zgody ze strony Zarządu ROD na teren naszego ogrodu przy al. Armii Krajowej wtargnęło dwóch mężczyzn podających się za przedstawicieli PKP z ul. Joannitów 13.
Dokonali oni wg zeznań świadków, w tym Gospodarza Ogrodu, wulgarnej napaści słownej na niego oraz obecnych przy zdarzeniu działkowiczów. Zarząd przystąpił do niezwłocznego wyjaśnienia tego zdarzenia. Natychmiast spisano protokoły zajścia z zeznaniami świadków i ich podpisami. Sprawcy rzucali publicznie oskarżenia czerpania korzyści finansowych przez PZD i Zarząd ogrodu z tytułu zajmowania gruntów rzekomo należących do PKP. W wulgarnych słowach i w prymitywny sposób żądali spotkania z prezesem i Zarządem, co więcej bezczelnie wyznaczyli godzinę i termin spotkania. Prezes zwołał w tym czasie specjalne nadzwyczajne zebranie Zarządu, świadków i komisji statutowych ROD "Pokój", ściągając kilkanaście osób z pracy i odrywając od codziennych obowiązków, po to tylko by nie doczekać się z kolei stawiennictwa napastników. Po upływie 20 minut od wyznaczonego przez „panów z PKP” terminu spotkania i ich nieobecności, nie mogąc dłużej trzymać członków Zarządu w biurze w godzinach ich pracy zawodowej, prezes ustalił, kto mógł wtargnąć bezprawnie na teren ogrodu i zastraszać działkowiczów prokuraturą i Policją za zajmowanie terenu ogrodu.
Skontaktował się z sekretariatami spółek PKP mieszczących się przy ul. Joannitów 13. Ustalono z informacji sekretariatu Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP, iż byli to właśnie pracownicy tej jednostki. Prezes zażądał wydania numeru służbowego telefonu. Skontaktował się z tym Panem zapoznając się z jego relacją i informując o konsekwencjach bezprawnego wtargnięcia na teren będący od 2000 r. wyłączną własnością Gminy Wrocław, w zarządzie fizycznym PZD. Pan Gabriel B. z PKP tłumaczył się, iż PKP ma problem, ponieważ na stanie ma budynek dawnych warsztatów kolejowych, którego w bałaganie panującym na PKP przez ponad 12 lat nikt nie zdołał zdjąć ze stanu, pomimo iż nie był już własnością PKP. Pan ten został poinformowany o aktualnym stanie prawnym nieruchomości zajmowanych przez ROD "Pokój", które w 2000 roku wraz całą nieruchomością gruntową i budynkami nie stanowiącymi odrębnych nieruchomości budynkowych ani lokalowych (jak wynika z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych wg stanu z 2012 r.) stały się własnością Gminy. Co więcej w 2000 roku PKP podpisało zrzeczenie władania nieruchomością na rzecz PZD. Przedstawiciel PKP przyznał, że ma świadomość stanu prawnego, natomiast w żaden sposób nie uzasadnił powodu awantury i rzucania oskarżeń. Został poinformowany o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, skierowaniu sprawy na policję oraz skardze i żądaniu wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych, skierowanym do przełożonych Pana Gabriela B. we Wrocławskim Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami PKP oraz do głównego dyrektora oddziału w Warszawie.
W odpowiedzi Zarząd ROD otrzymał lakoniczne pismo z propozycją wyjaśnienia sprawy w siedzibie PKP. Szkoda, że nikt z przełożonych tych awanturników nie zwrócił uwagi na to, że w państwie prawa, najpierw się myśli potem działa. Jeśli ktoś miał odwagę rzucać publicznie fałszywe oskarżenia, nie wiadomo z czyjej inspiracji, niech ma odwagę również publicznie przeprosić, nie zaś za zamkniętymi drzwiami salonów PKP. W państwie prawa bezprawie ma wyjaśniać policja nie zaś dyrekcja PKP, zamiatając nieład i lata zaniedbań pod PRL-owskie dywany. Zarząd, ze względu na personalne oskarżenia napastników z PKP nie podjął i nie podejmie żadnych rozmów z przedstawicielami tej państwowej firmy, do czasu zbadania sprawy przez policję i uzyskania publicznych przeprosin znieważonych członków Zarządu i działkowiczów ROD "Pokój", którzy w większości są byłymi pracownikami PKP. W przypadku braku przeprosin władze ROD nie wykluczyły też wystąpienia prezesa i pozostałych członków zarządu na drogę sądową w celu uzyskania zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych i publiczne pomówienia przeciwko sprawcom. Sprawa wywołała oburzenie i niesmak wśród naszych działkowców, którzy nie przypuszczali, iż PKP może w XXI w. zatrudniać tak niekompetentne i nieznające prawa osoby. Sprawę przedstawiono w OZ PZD we Wrocławiu oraz zgłoszono na Policję.

W maju zgodnie z uchwałą Zarządu zamontowano nowe tablice – bannery z nazwą ogrodu, zarówno przy al. Armii Krajowej, jak i na Brochowie. Zamontowano również tabliczki z nazwami alejek, stare rozkradziono przez ostatnie 30 lat. Zaplanowano również nową numerację działek. Stara była już wybrakowana ze względu na likwidacje częściowe, odtworzenia, podziały nadmetrażowych i łączenie małych działek w ciągu ostatnich trzech dekad. Regularnie władze ROD, a także indywidualnie nasi działkowcy występują w obronie ustawy o ROD, poprzez licznie wysyłane pisma do władz Rzeczypospolitej.

Kwiecień i maj to czas powstania nowoczesnej strony PZD, sklepu internetowego Działkowca oraz nowego serwisu wydawnictwa działkowiec. Wraz z ogłoszeniem konkursu na strony internetowe, coraz więcej rodzinnych ogrodów działkowych i Okręgowych Zarządów PZD zakładało własne witryny. Nasza istniała już w tym czasie półtora roku.
13.04 otrzymaliśmy do biblioteczki nowe Vademecum działkowca, a 28.04 za regularne publikowanie nowości wydawniczych działkowca na naszej stronie otrzymaliśmy od wydawnictwa markowy sekator. 28.04 w biurze Zarządu dobyło się walne zebranie. Zatwierdzono sprawozdania i dokumenty finansowe za rok 2011. Ustalono ekwiwalent za prace społeczne w wys. 45 zł i opłatę na rzecz ogrodu 20 zł. Ponadto zatwierdzono wykonanie nowej numeracji działek. Walne zebranie przyjęło projekty pism i stanowisk poparcia dla obecnej ustawy o ROD, które zostały wysłane do Prezydenta, Marszałka Sejmu, posłów i klubów parlamentarnych partii politycznych, a także do Trybunału Konstytucyjnego. Indywidualne pisma wysłali też pojedynczy działkowcy.

Maj i czerwiec 2012 r. to czas kampanii informacyjnej o skutkach ewentualnego uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny ustawy o ROD z 2005 r. Na naszej stronie internetowej publikowaliśmy wszystkie bieżące komunikaty władz okręgowych i Krajowej Rady PZD. 13.06 uczestniczyliśmy w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu w promocji książki podsumowującej socjologiczno-etnograficzny projekt badawczy "dzieło-działka", o którym pisaliśmy też wcześniej na naszej stronie internetowej. 23.06 główna brama ogrodu od strony parkingu przed Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy przy al. Armii Krajowej została oflagowana barwami państwowymi i związkowymi, a także specjalnie wykonanym przez działkowców banerem akcji protestacyjnej, przeciwko uchyleniu zapisów ustawy o ROD. Akcja była kontynuowana do 12.07 - dzień po ogłoszeniu złego dla nas wyroku.
17.07 Zarząd otrzymał Raport z inwentaryzacji archiwum wraz z instrukcją postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną ogrodu w oparciu o wytyczne PZD organizacji biura POD z 2002 r., przyjętą przez 60 lat praktykę sekretarzy naszego ogrodu oraz obowiązujące przepisy prawa archiwalnego z zakresu organizacji archiwów zakładowych. Instrukcja zawiera szczegółowy opis historii powstania dokumentacji administracyjnej i finansowej ogrodu, spisy kolejnych twórców i osób opracowujących dokumenty (sekretarzy, skarbników i księgowych), typologię podziału dokumentacji z jasną kategoryzacją, opis procesu porządkowania akt w latach 2008-2011 i przyjęte założenia gromadzenia, opracowywania i przenoszenia zamkniętej dokumentacji bieżącej do archiwum, a także wykaz pozostałych typów dokumentacji w tym biblioteczki, dyplomów itp. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania restrykcyjnych zasad przechowywania i postępowania z dokumentacją zawierającą wrażliwe dane osobowe, zwłaszcza w kartotekach działkowców i działek, które ogród prowadzi w ramach delegacji władz PZD z wyższego szczebla. Przedstawiono również ogromną wartość dokumentacji i konieczność jej regularnego opracowywania i zachowania dla wiedzy przyszłych pokoleń działkowiczów. Raport zawiera następujące załączniki: Inwentarz Archiwum ROD "Pokój" obejmujący spis zespołów i archiwaliów z policzonym stanem akt (segregatory czerwone, granatowe i zielone oraz teczki wiązane czarne), Inwentarz Dokumentacji ROD "Pokój" z ogólnym (narastającym) stanem akt bieżącej administracji (segregatory czarne i jasnoniebieskie), Inwentarz szczegółowy dokumentacji likwidacji częściowych i inwestycji na terenie ogrodu, Inwentarz szczegółowy Biblioteczki oraz Schematyczne mapy rozwoju terytorialnego ogrodu. Opracowana dokumentacja archiwalna, bieżąca i biblioteczna winny być przekazywane protokolarnie kolejnym zarządom.
Na początku sierpnia Zarząd otrzymał też w wersji cyfrowej zestaw map tematycznych i planów roboczych oraz zestawienie powierzchniowe terenów i działek ogrodu do potrzeb administracyjnych. Jest to efekt prawie dwuletniej pracy inwentaryzacyjnej prowadzonej głównie w miesiącach zimowych przez autorów historii i inwentaryzacji archiwum. Wyniki inwentaryzacji będą na bieżąco komisyjnie weryfikowane w razie wątpliwości użytkowników działek.
Zarówno inwentaryzacja, historia jak i mapy zostały opracowane społecznie bez udziału finansowego ogrodu czy działkowców, wyłącznie dzięki poświęceniu autorów i przychylności całego Zarządu POD "Pokój". Podobnie rzecz ma się ze stroną internetową ogrodu zbudowaną i prowadzoną od 2010 r. Do uporządkowania archiwum Zarząd zapewnił materiały biurowe, karty, skoroszyty i segregatory. 

[1] AROD, pismo Zarządu z dn. 06.03.1996 r.
[2] AROD, sprawozdanie z działalności Zarządu za 1995 r.
[3] AROD, protokół z wlanego zebrania z dn. 21.04.1996 r.
[4] AROD, pismo WZ PZD z dn. 23.08.1996 r.
[5] AROD, pismo Zarządu z dn.07.10.1996 r.
[6] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w 1997 r.
[7] AROD, sprawozdanie z działalności Zarządu za 1996 r.
[8] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 27.04.1997 r.
[9] AROD, pismo Marianny Piętki z dn. 09.03.1998 r.
[10] AROD, pismo Zarządu z dn. 08.05.1998 r.
[11] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w 1999 r.
[12] AROD, pismo Zarządu do Dyrektora Zakładu Nieruchomości PKP we Wrocławiu z dn.04.03.1999 r.
[13] AROD, sprawozdanie Zarządu za 1998 r.
[14] AROD, pismo Zarządu do Zakładu Energetyki Kolejowej we Wrocławiu z dn.02.11.1999 r.
[15] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w 2000 r.
[16] AROD, pismo PKP z dn.14.03.2000 r.
[17] AROD, pismo ENT Advertising z 28.03.2000 r.
[18] AROD, pismo Zarządu z 17.03.2000 r.
[19] AROD, pismo ENT Advertising z 12.06.2000 r.
[20] AROD, sprawozdanie Zarządu za 1999 r.
[21] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 07.05.2000 r.
[22] AROD, pismo Zarządu do ENT Advertising z 07.02.2001 r.
[23] AROD, protokół Komisji Rewizyjnej POD z badania sprawozdania finansowego za 2000 r.
[24] AROD, pismo Zarządu do ENT Advertising z dn. 06.06.2001 r.
[25] AROD, pismo Zarządu do Składnicy Materiałów Budowlanych Mericat z dn. 21.06.2001 r.
[26] AROD, rejestr SSI z 18.06.2001 r.
[27] AROD, sprawozdanie Zarządu za 2000 r.
[28] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 29.04.2001 r.
[29] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w 2001 r.
[30] AROD, protokół Komisji Rewizyjnej POD z badania sprawozdania finansowego za 2001 r.
[31] AROD, protokół z przekazania sprzętu z 24.04.2002 r.
[32] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w 2002 r.
[33] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 28.04.2002 r.
[34] AROD, sprawozdanie Zarządu za 2001 r.
[35] AROD, uchwała OZ PZD z 07.09.2002 r.
[36] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 27.04.2003 r.
[37] AROD, sprawozdanie Zarządu za 2002 r.
[38] AROD, protokół Komisji Rewizyjnej POD z badania sprawozdania finansowego za 2002 r.
[39] AROD, protokół z pokazu z dn. 24.03.2003 r.
[40] AROD, pismo Zarządu do ENT Advertising z dn. 17.06.2003 r.
[41] AROD, pismo Zarządu do Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec z dn. 07.07.2003 r.
[42] AROD, pismo Zarządu do Wydziału Podatków i Opłat UM Wrocławia z dn. 14.08.2003 r.
[43] AROD, pismo Zarządu do OZ PZD z dn. 12.12.2003 r.
[44] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 18.04.2004 r.
[45] AROD, sprawozdanie Zarządu za rok 2003.
[46] AROD, pismo OZ PZD z dn. 21.10.2004 r.
[47] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 17.04.2005 r.
[48] AROD, korespondencja z 2005 r.
[49] AROD, sprawozdanie Zarządu za rok 2005.
[50] AROD, sprawozdanie Zarządu za 2006 r.
[51] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 23.04.2006 r.
[52] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 22.04.2007 r.
[53] AROD, sprawozdanie Zarządu za 2007 r.
[54] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 27.04.2008 r.
[55] AROD, sprawozdanie Zarządu za 2008 r.
[56] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 26.04.2009 r.

WZ PZD – Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku Działkowców
OZ PZD – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
AROD – Archiwum ROD "Pokój"

Zakończenie

Podsumowując rozważania o najdawniejszej historii kolejowych ogrodów działkowych Węzła PKP Stacji Wrocław Główny, ich powstanie  należy datować na lata 1926-1932. W 1936 r. ogród przy ul. Jesionowej (kolonia "Zaroślak" w ROD "Gaje") zmniejszono kosztem budowy szkoły przy ul. Nyskiej i prawdopodobnie jako teren zastępczy przyznano wąski pas między torami przy parowozowni - obecnie kolonia "Pszczółka", ROD "Gaje". W latach 1945-1949 na terenie ROD "Pokój" powstały pierwsze działki pracowników Lokomotywowni. W latach 1949-1952 na podstawie nowej ustawy o POD w obliczu mającej nastąpić likwidacji kolonii "Zaroślak", podjęto starania o teren zastępczy i utworzenie nowego ogrodu przy ul. Pięknej [1] na terenach pozyskanych w 1949 w związku z rozporządzeniami rządowymi. W 1953 przy ul. Pięknej zlokalizowano nowy duży ogród kolejowy pod nazwą: Przyzakładowe POD PKP Węzła/Stacji Wrocław Główny Towarowy im. Pokój. Część działkowiczów przeniesiono z kolonii "Zaroślak", którą ostatecznie zlikwidowano w 1966 r., a w zastępstwie utworzono przy ul. Winogronowej kolonię "Słonecznik" w POD "Gaje". 

Oprócz naszych dwóch ogrodów Węzła Wrocław Główny w latach 1950./1960. istniały we Wrocławiu też inne ogrody kolejowe na południu w rejonie obwodnicy towarowej ("Filipówka", "Kolejarz"), w rejonie węzła Gądów ("Gądowianka") i w Brochowie ("Kolejarz", "22 Lipca"), gdzie działkowiczami byli pracownicy węzła kolejowego Wrocław-Brochów. Potem powstały też inne. Od 1954 r. nasz ogród intensywnie zagospodarowywano. Od tego czasu był wielokrotnie częściowo likwidowany. W 1974 r. jako teren zastępczy za część położoną przy bocznicy kolejowej urządzono nam teren przy ul. Wiaduktowej w Brochowie. W ten sposób powstała kolonia "Brochów" ROD "Pokój".

[1] AROD, Pismo do ZW POD z dn. 29.03.1965 r.

AROD – Archiwum ROD im. Pokój.

Powrót do góry                      Następny rozdział