Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nas - Historia


Od autora/Polskie tradycje ogrodnicze 1823-2005   
Lata 1926-1945 Niemieckie ogrody działkowe węzła stacji Wrocław Główny   
Lata 1945-1953 Historia ogrodów "Gaje" i "Pokój". Węzeł Wrocław Główny  
Lata 1953-1963 Założenie i budowa POD "Pokój". Tradycje kolejowe  
Lata 1964-1979 Rozwój i stabilizacja  
Lata 1980-1995 Czas zmian  
Lata 1996-2012 Szanse i zagrożenia/Zakończenie   
Kadencje władz   

Czas zmian - Lata 1980-1995

10.02.1980 r. w świetlicy Lokomotywowni walne zebranie sprawozdawczo- -wyborcze wybrało Zarząd XII kadencji na lata 1980-1984:
Kazimierz Stawik
- prezes do 1982 r.
Władysław Perz
- zastępca I, prezes od 1982 r.
Szczepan Podruczny
- zastępca II
Tadeusz Waszkiewicz - sekretarz
Marian Niwczyk - skarbnik
Maria Knara - członek, przewodnicząca Komisji Kobiet
Feliks Jakubowski - członek do 1981 r., przewodniczący Komisji Współzawodnictwa
Kazimierz Pilichowski - członek
Lubomir Dziewulski - członek
Jerzy Rdułtowski - członek, członek Komisji Lustracyjnej
Mieczysław Szewczyk - od 1983 r.
Antoni Tomasiewicz - księgowy.
Gospodarze:
Tadeusz Banasiak - gospodarz część główna (stary ogród)
Stefan Mól - gospodarz część główna (stary ogród), członek Komisji Lustracyjnej
Stanisław Nidecki - gospodarz kolonia "Brochów" (nowy ogród), przewodniczący Komisji Lustracyjnej
Komisja Rewizyjna:
Jerzy Gutowski - przewodniczący do 1983 r.
Marian Sroka - członek do 1983 r.
Zygmunt Bogusz - członek do 1983 r.
Krystyna Łuszczyńska - od 1983 r.
Stanisław Makowski - od 1983 r.
Marian Smyk - od 1983 r.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Brzózka - przewodniczący
Władysław Delimat - członek
Mieczysław Filipek - członek
Mieczysław Foluszny - członek
Feliks Jakubowski - członek od 1981 r., przewodniczący Komisji Współzawodnictwa
Komisja Lustracyjna:
Stanisław Nidecki - przewodniczący, gospodarz kolonia "Brochów" (nowy ogród)
Jerzy Rdułtowski - członek Zarządu, członek komisji
Stefan Masztalerz - członek.
Komisja Socjalna:
Maria Knara - przewodnicząca, członkini Zarządu
Kazimiera Machura
Halina Rydzik
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Julia Huńko
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz
Maria Rusiecka - od 1983 r.

Delegatem wojewódzkim został Tadeusz Waszkiewicz. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych działkowiczów.
Ogólnie źle oceniano pracę gospodarza starego ogrodu, pozytywnie zaś gospodarza kolonii. Pozytywnie też oceniono pracę ustępującego zarządu, ponownie wybierając niemal  dotychczasowy skład. W związku z trwającą częściową likwidacją ogrodu pogorszyła się jego estetyka. Niektórzy użytkownicy 12 działek zlikwidowanych od strony ul. Pięknej pod budowę obwodnicy, którzy nie chcieli działek zastępczych w Brochowie, przenieśli się do POD "22-lipca". Drugim zakładem likwidującym część ogrodu był "Energoprem", jednak nie znany był termin prac, ponieważ zakład nie odpowiadał ani na pisma zarządu ogrodu ani na pisma Zarządu Wojewódzkiego POD [1] [2].

Chemipol przelał na konto Ogrodu odszkodowanie za zlikwidowane działki w 1980 r. Po ostatniej częściowej likwidacji, ogród miał uzyskać w końcu stałą lokalizację. Komisja Socjalna zorganizowała Dzień Działkowca i dary dla Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów, Zarząd przekazał na upominki dla dzieci prawie 1 tys. zł, za co ogród otrzymał pisemne podziękowanie. Zebrała również kwiaty na wystawy podczas Święta Kwiatów m.in. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rynku. Wyremontowano tylko część ogrodzeń i 100 mb wodociągu. Inwestycje związane z wymianą ogrodzenia włączono do planów finansowych DOKP, ale przez następne lata brakowało funduszy na ten cel. Przydzielono 10 działek [2]. Ogród liczył 179 działek przy ul. Pięknej o powierzchni 7,5 ha (6,3 ha upraw) oraz 32 działki przy ul. Wiaduktowej o powierzchni 1,1 ha (0,7 ha upraw).

10.06.1981 r. odbyło się walne zebranie. Przedstawiciel WZ PZD omówił nową ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która wyłączyła ogrody spod egidy związków zawodowych i powołała Polski Związek Działkowców, do którego prawnie przypisano wszystkie ogrody z ich majątkiem. Ogród używał od tej pory nazwy Pracowniczy Ogród Działkowy im. Pokój. Na terenie zlikwidowanym pod rozbudowę "Chemipolu" trwały prace budowlane. W związku z prowadzonymi inwestycjami od strony obwodnicy, "Chemipolu" i ul. Pięknej ogród pozbawiony był bram i ogrodzenia. Na mocy nowej ustawy i w obliczu głębokiego kryzysu zakłady planujące inwestycje na naszym terenie wycofały się z planów całkowitej likwidacji ogrodu. POD "Pokój" zyskał wreszcie długo wyczekiwaną stałą lokalizację. Można było przystąpić do większych inwestycji, oznaczyć teren i alejki. Proponowano wytyczenie stałego miejsca do spalania odpadów roślinnych. Przewodnicząca Komisji Socjalnej Kobiet odczytała podziękowanie od Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów za dary z owoców [3].  Tradycyjnie Komisja Kobiet z okazji Dnia Dziecka przekazała dla Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów dary. Jak co roku ogród brał udział w Święcie Kwiatów [4]. Zorganizowała również Dzień Działkowca, różne pogadanki i dostarczała kwiaty i plony na wystawy.

W roku 1982 zarząd odbył 12 posiedzeń, ale pracował w ograniczonym zakresie ze względu na stan wojenny, chorobę i następnie śmierć prezesa zarządu - Pana Kazimierza Stawika. Z tego też powodu w 1982 roku nie odbyło się walne zebranie. Nie działały też komisje problemowe i statutowe. Zarząd prowadził bieżące sprawy zabezpieczając interesy działkowiczów. Nie przekazano w tym roku darów dla przedszkola i Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów. Ogród nie wziął też udziału w święcie kwiatów i wystawie owoców podczas "Krzyckiej Jesieni". Fatalna sytuacja żywnościowa kraju sprawiła, że w trudnych warunkach funkcjonowania wpływało dużo więcej podań o przydział wolnych działek, których nie było.
Hydrofor w kolonii "Brochów" ulegał częstym awariom. Przeprowadzono inwentaryzację i rewaloryzację majątku naszego ogrodu. Wykonano 132 mb nowego ogrodzenia od strony "Chemipolu" i 208 mb ogrodzeń wewnętrznych, wydzielono 9 nowych działek na terenie po budowie magistrali ciepłowniczej z Siechnic. Przygotowano plac pod budowę parkingu. Nasz ogród został zarejestrowany jako stały w WZ PZD pod numerem A/XL.VII/130 [4]. Komisja Socjalna oprócz swojej podstawowej działalności promowała również ekologiczną uprawę i zdrową żywność, zachęcała do uprawy ziół i roślin przyprawowych.

W listopadzie zamówiono wykonanie tablic i szyldów.  Zamówienie obejmowało 2 tablice z nazwą ogrodu, 1 tablicę z godzinami urzędowania zarządu, 1 z opisem własności parkingu, 1 z zakazem wjazdu na alejki, 1 z przepisami porządkowymi, 3 na furtki gospodarzy, i po jednej na alejki: Żywopłotową, Primulową, Liliową, Malinową, Floxową, Tulipanową, Warsztatową i Semaforową.

Ogród liczył 220 działek i zajmował łączną powierzchnię prawie 8,83 ha. Było 9 studni wierconych i 2 kopane oraz 149 mb wodociągu. Hodowano 30 pni pszczelich, 65 królików i 24 szt. drobiu. Drzew owocowych było ponad 3,3 tys. a krzewów blisko 10 tys. [5]. W kole pszczelarzy działali: zmarły prezes Kazimierz Stawik (5 uli), Stanisław Brzózka (3 ule), Władysław Perz (3 ule), Jan Skrzypek (2 ule), Kazimierz Kozieradzki (2 ule).

20.03.1983 r. odbyło się walne zebranie. Poruszano sprawę osób postronnych, które przychodzą łowić ryby na terenie ogrodu i przy okazji niszczą przyległe działki. Omawiano sprawy bieżących napraw i konserwacji siatki. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych działkowców. W związku za stanem wojennym, śmiercią prezesa oraz wynikającym z tego rozkładem prac Zarządu i Komisji walne zebranie do zarządu dokooptowano Mieczysława Szewczyka, do Komisji Rewizyjnej: Krystynę Łuszczyńską, Stanisława Makowskiego, Mariana Smyka, a do Komisji Kobiecej Marię Rusiecką. Nie przekazano też kwoty na rzecz Panoramy Racławickiej. Nie prowadzono dyżurów, zresztą nie były podczas stanu wojennego potrzebne, gdyż nie odnotowano żadnych kradzieży. Ze względu na brak zainteresowania ze strony działkowców nie zorganizowano konkursu ogrodowego. Nie zakupiono silnika pompy dla kolonii, ponieważ były niedostępne na rynku [6]. W kwietniu Zarząd wystąpił do Naczelnika Oddziału Budynków o przekazanie terenu po składzie materiałów budowlanych o pow. 7,5 tys m2 po dawnym boisku szkolnym PKP przyległym do ogrodu od budowanej obwodnicy o włączenie go do areału ogrodu. Teren ten przed utworzeniem szkoły był przeznaczony od 1949 r. pod ogródki działkowe. Niestety teren ten nie należał już do PKP. Pismo skierowano do Zarządu Gospodarki Gruntami Dzielnicy Wrocław Krzyki. Ten jednak odmówił przekazania gruntu ogrodowi pomimo dużego zapotrzebowania na działki.

W styczniu wykonano szyldy i tabliczki z nazwą ogrodu. Oddział Budynków PKP nadal przekazywał skromne materiały na prowadzenie napraw w ramach patronatu nad ogrodem. Podjęto uchwałę o zakupie nowego hydroforu dla ogrodu w Brochowie, naprawie zamulonych studni abisynek w ogrodzie przy ul. Pięknej oraz wykonaniu nowego ogrodzenia od strony zlikwidowanych terenów. Większa część starej sieci wodociągowej była już niesprawna o czym wielu działkowiczów wspominał podczas walnego zebrania. Wnoszono o naprawy i wymianę rur, wykonanie nowej furtki od strony ul. Pięknej oraz o wymianę wielu odcinków ogrodzenia zewnętrznego. Zarząd z kolei apelował o utrzymanie porządku w pasie przyległym do ogrodzenia zewnętrznego. Przewodnicząca Komisji Kobiet wnosiła o aktywniejsze wspieranie Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów oraz szpitali, owocami i kwiatami. Wspominała, iż jest to piękna tradycja ogrodu. Wywieziono plac parkingowy szlaką, zakupiono nowe tablice informacyjne oraz tabliczki z nazwami alejek, wykonano liczne naprawy ogrodzenia, posadzono 200 mb żywopłotów, naprawiono 116 mb sieci wodnej, zakonserwowano studzienki rewizyjne, naprawiono dachy na obiektach. Przy stawie rozplantowano 50 taczek ziemi urodzajnej [7]. Wymieniono ogrodzenie przy parkingu oraz od strony ul. Pięknej. Na alejki nawieziono 30 ton szlaki. Pomalowano wagon-świetlicę i naprawiono dachy na wagonie i magazynku. Nie udało się wykonać ogrodzeń wewnętrznych oraz podłączenia prądu do świetlicy z powodu braku kabla [8].

W Starym i Nowym Ogrodzie dzięki pomocy Komisji Kobiet założono apteczki. Komisja Socjalna wspierała chorych i potrzebujących działkowiczów, obdarowywała kwiatami zakłady kolejowe i szpitale. Dostarczyła też kwiaty na Święto Kwiatów do WZ PZD oraz upominki i słodycze do Domu Dziecka na kwotę 2,5 tys. zł.
Na kurs społecznych instruktorów fachowych oraz społecznych instruktorów chowu drobnego inwentarza w czerwcu skierowano: Mieczysława Szewczyka, Szczepana Podrucznego, Władysława Perza, Jerzego Rdułtowskiego oraz Stanisława Śnieżkę. Podpisano umowę patronacką z Oddziałem Budynków PKP – dotychczasowym opiekunem ogrodu, który teraz występował do WZ PZD w tej sprawie i obejmował patronatem wszystkie ogrody prowadzone do 1981 r. przez PKP. Ponownie wystąpiono do DOKP o przydzielenie pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych PKP na potrzeby biura zarządu, argumentując, iż budynek do 1959 r. był własnością ogrodu.

Wg karty sprawozdania statystycznego z zagospodarowania ogrodu z grudnia 1983 r. ogród liczył 220 działek, o pow. 7,23 ha i łącznej powierzchni zagospodarowanej ogrodu 8,83 ha, nieużytki stanowiły 0,06. Było 188 mb sprawnej sieci wodociągowej, 32 studnie wiercone i 2 kopane, 215 altanek, 23 pnie pszczele, hodowano 70 królików i 30 szt. drobiu. Działki uprawiało 76 pracowników fizycznych, 30 umysłowych, 109 emerytów i rencistów oraz 5 innych osób. Liczba drzew i krzewów na stały poziomie 3 i 6 tys. Ogrodowe koło pszczelarzy zrzeszało 6 działkowiczów: Stanisława Brzózkę (3 ule), Feliksa Jakubowskiego (3 ule), Kazimierza Kozieradzkiego (4 ule), Władysława Perza (3 ule), Mariana Galika (1 ul) i Jana Skrzypka (4 ule). Wszyscy z wyjątkiem Mariana Galika byli pszczelarzami zrzeszonymi w Kole Pszczelarskim Wrocław Krzyki.

18.03.1984 r. w świetlicy na Hubskiej 20 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Sprawozdanie Zarządu ze względu na trudności okresu stanu wojennego oraz śmierć prezesa zarządu obejmowało okres od 1981 do 1983 r. Wybrano zarząd XIII kadencji na lata 1984-1988:
Feliks Jakubowski - prezes
Władysław Perz - zastępca I do 07.1985 r., skarbnik od 07.1985 r.
Paweł Błażejewski - zastępca I od 05.1985 r.
Julian Szafert - zastępca II do 09.1985 r.
Marian Niwczyk - skarbnik do 01.1985 r.
Tadeusz Waszkiewicz - sekretarz
Edward Taracha - członek
Bronisław Grocholski - członek
Antoni Tomasiewicz - członek
Maria Knara - członkini, przewodnicząca Komisji Socjalnej
Antoni Tomasiewicz - księgowy do stycznia 1987 r.
J. Szymczak - księgowy od stycznia 1987 r.
Gospodarze:
Stanisław Brzózka - gospodarz kolonia "Brochów"
Franciszek Drygas - gospodarz część główna
Mieczysław Szewczyk - gospodarz część główna, do 05.1985 r.
Tadeusz Banasiak - gospodarz część główna, do 09.1985 r.
Julian Szafert - gospodarz część główna, od 09.1985 r.
Komisja Rewizyjna:
Stefan Gutowski - przewodniczący
Zygmunt Bogusz - członek
Weronika Łuszczyńska - członek
Stanisław Makowski - członek.
Komisja Rozjemcza:
Jerzy Rdułtowski - przewodniczący
Stanisław Nidecki - członek.
Komisja Lustracyjna:
Jerzy Rdułtowski - przewodniczący
Julian Szafert - członek, gospodarz
Kazimierz Pilichowski - członek.
Komisja Socjalna:
Maria Knara - przewodnicząca
Kazimiera Machura
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz
Maria Rusiecka.
Poważny problem stanowił tradycyjnie ogólny brak chęci do pracy społecznej. Wielu działkowiczów nie regularnie płaciło za działki i nie odpracowywało godzin prac społecznych. Wielu nie wywiązywało się też z regulaminowych obowiązków, np. dbania o stan ogrodzeń i odchwaszczania siatki zewnętrznej, przy jednoczesnej krytyce wszelkich działań zarządu.

Komisja Socjalna jak co roku zebrała i przekazała Domowi Dziecka przy ul. Rosenbergów upominki i owoce. Urządziła też zbiórkę kwiatów na Święto Kwiatów oraz dostarczyła warzywa i owoce na wystawę do NOT (14.09) oraz do BWA "Awangarda" (20.07), za co ogród otrzymał pisemne podziękowanie od WZ PZD. Komisja wspierała w tym roku Dom Małego Dziecka 15.04, z okazji Dnia Dziecka 01.06, 28.08 i z okazji Mikołajek 18.12. Komisja wspierała chorych i nowych działkowiczów. Organizowała zebrania i Dzień Działkowca. Przekazano na rzecz budowy Panoramy Racławickiej kwotę 1500 zł. W maju ogłoszono konkurs na najładniejszą działkę i altanę.

Przeprowadzono 3 lustracje ogrodu, uporządkowano teren wokół ogrodu i wykonano 75 mb ogrodzenia od ul. Pięknej. Naprawiono bramki i dachy na budynkach. Wykonano nową bramę prowadzącą na teren warsztatów szkoły kolejowej. Podłączono prąd do świetlicy (130 mb kabla) i uporządkowano przyległy teren, w gazonach posadzono kwiaty. Kabel podłączono od szkoły kolejowej a prace ziemne i elektryczne wykonano pod nadzorem pracownika PKP. Władysław Perz zastąpił na stanowisku skarbnika Mariana Niwczyka, który zrezygnował ze względu na chorobę. Kontynuowano sadzenie żywopłotów przy alejkach [9]. Wystąpiono do Naczelnika DOKP o odstąpienie wolnych pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych na terenie ogrodu, który to budynek należał dawniej do Zarządu ogrodu. Stare biuro mieszczące się w pudle wagonu było w coraz gorszym stanie [10]. W kwietniu Zarządy POD musiały dostarczyć do Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa SOW imienne wykazy członków PZD – żołnierzy zawodowych i pracowników wojskowych.

W czerwcu na wniosek Dyrekcji Miejskich Inwestycji Komunalnych zarząd wyraził zgodę na wejście na teren ogrodu i dostęp na czas naprawy awarii pracowników MPGC do komory sieci c.o. biegnącej przez teren ogrodu od początku lat 1980., z zastrzeżeniem pokrycia kosztów ewentualnych uszkodzeń [11]. Magistrala ta w kilka lat po wybudowaniu miała już trzy poważne awarie. Wcześniej DMIK usiłowała wymóc na Zarządzie Ogrodu swobodny dostęp do sieci bez uprzedniego zgłaszania potrzeby dostępu, poprzez przekazanie pracownikom przedsiębiorstwa kluczy do bramy nr 2 (od ul. Pięknej) na co ani Zarząd ogrodu ani władze wojewódzkiego zarządu nie wyrażały zgody ze względu na liczne kradzieże [12]. Ostatecznie Zarząd przychylił się do prośby miasta, ponieważ nie było konieczności wchodzenia ciężkim sprzętem na teren dopiero co odbudowanych na magistrali działek [6]. Pisma w tej sprawie to kolejny dowód na to, że zajmowany przez nasz ogród grunt, przez który przebiega magistrala ciepłownicza z Elektrociepłowni Siechnice, także od strony ul. Pięknej z dawną bramą nr 2 był od początku częścią ogrodu przyznaną przez rząd państwa w 1949 r. DOKP na potrzeby założenia nowych kolejowych pracowniczych ogrodów działkowych. Miasto na tym terenie opracowywało liczne plany inwestycyjne pomimo, że ogród cały czas istnieje w tym miejscu.

W sierpniu doszło do przecięcia siatki od strony budowanych na terenie "Energopremu" wiat magazynowych. Zarząd apelował do przedsiębiorstwa o usunięcie szkód. W październiku zamówiono mapy geodezyjne ogrodu. Zamówiono też nowe numery działek. Nowa numeracja była konieczna ze względu na zakończone likwidacje częściowe, liczne podziały wtórne dużych działek oraz uzyskanie wreszcie stałej lokalizacji, gwarantującej stabilny byt ogrodu. W 1984 r. ogród miał łączną powierzchnię zagospodarowaną 8,83 ha, w tym 7,23 ha to powierzchnia uprawowa 220 działek. Nieużytki zajmowały 0,06 ha. Na ogrodzie były 32 studnie wiercone i 3 kopane, 188 mb sprawnego wodociągu, 216 altan, 29 pszczelich uli, hodowano 135 królików, 40 szt. drobiu, blisko 3 tys. drzew owocowych, ponad 6 tys krzewów owocowych, 2,5 tys. krzewów ozdobnych. Działki uprawiało 80 pracowników fizycznych, 26 pracowników umysłowych, 102 emerytów i rencistów oraz 11 osób reprezentujących inne zawody [13].

W roku 1985 ogród liczył 188 działek przy ul. Pięknej i 32 w Brochowie, razem 220 działek o łącznej powierzchni 8,83 ha, z czego 1,6 ha to nieużytki. Na ogrodzie znajdowało się 215 altan, blisko 3 tys. drzew owocowych i 4 tys. krzewów [9].

31.03.1985 r. w świetlicy PKP przy ul. Hubskiej 20 odbyło się walne zebranie, podczas którego przyznano nagrody użytkownikom pięciu najładniejszych działek. Przekazano kwiaty i owoce na wystawę z okazji Święta Kwiatów, tradycyjnie zebrano też podarunki dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów. Wykonano nową, już drugą w historii numerację działek w związku z licznymi podziałami dużych działek i częściowymi likwidacjami ogrodu w latach ubiegłych. Tabliczki przekazywano odpłatnie. W wyniku podziału działek powyżej 500 m2 ogólna liczba działek stopniowo wzrastała. Nawieziono szlakę na pozostałe błotniste alejki. Z problemów nękających działkowiczów należy wspomnieć, regularne niszczenie ogrodzenia od strony "Energopremu", częste awarie sieci wodnej i jej stopniową degradację, a także brak środków finansowych [14]. 
W kwietniu rozpoczęto oczyszczanie terenu gruzowiska-nieużytku obok działki nr 76. Podjęto decyzję o sprawdzeniu terenu przez saperów. Przed wojną znajdowała się tu willa zniszczona przez działania wojenne [16]. Postanowiono wystąpić pisemnie do Kierownika Warsztatów Szkolnych ws. zaprzestania spalania na terenie szkoły śmieci [14]. Interweniowano także w sprawie zniszczenia działkowiczom kolonii Brochów upraw oraz skażenie działek w związku z zastosowaniem przez działkowiczów sąsiedniego POD "Elektron" oprysków chwastobójczych [15].

Komisja Kobiet z okazji dnia św. Mikołaja dostarczyła zabawki i słodycze do Domu Małego Dziecka przy ul. Rosenbergów, za co otrzymała specjalne podziękowanie. Odwiedzała również chorych działkowiczów i zorganizowała Dzień Działkowca. 03.09 ponownie pisemnie wystąpiono do Dzielnicowego Zarządu Gospodarki Terenami w sprawie przydzielenia nieużytku znajdującego się przy naszym ogrodzie od strony ul. Pięknej (teren po boisku szkolnym przy obecnej al. Armii Krajowej).
14.09.1985 r. w świetlicy kolonii w Brochowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Działkowca. Ze względu na ograniczone środki Zarząd i aktyw ogrodu spotkał się z wyróżniającymi działkowiczami, którzy otrzymali nagrody i dyplomy we współzawodnictwie ogrodowym oraz odznaczenia. 25.09 prezes i sekretarz uczestniczyli w szkoleniu formalno-prawnym PZD. 09.10 w szkoleniu zespołów socjalnych wzięła udział Maria Knara. W grudniu podsumowano wszystkie roczne inwestycje. W sumie wykonano 125 mb ogrodzenia od drogi prowadzącej do szkoły, wykonano nową furtkę przy warsztatach szkolnych, wyremontowano bramę wjazdową, założono dwie nowe tablice informacyjne i przestawiono inne. Wystąpiono ponownie do Zarządu POD "Elektron" ws. wypłaty odszkodowania za zniszczone na początku sierpnia nasadzenia na terenie kolonii w Brochowie w wyniku budowy przyłącza energetycznego do tego ogrodu, zakupiono wózek i taczkę. Zlecono także naprawę pompy hydroforu w Brochowie [16].

23.03.1986 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Ogród liczył 220 działek, 188 przy ul. Pięknej i 32 w Brochowie. Rosło ponad 2 tys. drzew owocowych oraz ponad 6 tys. krzewów. Ogród brał udział w Święcie Kwiatów, za co otrzymał podziękowanie na piśmie. Dostarczono również słodycze i zabawki na kwotę 5 tys. zł do Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów. Utwardzono alejki żużlem, wykonano 150 mb ogrodzenia. Stary system wodociągowy wymagał natychmiastowej wymiany ze względu na liczne przecieki [16]. Komisja Kobiet tradycyjnie zorganizowała wystawy plonów, kwiatów oraz Dzień Kobiet i Dzień Działkowca.

Początek roku był zdominowany przez sprawę zmiany lokalizacji przebiegu wodociągu magistralnego o średnicy 1,2 m przy ul. Wiaduktowej przez kolonię w Brochowie. Skutkowałoby to zniszczeniem 10 działek i nowych altan. Wskutek interwencji władz wojewódzkich PZD oraz zakładów patronackich POD "Pokój" i "Złocień" miasto przeprojektowało trasę rurociągu [17].
16.04 Zarząd POD interweniował w sprawie przesunięcia przystanków autobusowych bliżej miasta, co było niewygodne dla starszych użytkowników działek. Ze względu na przebudowany układ drogowy obwodnicy i wymogi bezpieczeństwa przystanki pozostały w nowym miejscu.

Według wykazu Społecznych Instruktorów z 16.01.1986 r. funkcję tę w POD "Pokój" pełnili: Jerzy Rdułtowski, Edward Taracha, Stanisław Nidecki, Tadeusz Waszkiewicz, Stanisław Brzózka, Władysław Perz. Na ogrodzie było czterech pszczelarzy zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim, którzy łącznie trzymali 12 pni.

15.05 działkowicze z al. Peoniowej wnosili do Zarządu o ogrodzenie alejki i ustawienie zakazu wjazdu, z powodu nieustannego rozjeżdżania alejki i przyległych upraw wózkami czterokołowymi.

W sezonie letnim członkowie zarządu pełnili raz w tygodniu dyżury na ogrodzie. Latem "Energoprem" wznowił starania o przejęcie terenu ogrodu pod rozbudowę, lecz z pominięciem procedur przewidzianych w ustawie o PZD z 1981 r. W związku z tym 09.12.1986 r. zarząd spisał notatkę, w której nie wyraził zgodny na likwidację ogrodu z pominięciem obowiązującego prawa. Ogród posiadał lokalizację stałą i nie mógł być zlikwidowany bez zgody KR PZD.

Zarząd otrzymał negatywną odpowiedź od miasta w związku z prośbą o poszerzenie ogrodu o pusty teren obok Spółdzielni "Chemipol". Od 1983 r. Zarząd również wnosił do licznych instytucji o przydzielenie terenu o pow. 75 arów po boisku Szkoły Zawodowej PKP, które w trakcie budowy obwodnicy służyło za skład kruszywa, niestety do tej pory bez odpowiedzi.

"Energoprem" odciął uszkodzony rdzą wodociąg doprowadzający wodę do ogrodu przez teren przedsiębiorstwa, ponieważ regularnie zalewał jego teren powodując szkody. W opinii Zarządu POD przedsiębiorstwo wlało do wykopu z uszkodzoną rurą farbę "srebrzankę", która zatruła wodę na ogrodzie. Ogród został prawie całkowicie pozbawiony nawodnienia, a DOKP nie podejmowało żadnych działań pomimo interwencji władz ogrodu i "Energopremu" [18].

Od stycznia 1987 r. zrezygnował z pracy dla ogrodu księgowy Antoni Tomasiewicz. Zaproponowano nowego, J. Szymczaka, który przejął obowiązki z początkiem roku. W sprawozdaniu z posiedzenia Zarządu w dn. 06.01.1987 r. Pan Jerzy Rdułtowski informuje, że część dokumentacji częściowej i niezakończonej likwidacji ogrodu przy ul. Pięknej pod "Energoprem' nie została zwrócona przez byłego prezesa Kozieradzkiego.

19.03 kolejny raz po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa pożarowego jednostek PKP, wydano całkowity zakaz spalania na terenie ogrodu przylegającym do przepompowni propanu PKP przy bocznicy [19].

26.04.1987 r. przy ul. Hubskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-informacyjne. Planowano zakupić 50 mb nowych rur na wymianę sieci nawadniającej. Wkrótce okazało się, że potrzebna jest większa wymiana. Podczas prac budowlanych przy parowozowni uszkodzona została rura doprowadzająca wodę do ogrodu. Zarząd szukał wsparcia różnych instytucji na dofinansowanie zakupu 700 m rur PWC na modernizację sieci wodnej [20] [21].  Skasowano również stare 40 letnie pompy tłokowe abisynki, które nie nadawały się już do użytku. Z tych względów ogród cierpiał na niedostatki wody.

Założono nową bramę przy szkole kolejowej, wykonano 130 mb wykopu pod kabel do biura-wagonu, posadzono 160 m żywopłotu, wykonano fundament pod tablicę z nazwą ogrodu. Ze względu na brak funduszy remont sieci wodnej ograniczano do naprawy bieżących awarii oraz wymiany uszkodzonego odcinka, choć wymiany wymagała prawie cała infrastruktura. Poza tym rurociąg doprowadzający wodę na zachodnia część ogrodu przez teren "Energopremu" miał zostać odcięty ze względu na budowę nowego obiektu. Należało zatem podjąć inwestycję budowy nowego przyłącza, a jej koszt szacowano na ok. 1 mln zł. Na dotację nie było szans, ze względu na trudną sytuację gospodarczą oraz plany likwidacji i przeniesienia ogrodu w inne miejsce. Nadal nie było konkretnych informacji od władz miejskich co dalej z budową zakładów przemysłowych w tym miejscu [22].
Tradycyjnie ogród brał udział w Święcie Kwiatów 21.07 – zbiórka dla WZ POD do Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno- Konserwatorskiego. W Dniu Dziecka Komisja Socjalna Dostarczono również słodycze i zabawki do Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów (Parkowej) na kwotę 10 tys. zł, pomagała też nowym działkowiczom w zagospodarowaniu działek, a chorym w ich utrzymywaniu. Przypomniano o zakazie palenia ognisk na działkach przylegających do zakładu Propanu na terenie bocznicy kolejowej. Z nowych tabliczek z numerami działek zeszła farba, co zostało zareklamowane w spółdzielni je wykonującej [23].

W 1987 r. w ramach Dnia Działkowca obchodzono na naszym ogrodzie 90-lecie powstania w Polsce zorganizowanego ruchu działkowego, 60-lecie zorganizowania własnego samorządu oraz 30-lecie odrodzenia samorządności ruchu działkowego. 

We wrześniu wystąpiono do DOKP o przydział parterowej przybudówki przy Szkole Kolejowej na terenie ogrodu z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe Zarządu, z uwagi na zły stan pudła wagonu.

27.03.1988 r. walne zebranie wybrało zarząd XIV kadencji na lata 1988-1992:
Paweł Błażejewski - prezes
Feliks Jakubowski - zastępca
Tadeusz Waszkiewicz - sekretarz
Władysław Perz - skarbnik do stycznia 1991 r., rezygnacja z powodu choroby
Michał Palczyk - członek, skarbnik od stycznia 1991, rezygnacja w maju 1991
Teresa Żochowska - skarbniczka od maja 1991 r.
Franciszek Drygas - członek
Adam Banaszak - członek, zastąpiony
Andrzej Machura - członek
Edward Ożygar - członek
Jan Płaza - członek
J. Szymczak - księgowy.
Gospodarze:
Henryk Biadoń - gospodarz strony zachodniej
Franciszek Drygas - gospodarz strony wschodniej, rezygnacja w 1989 r.
Lubomir Dziewulski - gospodarz strony wschodniej od 1989 r., członek Komisji Lustracyjnej
Stanisław Brzózka - gospodarz kolonii "Brochów".
Komisja Rewizyjna:
Stefan Gutowski - przewodniczący
Weronika Łuszczyńska - zastępca
Marian Dolata - członek
Antoni Płasiewicz - członek.
Komisja Rozjemcza:
Wacław Koziej - przewodniczący
Stanisław Nidecki - członek
Edward Taracha - członek
Józef Słowiński - członek.
Komisja Lustracyjna:
Rdułtowski Jerzy - przewodniczący do maja 1991
Edward Taracha - przewodniczący od maja 1991.
Edward Ożygar - członek
Lubomir Dziewulski - członek, gospodarz strony wschodniej od 1989 r.
Komisja Socjalna:
Maria Knara - przewodnicząca
Danuta Lubin - zastępca
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz
Jadwiga Skrobańska.
Zebranie prowadził Marian Dolata, a do prezydium zaproszono przedstawicielkę WZ PZD Wiktorię Orzechowską, przewodniczącego NSZZ Kolejarzy Józefa Obarę, przewodnicząca Komisji Socjalnej POD "Pokój" Marię Knarę oraz najstarszego i pierwszego z działkowiczów Kazimierza Pilichowskiego. Zaproponowano aby teren znajdujący się nad bunkrem wydzielić i ustawić tam ławki, ponieważ działkowicze z nim sąsiadujący powiększają swoje działki kosztem polany rekreacyjnej nad bunkrem. Było to powodem licznych konfliktów [24]. Postępująca inflacja wymogła zwiększenie dwukrotnie pogotowia kasowego Zarządu.

Pomimo uchwał i wniosków walnego zebrania Zarządowi nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych zadań. Nie rozebrano 50 metrów muru poniemieckiego, nie usunięto gruzowiska po willi, nie wykonano rurociągu i nie zakupiono odpowiednich materiałów na ten cel. Usunięcie gruzów przekroczyło możliwości finansowe ogrodu [25].

Naprawiono dwie bramy, wymieniono 100 mb siatki, częściowo uporządkowano staw, założono dwie nowe tablice informacyjne przy alejkach, nawieziono 150 t szlaki na utwardzenie alejek w ramach czynu społecznego, uporządkowano teren wokół placu zabaw na Brochowie. Przeprowadzono dwie lustracje wiosenną i jesienną [26].

Nasz ogród przekazał kwotę 3 tys. zł na Komitetu Fundacji Sztandaru dla Wojewódzkiego Zarządu PZD we Wrocławiu [26]. Dokonano podziału działki nr 73 na dwie mniejsze o pow. 350 m2. W liczbach ogród przedstawiał się następująco: 188 działek przy ul. Pięknej, 32 działki w Brochowie, łącznie 220 członków, 215 altan, 2738 szt. drzew owocowych, prawie 6 tys. szt. krzewów owocowych. Problemem stało się coraz częstsze wyrzucanie gałęzi i śmieci na tereny alejek i wokół stawu.

06.09 odbył się Dzień Działkowca dla wyróżniających się działkowiczów oraz aktywu. Wręczono dyplomy i upominki za najlepiej utrzymane działki.

W roku tym na szkolenie społecznych instruktorów wysłano kilku aktywnych członków zarządu [27]. Komisja Socjalna Kobiet jak zawsze była bardzo aktywna. Zorganizowała zebrania Zarządu, walne zebranie, Dzień Działkowca. Zbierała kwiaty i plony na święta i wystawy oraz zabawki i dary dla dzieci w domach dziecka. Odwiedzała chorych działkowiczów i pomagała w utrzymaniu ich działek. Regularnie też organizowała pogadanki i spotkania.

W roku 1989 podwyższono stawki opłat, w związku z inflacją. Dotychczasowego gospodarza wschodniej strony starego ogrodu, Pana Franciszka Drygasa zastąpił Pan Lubomir Dziewulski. Przyznano wynagrodzenie dla gospodarza drugiej strony za utwardzenie alejek 16 tonami szlaki, którą rozwiózł taczką oraz dla osób wykonujących większe prace na rzecz ogrodu w tym, bieżące utrzymanie hydroforu w Brochowie.

Na środkach trwałych ogród miał zarejestrowany magazyn murowany kryty papą, budynek świetlicy w Brochowie kryty papą, wagon drewniany – biuro i ustęp murowany kryty eternitem, na łączną kwotę 511 tys. zł. Jak na kilkudziesięcioletni ogród były to bardzo skromne środki [28].

12.03.1989 r. w świetlicy oddziału budynków DOKP odbyło się walne zebranie, podjęto uchwałę o zainstalowaniu przed parkingiem szlabanu, co wykonano w czerwcu. Wyróżniono 15 osób dyplomami za wzorowe utrzymanie działki. Walne zebranie ze względu na ograniczenie kosztów podjęło uchwałę nr 9/89 o informowaniu działkowców o terminie walnych zebrań na tablicach informacyjnych. Uchwała ta została uchylona przez Zarząd Wojewódzki jako sprzeczna z regulaminem [29]. We wnioskach zgłoszono propozycje, likwidacji szpetnych zabudowań i składowania odpadów. Poszerzono działki graniczące z POD "Elektron" w Brochowie o tren alejek, tak by zlikwidować nieużytki. Postanowiono kolejny raz uporządkować teren wokół stawu. Już w 1989 r. działkowcy posiadający działki przy ogrodzeniu zewnętrznym zostali zobowiązani do odchwaszczania ogrodzenia i utrzymywania go w należytym stanie, w ramach czyny społecznego. Zwiększono również stawkę opłat na rzecz ogrodu [30]. Działkowcy jak co roku podejmowali odgórnie zalecaną walkę ze szkodnikami, chorobami roślin  i chwastami. Skarżono się na samochody przejeżdżające przez teren działek i zatruwające warzywa. Zarząd z kolei wnosił o aktualizację adresów działkowiczów sekretarzowi.

25.06 na podstawie uchwały walnego zebrania i regulaminu POD, Zarząd postanowił zamknąć dla pojazdów drogę prowadzącą przez teren ogrodu do Warsztatów Szkolnych PKP o czym poinformował służby PKP. Nie zgodziły się na to władze PKP, argumentując, że teren jest kolejowy, co było wtedy nadużyciem niezgodnym ze stanem faktycznym. Droga ta prowadziła również do przepompowni gazu PKP na tyłach ogrodu [31] [32] [33].

W kwietniu z pracy w Zarządzie zrezygnował Jan Płaza. W okresie letnim członkowie zarządu pełnili raz w tygodniu dyżury. Ogród borykał się z brakiem funduszy na inwestycje.
02.05 Wojewódzki Zarząd PZD przysłał podziękowanie dla Zarządu ogrodu za zebranie i dostarczenie kwiatów na wystawę kompozycji roślin w Klubie Filmu, Muzyki i Literatury we Wrocławiu. 21.07 z okazji święta kwiatów nasz ogród dostarczył kwiaty na ul. Jatki do Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego [34].

W lipcu "Energoprem" uszkodził ogrodzenie przy działce nr 145, przez co dokonano kradzieży na terenie ogrodu. Zarząd wezwał przedsiębiorstwo do naprawienia ogrodzenia.
23.09 zorganizowano Dzień Działkowca. Zakupiono materiały do wymiany części ogrodzenia od strony ul. Pięknej. Na szkolenia SSI zgłoszono Edwarda Taracha i Michała Palczyka. Spółdzielnia "Chemipol" w związku z rozbudową składowała na parkingu naszego ogrodu betonowe elementy budowlane. W zamian za zgodę na pozostawienie materiałów na parkingu ogrodowym, Spółdzielnia udostępniła działkowiczom własny parking, na co Zarząd wyraził zgodę. W związku z inflacją podniesiono wynagrodzenia księgowej i sekretarza [35]. Komisja Socjalna dostarczyła kwiaty na Święto Kwiatów i do zakładów kolejowych, zorganizowała też Dzień Działkowca. Ogród brał też udział w "Krzyckiej Jesieni" w Parku Południowym.

W 1990 roku przeprowadzono dwie lustracje ogrodu. W marcu wykonano nowe pieczęcie dla prezesa ogrodu. Zarząd nie miał posiedzenia w lutym ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia. Zima była mroźna, a stary wagon nie nadawał się już na zebrania [36]. Zarząd otrzymał wyniki badania gleby wykonane przez wojewódzki Sanepid. W glebie stwierdzono niegroźną, ale podwyższoną obecność metali ciężkich: ołowiu, cynku i kadmu. Z roku na rok tendencja była spadkowa.

05.05 w porozumieniu ze strażą pożarną, DOM Wrocław i naczelnikiem Stacji Wrocław Główny, Zarząd na mocy uchwały zamknął drogę przechodzącą przez ogród – aleję główną dla pojazdów kołowych. Na parkingu ustawiono też znak z zakazem wjazdu na teren ogrodu. 07.05 odbyła się narada przedstawicieli Rejonu Przewozów PKP i Zarządu ogrodu w sprawie rozwiązania problemu dojazdu do Propanu PKP i ustalenia dróg dojazdowych dla służb ratunkowych. Zarząd wnosił o zamknięcie przejazdu główną aleją na co nie chciały zgodzić się PKP [37]. Niestety kolej nie wybudowała nowej drogi dojazdowej i od strony dzisiejszej al. Armii Krajowej, dlatego przejazd aleją musiał być dostępny. 06.05.1990 r. tradycyjnie w świetlicy przy ul. Hubskiej 20 odbyło się walne zebranie sprawozdawczoinformacyjne. Przewodniczył mu Pan Wacław Koziej. Funkcję instruktorów fachowych pełnili w tym czasie: Feliks Jakubowski, Kazimierz Pilichowski, Jerzy Rdułtowski, Edward Taracha, Tadeusz Waszkiewicz, Stanisław Brzózka, Władysław Perz i Stanisław Nidecki [38].
W okresie letnim członkowie Zarządu pełnili dyżury na ogrodzie raz w tygodniu. Dostarczono kwiaty na Święto Kwiatów. Rozważano zagospodarowanie stawów po sprawdzeniu przez saperów pod kątem ewentualnych niewypałów. Rozpoczęto ponowne pomiary działek, ale akcji tej nie ukończono. Rozpoczęły się problemy z dostawą wody z kolei.

22.09 Ogród brał udział w "Krzyckiej Jesieni", przygotował plony na wystawę przy pergoli w Parku Południowym, za co otrzymał podziękowanie. Komisja Socjalna dostarczyła kwiaty na liczne wystawy i do zakładów kolejowych, zorganizowała też Dzień Działkowca. Wystosowano też oficjalne protesty w związku z projektem ustawy o likwidacji ogrodów działkowych [36]. Nowa ustawa komunalizacyjna oddała grunty skarbu państwa zajmowane przez PZD gminom. Teren POD "Pokój" przeszedł w 1988 r. pod Zarząd PKP, dotychczas był to wyłącznie grunt Skarbu Państwa, a wkrótce miał przejść na własność miasta.

W 1991 r. w składzie zarządu zaszły pojedyncze zmiany. W marcu podniesiono płace księgowej i sekretarza w związku z rosnącą inflacją.

03.05 Zarząd ogrodu zwrócił się do WZ PZD o dofinansowanie modernizacji rurociągu wodnego oraz siatki ogrodzeniowej na kwotę ok. 32,5 mln zł. Dokonano podziału na połowę kilku 600 metrowych działek po ustępujących działkowiczach. Ze względu na chorobę i wielomiesięczne leczenie skarbnika Pana Perza, powołano na jego miejsce Pana Michała Palczyka. Działkowcy coraz częściej wznosili altany wg konkursowych i polecanych dla POD profesjonalnych projektów. Zarząd miał również do dyspozycji katalog zagospodarowania działek i przykładowych altan [39].
12.05 odbyło się walne zebranie w świetlicy Oddziału Budynków DOKP przy ul. Hubskiej 20, zebraniu przewodniczył Pan Wacław Koziej. Poruszano głównie sprawy formalne i związane z konserwacją infrastruktury ogrodu. Ze względu na inflację podnoszono opłaty za użytkowanie, gdyż dotychczasowe miały zaniżoną wartość. Z tego też względu brakowało pieniędzy na naprawy i rozwój. Komisja Socjalna zorganizowała spotkanie Zarządu z zaproszonymi gośćmi z Wojewódzkiego Zarządu. Ze względu na stan zdrowia zrezygnowała z działki wieloletnia członkini Komisji Socjalnej. Działkę przekazała swojej krewnej Jadwidze Capucie, która również zaangażowała się w pracę Komisji [39].

W lipcu dostarczyła kwiaty na wystawę, za co otrzymała dyplom uznania. W sierpniu WZ POD przyznał w sierpniu 32,5 mln zł na modernizację zewnętrznego ogrodzenia naszego ogrodu. Komisja Socjalna zorganizowała Dzień Działkowca i dostarczyła plony na "Krzycką Jesień" do Parku południowego. Udział ogrodu w tym przedsięwzięciu, został nagrodzony dyplomem. W listopadzie przyznano nagrodę dla byłego wieloletniego skarbnika ogrodu Pana Władysława Perza oraz obecnej skarbniczki Pani Teresy Żochowskiej. Odmalowano pudło wagonu, konserwowano ogrodzenia. Podzielono działkę nr 95 na dwie po 300 m2 [39].

W roku 1992 inflacja wymusiła oszczędności. Zwiększono też wynagrodzenie księgowej i sekretarza. Wpłynęło kilka kolejnych podań o zgodę na budowę nowych altan. Poprawiała się estetyka ogrodu. Pojedynczy działkowcy otrzymali zgodę na przyłączenie energii elektrycznej i założenie w altanach licznika na podstawie oddzielnych umów z Zakładem Zasilania PKP [40].

02.05.1992 r. w świetlicy przy ul. Hubskiej odbyło się walne zebranie, które wybrało nowy zarząd XV kadencji na lata 1992-1996:
Paweł Błażejewski - prezes
Feliks Jakubowski - zastępca
Tadeusz Waszkiewicz- sekretarz do 04.1995 r.
Adam Banaszak - sekretarz od 04.1995 r.
Marian Dolata - sekretarz we wrześniu 1995 r.
Irena Błażejewska - sekretarz w 1996 r.
Teresa Żochowska - skarbnik
Bożena Józefowska - księgowa.
Gospodarze:
Henryk Biadoń - gospodarz części głównej
Antoni Soczewka - gospodarz części głównej
Władysław Perz - gospodarz kolonii "Brochów"
Komisja Rewizyjna:
Stefan Gutowski - przewodniczący, rezygnacja w 1992 r.
Weronika Łuszczyńska - członek
Marian Dolata - członek.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Nidecki - przewodniczący
Wacław Koziej - członek
Józef Słowiński - członek.
Komisja Lustracyjna:
Edward Taracha - przewodniczący
Edward Ożygar - członek
Zygmunt Szatkowski - członek.
Komisja Socjalna:
Maria Knara - przewodnicząca w 1992 r.
Danuta Lubin- przewodnicząca od 1992 do 1993 r.
Zdzisława Korczowska - przewodnicząca od 1993 r.
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz
Jadwiga Skrobańska
Anna Socha - od 1994 r.

Przewodniczącym zebrania był Pan Wacław Koziej. Ze względu na pilne potrzeby inwestycyjne oraz brak funduszy nie zorganizowano dnia działkowca. Sukcesywnie wymieniano rury wodociągowe i konserwowano ogrodzenie z siatki. Przeprowadzono też bieżącą konserwację dachu świetlicy w Brochowie [40].

Między 27.08 a 09.10 do świetlicy w Brochowie oraz do czterech altan w kolonii były włamania. Złodzieje ukradli przedmioty o łącznej wartości 4,8 mln zł. Dochodzenie umorzono wobec niewykrycia sprawców. W październiku podzielono działkę nr 104 na dwie mniejsze. Podzielono też działkę 76 należącą do Kazimierza Pilichowskiego. Na Brochowie było włamanie do budynku świetlicy. W listopadzie ułożono z zakupionych podkładów kolejowych schody zejściowe do stawu. Staw został sprawdzony przez saperów z jednostki wojskowej. Przyłączono ponownie dwie działki znajdujące się do tej pory od lat na terenie kolejowym od strony bocznicy Propanu, przylegające bezpośrednio do ogrodzenia naszego ogrodu od północy. Działki te powstały za zgodą PKP i POZ jako odszkodowanie za częściową likwidację w 1969 r. i formalnie należały do ogrodu. Otrzymały one numery 190 i 191. Zakupiono filtry do dwóch pomp abisynek [40].

W grudniu wystosowano pismo do Zarządu Budynków DOKP w sprawie odstąpienia ogrodowi znajdującego się na naszym terenie budynku po zlikwidowanych warsztatach kolejowej szkoły zawodowej. Budynek ten ogród przekazał w użytkowanie szkole w 1958 r. Od tego roku ogród cierpiał na brak pomieszczenia biurowego, świetlicy na zebrania i szkolenia oraz magazynu narzędzi. Kolej w zamian za przekazany jej budynek obiecywała wiele, dała bardzo mało. Były to skromne środki na połatanie starych ogrodzeń, wykonanie 20 wadliwych studni, które po kilku latach użytkowania nie spełniały już swojej funkcji. Po wielu latach zabiegania kolejnych władz ogrodu kolej przekazała wreszcie obiecane stare pudło wagonowe na świetlicę i skromne środki na remont ruin z przeznaczaniem na magazyn. Obiekty te ze względu na brak funduszy nie mogły jednak służyć ogrodowi długo. W 1992 r. biuro zarządu mieszczące się w starym pudle wagonu nie nadawało się już do użytku, ze względu na wiek [40].

Komisja Socjalna wspierała zarząd w organizacji zebrań i zebrania sprawozdawczowyborczego. Dostarczyła słodycze i zabawki do Domu Małego Dziecka przy ul. Parkowej, przekazała kwiaty dla zakładów kolejowych i na Święto Kwiatów, zorganizowała, jak co roku, Święto Działkowca.

30.01.1993 r.dokonano włamania do pomieszczenia świetlicy i magazynu. Łupem złodziei padły grzejniki elektryczne, taśma miernicza, czajnik i kuchenka elektryczna. Zniszczone zostały drzwi i zamki [41]. Włamania stały się plagą, w 1992 r. łącznie dokonano 25 włamań do altan i 2 do świetlicy i biura Zarządu. Krajowa Rada PZD wystąpiła o pomoc do policji ws. rosnącego przeciwko działkom wandalizmu [44]. Komisja Kobiet brała czynny udział w organizacji zebrań zarządu i walnego zebrania. Pracowała w ogródku zdrowej żywności w ogrodach "Dąbie", dostarczyła na ul. Jatki kwiaty z okazji święta kwiatów, zorganizowała pogadanki dziedziny przetwórstwa i żywienia [42]. Funkcję instruktorów ogrodowych pełnili: Władysław Perz, Tadeusz Waszkiewicz, Stanisław Brzózka, Feliks Jakubowski, Stanisław Nidecki oraz Edward Taracha [43].

W maju trzech działkowiczów wykonało wspólnie pompę dla swych działek nr 71, 72 i 73. 09.05 przy ul. Hubskiej 20 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, przewodniczył mu Feliks Jakubowski. Przewodniczącą Komisji Socjalnej została Zdzisława Korczowska [42].
W czerwcu ze względu na dużą inflację podniesiono wynagrodzenia dla sekretarza i księgowej. W 1993 roku dokonano zapowiadanej komunalizacji gruntów POD w województwie wrocławskim. Tym samym, doprowadzony po wojnie do porządku ciężką pracą kolejarzy-działkowiczów teren naszego ogrodu, który dotychczas był własnością skarbu państwa w zarządzie PKP i użytkowaniu POD miał stać się własnością Gminy Wrocław. Protesty opóźniły fizyczną komunalizację do 2001 r. Wobec naszego ogrodu od tego czasu miasto stosuje politykę zmierzającą do likwidacji bez odszkodowania [42]. 

Miasto miało nabyć prawa do terenów użytkowanych przez działkowiczów od 1945 r. Nie miało ono żadnego wkładu w doprowadzenie tego terenu do porządku po wojnie, co więcej przeszkadzało i utrudniało funkcjonowanie ogrodu, zlikwidowało też przedwojenne ogródki działkowe przy ul. Jesionowej pod "Energoprem". Jedynym celem władz miejskich od lat 1950. była likwidacja ogrodu w celu lokalizacji dużych zakładów przemysłowych – "Energoprem", "Chemipol", "Ruch" i inne. Z tego względu na stałą lokalizację ogród musiał czekać prawie 30 lat. Obecnie miasto zmieniło plany z zabudowy przemysłowej na mieszkaniową. Mimo to nadal dąży do wyrugowania nas z gruntu, do którego nabędzie prawa wyłącznie dzięki ustawowej komunalizacji, ale bez poszanowania praw jego użytkowników. Jednym z wrogich działań miasta był i jest nadal nieustanny sprzeciw władz do propozycji oddania terenu naszego ogrodu w użytkowanie wieczyste PZD. Od samego początku władze ogrodu były przeciwne niesprawiedliwej komunalizacji, dlatego zarząd POD "Pokój" wystosował pismo nr 37/93 do parlamentarzystów ws. odstąpienia od komunalizacji gruntów POD. Również PKP, dotychczasowy patron naszego ogrodu, po komunalizacji gruntu zaprzestał interesowania się losem ogrodu.
W związku z planowaną likwidacją warsztatów szkoły kolejowej oraz coraz mniejszą liczebnością uczniów, zarząd zwrócił się za pośrednictwem WZ PZD do DOKP o odstąpienie budynku lub jego części na potrzeby administracyjno-magazynowe POD. Wniosek ponowił zaraz po opuszczeniu budynku przez uczniów. Prezes Paweł Błażejewski przypomniał władzom PKP, że pracował jako nauczyciel zawodu i kierownik placówki w tym budynku i szkole od początku jej istnienia tj. od 1959 r., że budynek był użyczony szkole przez WZ POD przy Związkach Zawodowych, a na podstawie faktu, że POD było wcześniej jego użytkownikiem, że w latach 1953-1958 działkowicze z własnych środków doprowadzili budynek do stanu używalności na magazyn ogrodowy przy pomocy Lokomotywowni (zakładu opiekuńczego, a nie właściciela ogrodu ani budynku), a także na podstawie ustawy z 1981 r. o przejęciu terenów POD przez PZD, domagał się zwrotu budynku ogrodowi.

Co więcej przypomniał Naczelnikowi Oddziału Budynków PKP, że budynek ten to mienie poniemieckie poobozowe z 1944/1945 r., a PKP jedynie go adaptowało, czego był świadkiem i wykonawcą przez pierwszych 10 lat funkcjonowania warsztatów szkolnych PKP przy ul. Pięknej. Nadmienił również, że budynek nie był wydzielony z gruntu ogrodu i razem z całym POD z mocy ustawy z 1981 r. winien był przejść pod zarząd PZD. W odpowiedzi na odmowne załatwienie sprawy poinformował również oddział PKP, że informacje przedstawione przez PKP były nieprawdziwe, gdyż świadkowie i pracownicy szkoły twierdzili zupełnie co innego niż Naczelnik Oddziału Budynków, a na użyczenie szkole PKP budynku zgodę wyraził Zarząd POD, jako ówczesny zarządca obiektu [45] [46]. Zgodę wyraził również WZ POD warunkując ją jednak dbaniem o POD "Pokój" przez kolej i zapewnieniem biura Zarządowi, co jak wiemy nigdy nie nastąpiło. Przypomnijmy, że zgodnie z protokołami i pismami z 1958-1961 r. Zarząd POD zgodził się na użyczenie obiektu szkole PKP tylko dlatego, że nie miał własnych funduszy na jego gruntowny remont, a działkowcy jako pracownicy Lokomotywowni kierowali się interesem młodzieży uczącej się na kolejarzy, by miała do tego warunki. PKP odpowiedziały buńczucznie twierdząc, że budynek same wybudowały, co było nieprawdą nr 1, gdyż istniał na zdjęciach wojennych z 1945 i 1947 r. razem z ruinami obozu oraz schronem, przeczyły temu protokoły i dokumentacja POD z 1958-1961 r. Kolej twierdziła też, że budynek wybudowała na własnym gruncie – nieprawda nr 2, ponieważ zarządcą gruntu PKP stało się dopiero w 1988 r., a budynek zbudowały Niemcy hitlerowskie na swoim gruncie. W odpowiedzi, z godnym podziwu uporem, wbrew oczywistym, niepodważalnym faktom (zeznania kilkudziesięciu żyjących wtedy świadków i pracowników szkoły, protokoły i pisma WZ POD, zdjęcia obiektu z 1945 i 1947 r., odpisy z ewidencji gruntów, dokumentacja szkoły zakładowej) Naczelnik Oddziału Budynków, Tadeusz Engel dalej twierdził, że PZD nigdy nie było właścicielem, a budynek wybudowała Kolej [47]. PZD nie było, ale zarządcą był WZ POD, którego następcą prawnym był PZD. Co ważne w piśmie napisał "PZD", zupełnie ignorując zapisy ustawy z 1981 r., która już sama z siebie oddała grunty POD pod zarząd PZD. Jak widać kolej - państwo w państwie - wybiórczo respektowała uchwalane przez sejm prawo, posuwając się nawet do stwierdzania nieprawdy i utwierdzania w tej nieprawdzie swych pracowników. Trudno sobie wyobrazić, jakie to miało przełożenie na administrację, dokumenty i rejestry prowadzone przez PKP oraz w ilu przypadkach w całym kraju dochodziło do nadużyć urzędników PKP z powodu nierespektowania i niewydolności egzekucji uchwalanego w sejmie prawa. W rezultacie PKP nie zamierzały się budynkiem i gruntem z nikim dzielić, pomimo iż miały się stać wkrótce własnością miasta.

PKP kierowały się wyłącznie chęcią zysku krzywdząc działkowców i swoich byłych pracowników, a przy tym nie stosując się do obowiązujących ustaw. Obiecanych w 1959 r. inwestycji ogród nigdy od PKP nie doświadczył. Zawsze też brakowało środków na naprawy ogrodzenia, sieci wodnej i bram. W sprawę odzyskania budynku zaangażował się również WZ PZD, który potwierdził stanowisko Zarządu POD i wnosił o przepisanie budynku z ewidencji PKP na PZD w myśl obowiązującej ustawy z 1981 r., zwłaszcza zaś art. 13. [48]. W jeszcze bardziej zaskakującej odpowiedzi DOKP we Wrocławiu stwierdziła, że wysuwa roszczenia do terenu ogrodu i budynku z tytułu zmiany ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1990 r. (!). Tym samym Kolej udowodniła, że prawo istnieje dla niej tylko wtedy jeśli reprezentuje jej interes. DOKP całkowicie zignorowało wcześniej nabyte prawo PZD wynikające z ustawy z 1981 r. [49]. Był to kolejny absurd okresu transformacji, który odbijać się będzie na działkowcach bez przerwy. Taki sposób zawłaszczania mienia poniemieckiego przez instytucje państwowe w dobie transformacji, nasi działkowcy nazwali bezprawiem (!), podobnie jak wszelkie absurdalne pomysły parlamentu na likwidację działek. Zdawało się, że arogancja "władzy" osiągnęła szczyt. Jakże mylili się działkowcy POD "Pokój", nie znając tego co przyniesie nadchodzące dwudziestolecie "państwa prawa".

Wobec tego bezprawia Zarząd POD zaczął słać pisma do władz miasta o wyegzekwowanie zapisów ustawy z 1981 r. i wyłączenie gruntów POD "Pokój" z Zarządu PKP, włącznie z wpisaniem PZD do ksiąg wieczystych [50]. Wkrótce starania o uregulowanie sytuacji prawnej naszych gruntów podjął zgodnie z obowiązującym prawem WZ PZD. Niestety obstrukcja sądów i egzekucji prawa spowodowana odwołaniami i sprzeciwami władz miejskich doprowadziła do zaniechania wydania decyzji administracyjnej o przekazaniu gruntów POD "Pokój" w użytkowanie wieczyste PZD.

W sierpniu Zarząd wysłał jedno z pierwszych pism w długiej, jak się potem okaże, walce o byt ogrodów działkowych. Pismo było skierowane do parlamentarzystów ws. odstąpienia od komunalizacji gruntów pracowniczych ogrodów działkowych. W grudniu Zarząd otrzymał prośbę o zaopiniowanie planowanej obok ogrodu niedzielnej giełdy samochodowej organizowanej przez Transbud. Wyrażono zgodę pod warunkiem nie zakłócania spokoju działkowiczom, odpoczywającym w niedzielę na ogrodzie. Zbierano dobrowolne składki na zakup rur do wymiany wodociągu, WZ PZD nie przyznał dotacji [42].

16.02.1994 r. dokonano włamania do biura Zarządu mieszczącego się w drewnianym pudle wagonowym. W marcu złodzieje wkradli się też do budynku w Brochowie. Skradziono taczki, drabinę, farby i pędzle [51].

08.05.1994 r. odbyło się walne zebranie . Brakowało środków na zbudowanie nowej bramy głównej. Na szkolenia Wojewódzkiego Zespołu Społecznych Instruktorów Fachowych wytypowano Panów Feliksa Jakubowskiego i Stanisława Nideckiego. Władze ogrodu zachęcały działkowiczów do ekologicznej uprawy działek. Z roku na rok przybywało zwolenników ekologii i ochrony środowiska.

09.05 prezes Paweł Błażejewski interweniował do Dyrektora Szkoły Zawodowej PKP ws. zakłócania porządku i łamania przepisów przez kierownika Warsztatów Szkolnych na terenie ogrodu. Przy pomocy uczniów wyrzucał on szlakę na główną aleję i śmieci do kanału rur grzewczych. Takie postępowanie było sprzeczne z przepisami POD i wbrew ekologii [51].

17.06 dzięki Komisji Socjalnej wzięliśmy udział w "Święcie kwiatów, muzyki i wesołości", za co otrzymaliśmy znów podziękowanie z WZ PZD. Podziękowania za udział w "Dniach Wrocławia" otrzymaliśmy również od Towarzystwa Miłośników Wrocławia. W lipcu Zarząd POD wysłał pismo do Marszałka Sejmu ws. wyłączenia gruntów POD z komunalizacji [51].

W dniach 17-18.09.1994 r. ogród wziął udział w akcji Generalne Sprzątanie Świata. Podjęto uchwałę w sprawie przyjmowania wniosków interesantów wyłącznie w czasie comiesięcznych posiedzeń zarządu, które odbywały się we wtorki. Wezwano "Chemipol" do usunięcia z terenu ogrodowego parkingu złomu. W
odpowiedzi na Uchwałę PZD nr 8 z dn. 29.06 dotyczącą wystosowania przez POD pism do marszałka sejmu ws. wyłączenia terenów POD z komunalizacji, wysłano kolejne pismo z poparciem zarządu i działkowiczów [51].

17.09 w budynku warsztatów szkolnych PKP dobył się Dzień Działkowca. Pomalowano trzy słupy oświetleniowe w Brochowie i okna w świetlicach przy ul. Pięknej i Wiaduktowej. Ze wzrostem inflacji podniesiono też wynagrodzenia dla księgowej i skarbnika [51].
Komisja Kobiet zorganizowała na działkach pokaz plonów i ciekawych upraw, brała udział w Święcie Kwiatów, organizowała zebrania i Dzień Działkowca. Do komisji w tym roku dokooptowano Panią Annę Sochę. 24.09 przewodnicząca Komisji Zdzisława Korczowska przekazała do siedziby Towarzystwa Miłośników Wrocławia kwiaty na Kongres Towarzystw Regionalnych. Przedstawicielki naszej komisji brały też udział w Komisji Historycznej w POD "Aster", oceniającej kroniki ogrodowe. Zmieniono numer konta bankowego w PKO BP. W ramach czynu społecznego działkowcy pomalowali trzy maszty oświetleniowe wzdłuż alei głównej [51]. 29.10 działkowcy wnosili o likwidację dzikiego wejścia na działki od strony al. Armii Krajowej. Zarząd zamknął furtkę na stałe, gdyż nią złodzieje wchodzili na działki [51].

Z początkiem roku 1995 ze względu na pogarszający się stan zdrowia z funkcji sekretarza chciał zrezygnować Pan Tadeusz Waszkiewicz, który prowadził dokumentację ogrodu przez wiele lat. Jednak jak wskazują dokumenty i dekretacje sekretarza pełnił tę funkcję nadal do kwietnia, dy jego funkcję przejął Adam Banaszak [52]. W marcu założono nową bramę od strony "Chemipolu" i rozpoczęto układanie chodnika wzdłuż głównej alei do lokomotywowni. Uzupełniono nasadzenia żywopłotu z jaśminu.

W kwietniu Zarząd kolejny raz podjął uchwałę o zamknięciu wjazdu na teren ogrodu. 30.04 w budynku szkoły kolejowej na terenie ogrodu na pierwszym piętrze za zgodą dyrektora szkoły odbyło się walne zebranie. Do Komisji Społecznych Instruktorów Fachowych należeli: Feliks Jakubowski, Władysław Perz, Stanisław Brzóska, Stanisław Nidecki, Edward Taracha i Kazimierz Polichowski [53].

06.06 podczas posiedzenia Zarządu wyłoniono zespół złożony z działkowiczów: Adam Dubiniewicza, Tadeusza Netczuka i Stanisława Tenderendy pod przewodnictwem prezesa Pawła Błażejewskiego, który miał ocenić możliwość doprowadzenia wody do ogrodu i oszacować koszty inwestycji [59]. W czerwcu i lipcu Komisja Socjalna po raz kolejny uczestniczyła w Święcie Kwiatów, dostarczyła kwiaty na wystawę kwiatów w Rynku, pn.: "Małgosia w kwiatach", zorganizowała zebrania. Przedstawicielka komisji uczestniczyła w pracach Zarządu Wojewódzkiej Komisji. Za udział w wystawie otrzymaliśmy pisemne podziękowanie [54]. Przewodniczącą Komisji była Pani Zdzisława Korczowska. Za właściwą pielęgnację żywopłotów z jaśminowca wzdłuż głównej alei, nasz ogród po kontroli Wojewódzkiej Komisji Ochrony Środowiska przy Sejmiku Wojewódzkim otrzymał pochwałę. Żywopłot ten prezentował się wyjątkowo pięknie podczas kwitnienia [55]. 18.06 walne zebranie przesłało władzom RP swoje negatywne stanowisko ws. projektu nowelizacji ustawy o POD.

04.07 użytkowanie w budynku warsztatów od Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych PKP we Zarząd przeznaczył środki na adaptację pomieszczenia otrzymanego w Wrocławiu. Przystąpiono do zamurowania wejścia od strony zamykanych powoli warsztatów szkolnych. W nocy z 10 na 11 lipca dokonano włamań do ośmiu altanek. Kradzieże i włamania stały się bardzo dotkliwe, dlatego powrócono do formuły społecznych dyżurów nocnych. 12.07 na wniosek działkowców zwołano nadzwyczajne zebranie działkowców a 15.07 ogłoszono grafik. Dyżury nocne trwały od godz. 21.00 do rana codziennie od 15.07 do 30.09. Każdorazowo straż pełniło 6 działkowiczów [58].

16.09 zorganizowano Dzień Działkowca pod hasłem 50-lecia POD. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli WZ PZD [56] oraz licznych działaczy ogrodowych, seniorów i pionierów [57]. 21-25.09 w Towarzystwie Miłośników Wrocławia nasz ogród ponownie wystawił kwiaty w ramach wystawy "Jesienne kwiaty w Małgosi". 28.09 Pan Paweł Błażejewski, Prezes Ogrodu został odznaczony przez Prezydium Krajowej Rady PZD Złotą Odznaką "Zasłużony Działkowiec". We wrześniu Pana Adama Banaszaka, zastąpił na stanowisku sekretarza Marian Dolata. 28.10 prezes POD "Pokój" Paweł Błażejewski uczestniczył w wojewódzkich obchodach 50-lecia POD w Klubie Oficerskiego Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Pretficza.

[1] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 10.02.1980 r.
[2] AROD, sprawozdanie z działalności Zarządu z lat 1976-1980.
[3] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 10.06.1981 r.
[4] AROD, sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 1981-1982.
[5] AROD, sprawozdanie ze stanu zagospodarowania ogrodu wg stanu z 31.12.1982 r.
[6] AROD, wyjaśnienie zarządu dla Komisji Rewizyjnej ws. realizacji uchwał z 1983 r. z marca 1984 r.
[7] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 20.03.1983 r.
[8] AROD, sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 1980-1983.
[9] AROD, sprawozdanie z działalności Zarządu w 1984 r.
[10]AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w roku 1985.
[11] AROD, pismo zarządu do Dyrekcji Miejskich Inwestycji Komunalnych nr 26/84 z dn. 09.06.1984 r.
[12] AROD, pismo Dyrekcji Miejskich Inwestycji Komunalnych do WZ PZD nr E-3/34/728/143/84 z dn. 13.04.1984 r.
[13] AROD, sprawozdanie ze stanu zagospodarowania ogrodu wg stanu z 31.12.1984 r.
[14] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 31.03.1985 r.
[15] AROD, pismo prezesa POD "Pokój" do prezesa POD „Elektron”, z dn. 10.07.1985 r.
[16] AROD, sprawozdanie z działalności Zarządu w 1986 r.
[17] AROD, pismo WZ PZD do Dyrekcji miejskiej inwestycji komunalnych z dn. 04.09.1986 r.
[18] AROD, pismo "Energopremu" z dn. 18.08.1986 r.
[19] AROD, pismo PKP z dn. 19.03.1986 r.
[20] AROD, pismo do Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych z dn. 05.05.1987 r.
[21] AROD, pismo do Zakładów Budownictwa Kolejowego z dn.12.10.1987 r.
[22] AROD, sprawozdanie zarządu z Działalności w 1987 r. z dn. 27.03.1988 r.
[23] AROD, protokół z walnego zebrania z dn. 26.04.1987 r.
[24] AROD, wyciąg z protokołu walnego zebrania z dn. 07.03.1988 r.
[25] AROD, sprawozdanie z działalności Zarządu za 1988 r.
[26] AROD, pismo WZ PZD z sierpnia 1988 r.
[27] AROD, protokoły z lustracji ogrodu w 1988 r., materiały szkoleniowe.
[28] AROD, pismo Zarzadu POD "Pokój" do PZU ws. środków trwałych POD z dn. 09.02.1989 r.
[29] AROD, pismo WZ PZD z dn. 11.07.1989 r.
[30] AROD, protokół Komisji Uchwał i Wniosków podjętych na walnym zebraniu w dniu 12.03.1989 r.
[31] AROD, pismo z dn. 11.06.1989 r. do Dyrekcji Warsztatów Szkolnych PKP.
[32] AROD, pismo Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych PKP z dn. 15.06.1989 r.
[33] AROD, pismo Stacji Pozaklasowej PKP Wrocław główny z dn. 28.06.1989 r.
[34] AROD, pismo WZ PZD z dn. 30.06.1989 r.
[35] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w roku 1989.
[36] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w 1990 r.
[37] AROD, pismo Rejonu Przewozów Kolejowych z dn. 07.05.1990 r.
[38] AROD, wykaz społecznych instruktorów fachowych z dn. 10.05.1990 r.
[39] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w roku 1991.
[40] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w roku 1992.
[41] AROD, pismo Zarządu do PZU z dn. 05.02.1993 r.
[42] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w roku 1993.
[43] AROD, wykaz społecznych instruktorów fachowych z dn. 08.02.1993 r.
[44] AROD, pismo Zarządu do WZ PZD z dn. 10.05.1993 r.
[45] AROD, pismo Zarządu do Naczelnika Oddziału Budynków PKP z dn. 08.12.1992 r.
[46] AROD, ponowne pismo Zarządu do oddziału Budynków PKP z dn. 14.05.1993 r.
[47] AROD, pismo Oddziału Budynków PKP z dn. 06.08.1993 r.
[48] AROD, pismo WZ PZD do DOKP z dn. 31.08.1983 r.
[49] AROD, pismo Zarządu Drogowego DOKP z dn. 18.10.1993 r.
[50] AROD, pismo Zarządu POD do Działu Gospodarki Gruntami Miasta Wrocławia z dn. 15.12.1993 r.
[51] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w roku 1994.
[52] AROD, pismo z dn. 06.12.1994 r.
[53] AROD, pismo Zarządu POD do WZ PZD z dn. 21.04.1995 r.
[54] AROD, pismo WZ PZD z dn. 23.06.1995 r.
[55] AROD, pismo WZ PZD z dn.03.07.1995 r.
[56] AROD, pismo WZ PZD ws. informacjo działalności z dn. 08.10.1995 r.
[57] AROD, zaproszenie - pismo Zarządu z dn. 05.09.1995 r.
[58] AROD, ogłoszenie Zarządu z dn. 13.07.1995 r.
[59] AROD, protokoły z posiedzeń Zarządu w roku 1995.

AROD – Archiwum ROD "Pokój"
DOKP – Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
WZ PZD – Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku Działkowców.

Powrót do góry                      Następny rozdział