Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nas - Historia


Od autora/Polskie tradycje ogrodnicze 1823-2005   
Lata 1926-1945 Niemieckie ogrody działkowe węzła stacji Wrocław Główny   
Lata 1945-1953 Historia ogrodów "Gaje" i "Pokój". Węzeł Wrocław Główny  
Lata 1953-1963 Założenie i budowa POD "Pokój". Tradycje kolejowe  
Lata 1964-1979 Rozwój i stabilizacja  
Lata 1980-1995 Czas zmian  
Lata 1996-2012 Szanse i zagrożenia/Zakończenie   
Kadencje władz   

Od autora

Na 20-lecie POD "Pokój" w 1973 r. wykonano pierwszą kronikę podsumowującą początki tego ogrodu. Niestety pamiątka ta przepadła bez wieści w latach 1970. Kilkakrotnie w uchwałach podejmowano próby wykonania nowej księgi. Niestety ogrom pracy społecznej wkładanej przez kolejne kadencje władz w utrzymanie i walkę o istnienie ogrodu uniemożliwiał poświęcenie należytej uwagi sprawom historii społeczności i działek. Należy jednak docenić niezwykle skrupulatną pracę kolejnych sekretarzy i prezesów, którzy pieczołowicie przechowywali i opracowywali działkowe archiwum - świadectwo dziejów ogrodu. Ich pracy zawdzięczamy możliwość odtworzenia historii ROD "Pokój" w całości od założenia w 1953 r. aż po czasy współczesne, a nawet historię ogrodów kolejowych, z których ta jednostka wyłoniła się w latach 1947-1949 r. Wytworzone w tym czasie dokumenty zostały opracowane na potrzeby niniejszej historii, która powstała z inspiracji ojca autora - prezesa ogrodu - i w zamierzeniu miała podsumować 60-lecie ogrodu w nadchodzącym 2013 r. W tym celu razem uporządkowaliśmy i opisaliśmy archiwum. Ponieważ ogród był jednostką przyzakładową PKP wiele oryginalnych dokumentów znajduje się wyłącznie w archiwum PKP w aktach Zarządu Drogowego oraz Zarządu Urządzeń Socjalno-Bytowych DOKP, które występowały w imieniu ogrodu w sprawach związanych z jego częściowymi likwidacjami. Dokumenty te nigdy nie zostały przez PKP przekazane powstałemu w 1981 r. Polskiemu Związkowi Działkowców. Brak było rzetelnych informacji o początkach ogrodu w bazie PZD, jednak dopiero PZD zagwarantował stałą lokalizację ogrodu. Z tego względu PZD nie przyznawało ROD "Pokój" dyplomów ani dotacji z okazji 30-, 40- ani 50-lecia. 

Nie wspominano także o fakcie kontynuacji przez ROD "Gaje" i ROD "Pokój" tradycji działkowej na terenach byłych poniemieckich ogrodów kolejowych przy Parowozowni Wrocław Główny: Kolonii "Zaroślak" i "Pszczółka" przy ul. Jesionowej, Nyskiej i Pięknej. W publikacji wydanej w 1995 r. z okazji 50-lecia powojennego ogrodnictwa działkowego w województwie wrocławskim opisano historię ROD "Pokój" w zaledwie trzech zdaniach. Podano datę urządzenia ogrodu (1954 r.) nazwisko pierwszego prezesa oraz pierwszych kolonistów. W wykazie ogrodów założenie POD "Pokój" datowano na lata 1970. co, jak ustalił autor, wynikło z pomyłki, gdyż w 1975 r. powstała kolonia POD "Pokój" w Brochowie jako teren zastępczy za częściową likwdację starego ogrodu. W innym miejscu wspomniano też członkinię Wojewódzkiej Komisji Kobiet, która była naszą działkowiczką [1]. Zapewne brak kroniki ogrodowej i opracowanego archiwum utrudnił autorowi tej publikacji uzyskanie rzetelnych informacji o ROD "Pokój". Innym ogrodom w tej publikacji poświęcono więcej miesjca. Do tej pory historia powojennego ruchu działkowego we Wrocławiu, związanych z nim kwestii społecznych, kulturowych i przestrzennych nie doczekała się też rzetelnej monografii. W zamierzeniu autora szczegółowe nakreślenie historii ROD "Pokój" miało wypełnić lukę w wiedzy i stanowić przyczynek do dziejów wrocławskich ogrodów. 

Przedwojenne kolejowe ogrody działkowe węzła stacji Wrocław Główny powstały w latach 1927-1932. W roku 2013 przypada 86-lecie ich powstania. Nadchodzące 60-lecie ROD "Pokój" jest okazją do nadrobienia zaległości i ukazania bogactwa życia działkowiczów oraz ich działalności społecznej w lokalnym środowisku. Niestety nie zachowały, się żadne pamiątki po poniemieckim ogrodzie "Zaroślak". Nadal będziemy podejmować kwerendy archiwalne w celu odnalezienia materiałów z okresu powojennego. Materiały archiwalne ogrodu, na których bazuje niniejsza kronika, zostały opracowane z najwyższą możliwą rzetelnością, uzupełnione o dane z literatury, analizy map oraz dodatkowe kwerendy archiwalne. Nie sposób jednak przy tak znacznej ilości materiału archiwalnego, często niepełnych lub czasem nawet sprzecznych zapiskach oraz niespójnej pisowni nazwisk czy też nazw własnych instytucji przywoływanych w kronice, uniknąć błędów. Składa się na to także brak jakiejkolwiek dokumentacji mapowej z okresu 1953-1969, błędne daty, pomyłki w odpisach. Wiele informacji uzyskano pośrednio od osób, które znały zmarłych już działaczy i członków Zarządu. Większość tych relacji znajduje odzwierciedlenie w protokołach z walnych zebrań gdzie nasi pionierzy (mający tu działki od 1947-1949 i 1953 r.) poruszali sprawę historii ogrodu, jego początków i sporu z PKP o budynek biura Zarządu, który trwał od 1958. Po 1973 r. problem istnienia ogrodu trwale uniemożliwił kontynuowanie kroniki wobec mającej nastąpić, jak wtedy uważano, rychłej likwidacji. Pamiątka ta zaginęła, pozostało jednak archiwum i nieliczne pamiątki w postaci dyplomów i książek z lat 50. i 60. XX w., a także pamięć żyjących dziś jeszcze pionierów i byłych działaczy. Bardzo interesujący jest wątek działalności charytatywnej ogrodu w skali miasta, wspieranie domów dziecka darami, szpitali, przychodni i urzędów kwiatami, udział w wystawach miejskich. Nie sposób przejść wokół tych faktów obojętnie, świadczą one o roli działek nie tylko w skali osiedla, ale też i miasta.

Ponieważ od 1996 do 2010 r. autor współużytkował w ROD "Pokój" działkę razem z rodzicami, a jednocześnie jest miłośnikiem historii i ogrodnictwa, czuje się zobowiązany do nakreślenia historii tego kolejowego ogrodu o dość zawiłych, ale i interesujących dziejach. Pracę swą mógł wzbogacić zdobytymi dodatkowo materiałami ikonograficznymi oraz mapkami poglądowymi swego autorstwa. Będąc poza Zarządem i wykorzystując doświadczenie w pracy z archiwaliami przez 2 lata miał okazję wyczerpująco przeanalizować i opisać dokumentację, liczącą ponad 21 tys. arkuszy.

Niniejsze opracowanie ma synkretyczny charakter popularno-naukowej historii i kroniki. Przyjęto charakterystyczny dla stylu kroniki układ chronologiczny wydarzeń. Każdy rocznik jest opisany w analogiczny sposób przedstawiając zestaw podobnych informacji odnoszących się do życia działkowców. Jednak złożoność problematyki i administrowania ogrodem na przestrzeni 60 lat nie może pozostać bez analizy zjawiska ruchu działkowego w warunkach przyzakładowego ogrodu PKP, problemów administracyjnych i prawnogruntowych, które stanowią o jego istnieniu. Dlatego też, by przybliżyć czytelnikowi specyfikę dawnego przyzakładowego ogrodu kolejowego, należy przeprowadzić analizę zdarzeń i faktów na przestrzeni kolejnych lat, zwłaszcza zaś przy podsumowaniu pewnych naturalnie wyłaniających się z historii rozdziałów. Analiza ta jest wyraźnie dostrzegalna w niektórych rocznikach, poświęcono jej też uwagę w jednym rozdziale, choć zwykle ogranicza się do autorskiego komentarza. Mimo to praca pozostaje kroniką, ponieważ skupia się przede wszystkim na chronologicznej relacji zdarzeń. Poza dygresyjnymi komentarzami w niektórych rocznikach nie skupia się na analizie przekrojowej wątków, nie stawia tez na wstępie i ich nie dowodzi na końcu. Jest zapisem „krok po kroku” dziejów w nowoczesnej formie opartej na gruntownych studiach archiwalnych. Stanowi to cel sam w sobie. Dla autora ważniejsze od czystości formalnej stylu było dochowanie rzetelności relacjonowanych wydarzeń potwierdzonych każdorazowo odnośnikami do źródeł podanych na końcu rozdziałów. Retrospektywny sposób pisania kroniki wymusza w wielu miejscach narracyjny opis. Dodatkowo mała ilość danych, elektroniczny i przyjęty popularno-naukowy charakter uniemożliwiają przedstawienie każdego zdarzenia oddzielnie. Tak przyjęte założenia opracowania ułatwiają z kolei jego publikację w nowoczesnych mediach i sprawiają, iż jest przystępne dla każdego użytkownika Internetu. Ma to obecnie ogromne znaczenie dla bytu ruchu działkowego i jego wizerunku. Rekonstrukcja historii uniemożliwia nadanie jej kronikarskiej rangi poprzez podpisy uczestników opisywanych zdarzeń. Mogą ją jedynie zrekompensować załączone zdjęcia i kopie oryginalnych dokumentów. Nie deprecjonuje to wszak znaczenia i wagi opracowania dla działkowców ROD „Pokój”. Materiał ten stanowi wyśmienitą bazę do rekonstrukcji tradycyjnej, choć dziś już anachronicznej formy kroniki. Należy zachować tradycję, ale iść z postępem, gdyż dziesięcioletnie zaniedbania w dziedzinie komunikacji medialnej ze strony ruchu działkowego skutkują, brakiem wiedzy lub wręcz opacznym wizerunkiem ogrodnictwa działkowego w naszym społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych, którzy lada moment będą decydować o przyszłości nas wszystkich. Nowoczesna kronika spełniająca standardy publikacji elektronicznych w Internecie jest powszechnie dostępna, tradycyjna zaś służy jedynie działkowcom, a najczęściej jest niedostępna dla nikogo. Zatem jeden z podstawowych celów tworzenia kronik - upowszechnianie wiedzy przyszłym pokoleniom - nie jest dziś w tradycyjnej formie realizowany. Warunki te spełnia obecnie wyłącznie publikacja elektroniczna, biuletyn, cykle elektronicznych felietonów, czy też strony internetowe. Nie znaczy to jednak, że z tradycyjnej formy należy zrezygnować. Wprost przeciwnie obie powinny współistnieć i wzajemnie się uzupełniać.

Rozdział I 

Polskie tradycje ogrodnicze 1823-2012

Uważa się, że początki ruchu ogrodniczego sięgają połowy XIX w., kiedy na terenie Niemiec zaczęły powstawać licznie ogrody działkowe oraz pierwsze Towarzystwo Ogrodowe w Lipsku w 1856 r. Jego celem było promowanie aktywnej rekreacji, wypoczynku po pracy i kontaktu z naturą [2]. Idee te promował m.in. Ernst Innozenz Hauschild, jednakże to nazwisko jego współpracownika Moritza Schrebera jest utożsamiane z początkiem niemieckich Kleingaerten, zwanych tam także Schrebergaerten lub Familiengaerten. Jednak lokalnie tradycje ogrodnictwa działkowego w różnych krajach europejskich mają dawniejsze swe korzenie. 

Dla przykładu w Rosji ogrodnictwo działkowe w znanej nam dziś formie faktycznie powstało po rewolucji październikowej, jednakże źródeł tamtejszego ogrodnictwa należy upatrywać w powstałych w końcu XIX w. koloniach daczowych różnych organizacji i towarzystw społecznych, a także ofiarowanych przez władców za zasługi działek wiejskich, tzw. dacz. Tradycja dacz jest jeszcze starsza i sięga XVII-XVIII w.

W Wielkiej Brytanii, tradycje społecznych podmiejskich działek ogrodniczych sięgają 1732 r. w Birmingham, czym z kolei chwalą się tamtejsze lokalne stowarzyszenia. Idea ogrodnictwa w takiej formie znana jest tam podobnie jak w Rosji od kilkuset lat, aczkolwiek zorganizowany ruch powstał w XIX w. tak jak w Niemczech [3]. Podobnie jest też w innych krajach.

Tradycja ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich sięga jednak dużo wcześniej niż się obecnie sądzi i liczy już ponad 180 lat [4]. Pierwszy z blisko 5000 polskich ogrodów oraz najstarszy w Europie powstał w 1823 r. w Koźminie Wielkopolskim ROD im. Powstańców Wielkopolskich. Jego historia jest jednak dużo dłuższa. Dokument wydany przez właścicieli miasta 14.06.1824 r. jedynie potwierdzał istniejący przywilej uprawiania przez mieszczan dzierżawionych ogrodów działkowych na „Błoniu”, podając jednocześnie spis użytkowników. Tym samym dokument ten potwierdzał ciągłość istnienia w tym miejscu ogrodu nadanego mieszczanom przez poprzednich właścicieli miasta. Pierwsza historyczna wzmianka dotycząca tego ogrodu pochodzi już z 07.11.1575 r., kiedy Andrzej Górka na Zamku Koźmińskim „około Miasta naszego Wielkiego Koźmina (...)” nadał mieszczanom ogrody w wieczyste użytkowanie [5]. Co prawda samorząd powstał dopiero w XIX w., podobnie jak zorganizowany ruch w Niemczech czy Anglii, ale tradycja i pamięć funkcji tamtego miejsca trwają nieprzerwanie ponad 400 lat. Widać zatem, że korzenie ogrodnictwa działkowego w Polsce są równie stare jak w innych krajach i mają również podobną historię. Podobne są też przyczyny powstania działek. Z pewnością nie jest to odosobniony przypadek, a na terenie naszego kraju jest więcej ogrodów, które istnieją na terenach dawnych dzierżawnych ogrodów mieszczańskich, przede wszystkim w średnich miastach prywatnych, zamieszkiwanych przez znaczną liczbę najemców i czynszowników nie posiadających własnych nieruchomości. Jednak koźmiński przykład obecnie jest uważany za najstarszy. Dzięki wzorcom z Niemiec i Anglii na ziemiach polskich również zaczęły powstawać organizacje zrzeszające działkowców, zwłaszcza w zaborze pruskim i austriackim, czyli w Wielkopolsce, na Pomorzu i głównie na górniczym Śląsku, gdzie idee ruchu działkowego wpisały się w idee higienistów i przedsiębiorców, którzy oprócz fabrycznych i górniczych kolonii mieszkalnych budowali dla swoich robotników również działki ogrodowe. Niestety brak własnej państwowości nie pozwolił na wczesną integrację ruchu działkowego. Za początek zorganizowanego ruchu ogrodniczego w Polsce uznaje się powstanie w 1897 r. w Grudziądzu ROD "Kąpiele Słoneczne".

W 1901 r. zaczęły powstawać pierwsze Towarzystwa Ogrodów i Osiedli Działkowych. Już przed II wojną światową polski ruch ogrodniczy był zjednoczony w ogólnopolskiej organizacji [2]. 03.10.1926 r. w Luksemburgu zostało utworzone Biuro Międzynarodowe Ogrodów Działkowych i Rodzinnych (Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux a.s.b.l.). Pierwszym prezydentem Biura został Abbe J. Lemire. Polskie Towarzystwo od samego początku należało do międzynarodowej organizacji działkowców, ponieważ było współzałożycielem Biura Międzynarodowego. W tym okresie powstała znaczna część polskich ogrodów działkowych. W 1927 r. odbył się I Międzynarodowy Kongres Działkowców. V Międzynarodowy Kongres Działkowców odbył się w Polsce w Poznaniu w 1935 r. [6]

W 1946 r. dekret ówczesnego komunistycznego prezydenta, Bolesława Bieruta, nadał przedwojennym ogrodom i towarzystwom działkowym zupełnie nowe socjalistyczne znaczenie w powojennej trudnej rzeczywistości naszego kraju. Propaganda władzy, niestety skutecznie, na nowo zdefiniowała dawne społeczne i oddolne idee oraz inicjatywy obywatelskie wyrosłe na gruncie kapitalizmu od XIX w. Wśród działalności szerokopojętego społecznictwa władza komunistyczna zawłaszczyła m.in. ogrody jordanowskie i spuściznę kultury fizycznej i prozdrowotnej dra Henryka Jordana, podpierając jego autorytetem różne programy socjalistycznego wychowania w latach 1950., spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe i spółdzielczość wiejską promowane przez Franciszka Stefczyka, a także inne formy polskiej spółdzielczości i społecznictwa w dziedzinie oświaty, produkcji i handlu, np. Społem, poddając je wyłącznemu państwowemu monopolowi. Ich organizacja po wojnie została wypaczona i wmontowana siłą w nowy, jedynie słuszny ustrój i jego doktryny, niwecząc niejednokrotnie tradycję kilku pokoleń polskich społeczników-kapitalistów, a w społeczeństwie budując fałszywy i negatywny obraz społecznictwa. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego do dziś ogromnej większości Polaków, co gorsza nawet współczesnym elitom, społecznictwo i spółdzielczość kojarzy się wyłącznie z "komuną". Problem ten dotyka dziś szczególnie ogrodów działkowych, gdy oskarżane są o grzech bycia wytworem komunizmu. Atakom nie podlegają jednak inne instytucje, głównie dlatego, że nie zajmują terenów, które mogą stanowić potencjalny "interes".

W 1949 r. nowa ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych zlikwidowała wszystkie przedwojenne samodzielne towarzystwa ogrodów działkowych oraz ich ogólnopolskie zrzeszenie, niszcząc ponad 50 lat tradycji i samorząd działkowy [7]. Ich majątek został przejęty przez Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych, która to organizacja na następne dziesięciolecia stała się bezpośrednim opiekunem ogrodów działkowych w Polsce [8]. Przedwojenni użytkownicy ogrodów zachowali swoje prawa, a państwo wzięło ogrody pod opiekę i zapewniło im podstawy do rozwoju, przynajmniej na piśmie i pochodowych sztandarach. Faktycznie większość polskich ogrodów powstała po wojnie, ale najwięcej na Ziemiach Odzyskanych. Do terenów tych ogrodów roszczeń ze strony dzisiejszych gmin i byłych właścicieli nie powinno być. Czy rzeczywiście ogrody cieszyły się państwową ochroną jedynie słusznej partii? W odpowiedzi wystarczy prześledzić historię naszego ogrodu, szczegółowo opisaną w dalszych rodziałach. Cieszył się on spokojem tylko przez piętnaście lat istnienia i to po przenosinach z terenu poniemieckiego ogrodu zlikwidowanego pod wielkie państwowe przedsiębiorstwo, które przetrwało ledwie 30 lat. Od 1967 r. ROD "Pokój" pomimo przyznania mu w 1949 r. gruntów rozporządzeniem prezydium rządu, żył w cieniu nieuchronnej likwidacji właśnie w myśl tych zasad, które przyobiecała fałszywie komunistyczna władza, biorąc ogrody w opiekę. W myśl tych zasad w wyniku bezmyślnej polityki przestrzenno-ekonomicznej zniszczono naszego poprzednika - świadka pamięci tego miejsca - poniemiecki wielki ogród działkowy istniejący w miejscu ROD "Gaje" i ROD "Pokój" od 1927 r.

W nowej sytuacji, w związku z  nieustającymi problemami zniszczonego wojną kraju (bardzo niskie płace, praca w ciężkich warunkach oraz brak podstawowych produktów spożywczych), działki były formą wynagrodzenia tych trudów, dlatego też dynamicznie zaczęło wzrastać zainteresowanie ogrodami działkowymi wśród pracowników przedsiębiorstw państwowych. Zaczęto zakładać nowe przyzakładowe ogrody, stare zaś powiększano. Ogrody te posiadały nowe samorządy, były zorganizowane i podporządkowane władzom lokalnym i wspomnianemu już ZPZZ [9].

Kolejne zmiany przyniósł dopiero rok 1981, gdy po strajkach w 1980 r., Sejm uchwalił 06.05.1981 r. ustawę o Pracowniczych Ogrodach Działkowych. Powstało jedno ogólnopolskie stowarzyszenie - Polski Związek Działkowców, który przejął zarząd nad wszystkimi ogrodami działkowymi i uwolnił je od związków zawodowych. Jest on zatem formalnym i ideowym kontynuatorem przedwojennego ogólnopolskiego Zrzeszenia Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych [10]. W 1999 r. Polska zorganizowała Międzynarodowe Seminarium Działkowców [11].

25.09.2005 r. Sejm uchwalił ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Projekt ustawy był inicjatywą obywatelską środowiska działkowiczów. Celem ustawy była ochrona ogrodów, na jaką zasługują one w opinii organizacji międzynarodowych, a także samych zainteresowanych oraz zmiana wizerunku Związku i oblicza samych działek, poprzez powrót do ideowych korzeni, najlepszych tradycji polskiego ruchu działkowego oraz humanizacji samej formy i przeznaczenia działek. Został w ten sposób podkreślony rzeczywisty rodzinny i prospołeczny wymiar ogrodów. W 2007 r. w Krakowie odbył się XXXV Międzynarodowy Kongres Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. W związku z licznymi problemami PZD w Polsce głównym tematem kongresu była przyszłość ogrodów działkowych w Europie. W rezultacie obrad przyjęto rezolucję.

14.07.2009 r. odbył się I Kongres Polskiego Związku Działkowców. Głównym tematem kongresu była obrona ustawy o ROD z 2005 r. przed niekorzystnymi dla naszego Związku i członków zmianami proponowanymi w projekcie nowej ustawy przez partię Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki szeroko zakrojonej akcji poparcia działkowiczów, władz Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Okręgowych Zarządów z całego kraju udało się skutecznie obronić naszą obywatelską ustawę. 

Obecnie ogrody działkowe i narodowe organizacje działkowców istnieją w 13 krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Czechy*, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania) oraz w 2 krajach niezrzeszonych w UE (Norwegia, Szwajcaria). Są one wspierane przez samorządy i władze państwowe, cieszą się uznaniem społeczeństw i promują ekologiczny wypoczynek. Najwięcej działek jest obecnie w Niemczech (ponad 1,4 mln działek1), Polsce (967 tys.), Wielkiej Brytanii (330 tys.2), Holandii (240 tys.3), Czechach (156 tys.), Francji (135 tys. członków4) i Słowacji (130 tys. działek5). Pozostałe kraje liczą odpowiednio: Dania (62 tys. działek6), Belgia (42 tys.7), Austria (39 tys.), Luksemburg (33,5 tys. członków8), Szwajcaria (26 tys. działek), Szwecja (26 tys.), Finlandia (ok. 5 tys.9), Norwegia (2 tys.) [12]. Ponadto ogródki działkowe w różnych formach istnieją też w Portugalii, Hiszpanii, na Tajwanie, Filipinach, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Rosyjski Związek Działkowców skupia kilkadziesiąt lokalnych stowarzyszeń i związków, liczy ok. 24 mln członków i ok. 70 mln użytkowników, są to dacze i ogrody działkowe, które po transformacji ustrojowej zostały w większości sprywatyzowane) [13]. Ruch działkowy przeżywa obecnie swój renesans w Europie zachodniej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie z 1,5 mln działek w 1918 r. ich liczba spadła do ok. 260 tys. w latach 1980., a obecnie jest zapotrzebowanie na kolejnych 100 tys. działek. Nowe ogrody powstają również w USA, gdzie jest ich obecnie ok. 5 tys.

W XXI wieku krajowy związek oraz biuro międzynarodowe skupiają swoją uwagę przede wszystkim na ekologicznym charakterze ogrodnictwa działkowego. Zadania z tym związane wpisują się w postanowienia programu Agenda 21, w zakresie ochrony terenów przyrodniczych i promocji ekologicznego trybu życia na terenach miejskich [14]. Program ten w postaci dokumentu został przyjęty w 1992 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na II międzynarodowej konferencji „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro. Polska podpisała ten dokument, miała również znaczny wkład w konferencję oraz brała czynny udział w pisaniu jej dokumentów końcowych. Postanowienia Agendy 21 razem z wytycznymi Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska i zawiązywania zrzeszeń partnerskich odpowiedzialnych za realizację proekologicznych postulatów [15] realizowane są w Polsce w pełni poprzez Polski Związek Działkowców – największą tego typu organizację zrzeszającą blisko milion członków, w której partycypuje wg różnych szacunków od trzech do czterech milionów obywateli – głównie krewnych z najbliższej rodziny członków zrzeszonych [11]. Niestety działanie te są niewygodne dla rozwijających się polskich metropolii, które zrównoważony rozwój uznają w zasadzie w teorii. 

Przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce

W ostatnich latach na fali niezadowolenia małej grupy członków PZD, zaczęły powstawać lokalne "stowarzyszenia", często jedno- lub kilkuosobowe. W czerwcu 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wnioski skarżące obecną ustawę o ROD. Do postępowania przed trybunałem zaproszone zostały osoby reprezentujące "stowarzyszenia", podczas gdy PZD musiał się o to upomnieć sam i to nie bez przeszkód. Uchylenie naszej ustawy grozi poważnymi konsekwencjami [16]. Sytuacja ta urasta dziś do rangi poważnego problemu, ponieważ zagraża istnieniu całego ogrodnictwa działkowego w Polsce, z tego względu wymaga nieco szerszego przedstawienia.

Niestety prawie wszystkie te stowarzyszenia powstają z naruszeniem obowiązującego porządku prawnego, gdyż na majątku PZD i innych działkowców współużytkujących z nimi działki w ich ogrodach, wbrew obowiązującej ustawie, statutowi PZD i wewnętrznym regulaminom, które obecnie nie przewidują prawnej formuły secesji. Żadne z tych stowarzyszeń pomimo szczytnych haseł nie powstało po to by założyć nowe ogrody i rozwijać ruch ogrodniczy, gdyż ta formuła stanowi dla nich przeżytek poprzedniego ustroju. Zakładaniu nowy ogrodów przez nowe stowarzyszenia PZD nigdy się nie sprzeciwiał, wprost przeciwnie oferuje nawet pomoc organizacyjną. Niestety nowe stowarzyszenia powstały wyłącznie po to by uwłaszczyć swe interesy na społecznej misji ruchu działkowego i majątku wspólnotowym wszystkich działkowiczów w skonfliktowanych ogrodach. Sami separatyści uznają to za walkę o postęp i demokrację, którą, według swego mniemania, wyłącznie "oni" reprezentują (co jak widać nie przeszkadza im w łamaniu obecnego porządku prawnego), z komunistycznym zacofaniem, jak określają cały PZD i jego członków. Nie mają zamiaru respektować skomplikowanej sytuacji prawnej gruntów wielu ogrodów, nierozwiązanej przez kolejne rządy od ponad 30 lat. Marzą tylko o nabyciu za bezcen ziemi przeznaczonej na społeczną działalność ogrodów i zalegalizowaniu bezprawnie postawionych przez siebie budynków w myśl zapisów nowej ustawy, której domagają się od władz RP. Pytanie, czy w ogóle może powstać ustawa, która definitywnie ograniczy prawo własności gminom i pozbawi je praw do gruntów zajmowanych przez PZD i ogrody na rzecz pojedynczych działkowców w stopniu nieporównywalnie większym niż obecna ustawa. Można sobie tylko wyobrazić skalę chaosu prawno-sądowego jaki powstanie gdy na mocy takiej populistycznej ustawy swych praw zaczną dochodzić gminy i użytkownicy działek, oczywiście tylko ci, których na to będzie stać. Przykładowo, aby przekonać się jak skomplikowana jest sytuacja prawna gruntów ogrodowych, wystarczy zapoznać się z przypadkiem ROD "Pokój" we Wrocławiu. Znaczna większość obecnych działkowiczów przegra tę nierówną walkę o swe prawa. Działki staną się własnością obecnych użytkowników, o ile ci będą mogli je wykupić lub o nie walczyć. 

Warto zwrócić uwagę na to, że prawie zawsze do buntów dochodzi, gdy dotychczasowi działacze, z rozmysłem naginając i łamiąc obowiązujące przepisy budują ponadnormatywne całoroczne domy z pominięciem procedur prawno-budowlanych i podatkowych. Czasem są to byli działacze okręgowych zarządów ze zlikwidowanych w ramach oszczędności i restrukturyzacji jednostek, które bunt sankcjonują utratą dotychczasowych przywilejów, obnażając tym samym prawdziwe motywy ich dotychczasowej pracy dla PZD. Aby usankcjonować partykularne interesy buntują pozostałych działkowców w zarządzanych przez siebie ogrodach, niejednokrotnie zastraszając tych, którzy ich praktykom są przeciwni. W ten sposób wbrew prawu i na podstawie nieprawdziwych przesłanek walne zebrania w kilku ogrodach podjęły decyzję o secesji. Najwięcej opozycjonistów rekrutuje się z byłych działaczy i członków samorządów ogrodowych, którym nie wystarczał już społeczny wymiar ogrodów działkowych. Będąc jeszcze w strukturach PZD często prowadzili własne folwarki w ogrodach. O ironio dziś o te wszystkie grzechy, które sami popełniali i które zostały im udowodnione przez służby nadzoru budowlanego oraz sądy, oskarżają cały PZD. Za te grzechy zostali ze Związku zgodnie z przepisami wydaleni. Dziś jawią się w mediach jako niewinne ofiary, a swoje błędy tłumaczą nieznajomością prawa. Nikogo z nas nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania, próbę takiego tłumaczenia swoich błędów i przerzucania wyłącznej winy na organa PZD można nazwać tylko cwaniactwem lub bezmyślnością, o którą przecież trudno posądzać ludzi zdolnych do zakładania i rejestrowania stowarzyszeń na obszarze prawnie funkcjonujących ogrodów PZD, przy czym trzeba wykazać się nie lada zdolnościami, gdyż jest to niezgodne z prawem. Oprócz szerokozakrojonej w mediach, a zwłaszcza w Internecie, akcji oczerniania całego PZD i wszystkich jego członków, nieustannie mailowo nagabują władze różnych ogrodów i mamią działkowców obietnicami uwłaszczenia. Lobbują konkretne media i dziennikarzy przedstawiając się wyłącznie jako ofiary. Wszak mają wiele do stracenia - nielegalnie postawione domy jednorodzinne i możliwość taniego uzyskania działki budowlanej. Tymi działaniami przyczyniają się do budowy fałszywego obrazu polskiego ruchu działkowego. Te wszystkie okoliczności stawiają intencje owych ojców nowych stowarzyszeń w wątpliwym świetle obnażając ich prawdziwe zamiary.

Aktualna ustawa chroni prawa użytkowników, ale nie stoi na przeszkodzie rozwojowi infrastruktury miast i budownictwa wielorodzinnego, o czym świadczą niezliczone inwestycje powstające w ostatnich latach w dużych miastach Polski, również we Wrocławiu, a także głosy poparcia dla obecnej ustawy o ROD płynące od bardzo licznych samorządów, naukowców socjologów i etnologów, organizacji pozarządowych, a także międzynarodowych. Okazuje się, że "problem ogrodów działkowych" istnieje tylko w tych dużych miastach, których władze bez poszanowania działkowców - zarazem obywateli, podatników i wyborców, bez jakiegokolwiek szacunku dla ich organizacji i prawa wolą omijać wiele procedur gdyż, tak jest urzędnikom po prostu wygodniej. Nieustannie deprecjonują na swoich stronach internetowych i w mediach ruch działkowy i same ogrody [15]. Nie doceniają wielkiej roli jaką pełni on właśnie w dużych miastach, zwłaszcza dla mieszkańców wielotysięcznych substandartowych blokowisk, wynagradzając choć częściowo te niedostatki, których miasto i rząd mieszkańcom zapewnić po prostu nie umie i nie chce, gdyż w swych planach realizuje wyłącznie wielkie metropolitalne wizje, usiłując nadgonić dziesięciolecia zaniedbań i zapóźnienie cywilizacyjne, niestety kosztem obywateli, którym mają służyć. Gminy przestają jawić się nam jako słudzy społeczności lecz przedsiębiorstwa usługowe, które zaspokajają potrzeby wyłącznie tych, którzy są w stanie "stosownie" się odwzajemnić. Podkopuje to podstawy ustrojowe naszego państwa i każe blisko trzymilionowej społeczności działkowców i ich rodzin głęboko zastanowić się nad definicją sprawiedliwości społecznej i jej rozumieniu przez rządzących, prawników i sądy. To z kolei jest bardzo złym zaczynem do powstawania przeświadczenia wśród już bardzo znacznej części polskiego społeczeństwa o legitymizacji obecnej władzy, podstawach ustrojowych niepełnej lub pozornej demokracji i sensie porządku prawnego który, w myśl tworzonego prawa walczy z podstawowymi prawami obywateli, na rzecz praw nelicznych, acz obdarzonych grubym portfelem.

Kwestionowane dziś prawo do zastępczego ogrodu wynika z podstawowego prawa do zapewnienia społeczeństwu przez gminy godnych warunków bytowych. Działki przejmują właśnie tę cześć świadczeń socjalnych, których gminy i administracja państwowa nie są w stanie zapewnić, a na które samych obywateli nie stać, tym samym również niwelują różnice cywilizacyjne między Europą Zachodnia i Polską. Prawo do odszkodowań za to co działkowcy sadzą i budują na użytkowanych przez siebie działkach w ramach obowiązujących przepisów nie powinno budzić wątpliwości. Jest ono tak zasadnicze jak prawa człowieka. Jeżeli zaczynamy redefiniować podstawowe pojęcia, to najwyższy czas zacząć też pisać od podstaw nową umowę społeczną ze wszystkimi konsekwencjami cywilizacyjnymi i zbudować nowy porządek prawno-ustrojowy, gdyż obecny obrósł już zbytnio w przywileje i nie dostrzega potrzeb społeczeństwa, nie kończąc nawet zaczętej przed ponad dwudziestu laty transformacji i ciągle obiecywanych prawdziwych reform.

Kolejny raz w historii naszego kraju ważniejsze są interesy bogatszych sąsiadów, a konstytucyjna zasada równości wobec prawa jest interpretowana dowolnie w zależności od wysokości opłaty za jej wykładnię. Tym samym dotychczas niekwestionowane pierwszeństwo interesu społeczeństwa musi ustąpić interesowi deweloperów i przedsiębiorców. Choć ich wkład w kapitał społeczny jest znikomy, to jest wyżej ceniony przez nasze władze, którym bardziej odpowiadają apartamentowce, o niekoniecznie górnolotnej architekturze, niż interes mieszkańców blokowisk. Których jest więcej i którym służą interesy deweloperów i gmin, sami musimy ocenić. Odpowiedź nie nastręcza trudności i nie pozostawia wątpliwości

13.12.2013 r. po długiej batalii o kształt nowej ustawy Sejm uchwalił ją a 18.12 podpisał także prezydent. Nowa ustawa o ROD obowiązuje od 19.01.2014 r. i jest swoistym kompromisem miedzy oczekiwaniami działkowców a potrzebami gmin. Jednakże od samego początku procesu legislacyjnego a także po uchwaleniu ustawy Związek Miast Polskich a w zasadzie jego kierownictwo bez konsultacji z wieloma miastami członkowskimi dąży zanegowania nowej ustawy, roznieca na nowo emocje społeczne, poprzez wniosek do władz o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Od stycznia PZD już jako stowarzyszenie ogrodowe pracuje nad projektem nowego statutu i regulaminu. Do krajowego zjadu delegatów zweryfikowano także dotychczasowy statut, regulaminy i przepisy wewnętrzne. Czekają nas dwa walne zebrania, pierwsze sprawozdawcze, drugie zaś zdecyduje o wyodrębnieniu ogrodu.


Literatura, źródła:
[1] Jerzy Idler, Pięćdziesięciolecie ogrodnictwa działkowego w województwie wrocławskim, WZ PZD we Wrocławiu, 1995, str. 58, 80, 111.
[2] http://www.kwiaciarstwo.agro.pl/2503__60-lat-istnienia-w-powojennej-Polsce-ogrodow-dzialkowych (dostęp: 20.01.2011).
[3] http://www.bkthisandthat.org.uk/ShortHistoryOfAllotmentshtml.html (dostęp: 15.05.2012).
[4] http://www.jednoscskoki.ubf.pl/viewpage.php?page_id=1(dostęp: 20.01.2011).
[5] http://www.kozminwlkp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=182 
(dostęp: 20.01.2011).
[6] http://www.pzd.pl/strona.php?35 (dostęp: 20.01.2011).
[7] W. Lenkiewicz, Pracownicze Ogrody Działkowe - sytuacja i perspektywy rozwojowe, KR POD przy CRZZ, Warszawa 1959.
[8] Poradnik działkowca, red. Jadwiga Dubiel, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1955.
[9] Przewodnik działkowca, red. Z. Brzywcza-Kunińska, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1954.
[10] Informator działkowca 1982, PZD KR, red. Eugeniusz Kondracki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982.
[11] http://www.pzd.pl/strona.php?4 (dostęp: 20.01.2011).
[12] Dane ze stron internetowych związków i organizacji działkowych (dostęp: 20.06.2011).
[13] http://souzsadrus.ru/ (dostęp: 10.05.2012).
[14] Ogrody działkowe jako element zieleni miejskiej - materiały szkoleniowe, OZ PZD we Wrocławiu, Wrocław 2003.
[15] http://www.folieokienne.com.pl/opmwo/podstrony/onas.htm (dostęp: 20.01.2011).
[16]
http://www.wroclaw.pl/3029347.dhtml - artykuł w sposób nieprecyzyjny przedstawia sytuację stosuje uproszczenia i manipuluje faktami (dostęp: 15.05.2012).

1 liczba działek ogółem, Bundesverband Deutscher Gartenfreunde reprezentuje 957 tys. działek skupionych 15,2 tys. lokalnych stowarzyszeń oraz blisko 4 mln obywateli.
2 liczba działek ogółem, The National Allotment Society skupia blisko 2370 stowarzyszeń i 125 tys. działek.
3 szacunkowa liczba działek ogółem, w Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland zrzeszonych jest blisko 27 tys. działek.
4 liczba użytkowników działek we Francji ogółem, Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs, skupia ponad 200 lokalnych stowarzyszeń i 50 ogrodów.
5 liczba członków przed zmianą ustawy działkowej w 2011 r., tylko od tego czasu liczba działek i członków federacji Slovenský Zväz Záhradkárov spadła do 82 tys. w 2012 r.
6 liczba działek ogółem, w federacji Kolonihaveforbundet for Danmark należącej do Biura Międzynarodowego zrzeszonych jest ponad 40 tys. działek.
7 liczba działek ogółem, w federacji National Verbond van Volkstuinen Ligue Nationale du Coin de Terre et du Foyer Jardins Populaires jest ok. 40 tys. działek.
8 szacunkoa liczba działek ogółem, w Ligue Luxembouirgeoise du Coin de Terre et du Foyer zrzeszonych jest 25 tys. członków.
9 liczba działek ogółem, w federacji Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry zjednoczonych jest 35 lokalnych stowarzyszeń i 4 tys. działek.

* Związek Czeski dawniej był członkiem Międzynarodowego Biura.

Powrót do góry                      Następny rozdział