Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Wniosek do Biura Rozwoju Wrocławia o wprowadzenie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia terenów R.O.D. im. Pokój we Wrocławiu jako terenów przeznaczonych dla ogrodów działkowych z dn. 08.05.2015 r.

Wrocław, 08.05.2015 r.

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy im. Pokój
al. Armii Krajowej bn., 50-541 Wrocław
adres do korespondencji:
ul. ___________ __/_, __-___Wrocław

L.dz.  .../05/2015

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

Wniosek
dotyczy: wprowadzenia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia terenów R.O.D. im. Pokój we Wrocławiu jako terenów przeznaczonych dla ogrodów działkowych

    Na podstawie obwieszczenia Prezydenta Wrocławia o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z dnia 27.03.2015 r. w trybie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 199) Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pokój we Wrocławiu działając na podstawie uchwały nr ......./2015 r. wnosi o uwzględnienie w Studium terenów zajmowanych przez nasz ogród i przeznaczenie ich na tereny zieleni działkową.

1. Oznaczenie nieruchomości, na których położony jest R.O.D. im. Pokój 

    Rodzinny Ogród Działkowy im. Pokój położony jest w południowo-wschodniej części Wrocławia. Składa się z dwóch terenów: głównego, założonego w latach 1947-1953, położonego przy al. Armii Krajowej („Stary Ogród”) oraz kolonii „Brochów” (tzw. „nowy ogród”), położonej przy ul. Wiaduktowej w Brochowie, założonej jako teren zastępczy za częściową likwidację starego ogrodu w 1974-1975 r. 
A) Teren główny ogrodu, tzw. kolonia „Stary Ogród”, położony przy al. Armii Krajowej bn., 50‑541 Wrocław, na działkach geodezyjnych:
    - działka nr 1/3, Obręb Tarnogaj, AM-3, KW: WR1K/00237442/0, al. Armii Krajowej, pow. 4,3014 ha, własność: Gmina Wrocław, władający: PZD,
    - działka nr 1/4, Obręb Tarnogaj, AM-3, KW: WR1K/00237442/0, al. Armii Krajowej, pow. 0,8230 ha, własność: Gmina Wrocław, władający : PZD,
    - działka nr 1/5, Obręb Tarnogaj, AM-3, KW: WR1K/00288267/1, ul. Piękna, pow. 0,1163 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD,
    - działka nr 13/7, Obręb Tarnogaj, AM-2, KW: WR1K/00237500/5, ul. Piękna, pow. 3,0184 ha, własność: Gmina Wrocław, władający: PZD, wraz z budynkami:
            - 13/7.1, Obręb Tarnogaj, AM-3, Biuro ROD “Pokój”, ul. Piękna
            - 13/7.2, Obręb Tarnogaj, AM-3, Magazyn ROD “Pokój”, ul. Piękna
            - 13/7.3, Obręb Tarnogaj, AM-3, Magazyn ROD “Pokój”, ul. Piękna,
    - działka nr 11/5, Obręb Tarnogaj, AM-2, KW: WR1K/00237476/7, ul. Piękna, pow. 0,0338 ha, własność: Gmina Wrocław, władający: Prezydent Wrocławia, ogród zajmuje ten teren od 1954 r., w 1980 r. został przekazany władzom na budowę magistrali ciepłowniczej Siechnice-Wrocław, oddany ogrodowi przez władze i zagospodarowany po jej wybudowaniu w 1983 r.,
    - działka nr 11/6, Obręb Tarnogaj, AM-2, KW: WR1K/00237443/7, ul. Piękna, pow. 0,1027 ha, własność: Gmina Wrocław, władający: Prezydent Wrocławia, ogród zajmuje ten teren od 1954 r., w 1980 r. został przekazany władzom na budowę magistrali ciepłowniczej Siechnice-Wrocław, oddany ogrodowi przez władze i zagospodarowany po jej wybudowaniu w 1983 r.,
    - część działki nr 4/132, Obręb Południe, AM-42, wydzielona z działki 4/128 (KW: WR1K/00253426/0), al. Armii Krajowej, pow. zajmowanej części ok. 0,3653 ha (wąski pas sięgający 2,575 m do osi toru dawnej bocznicy, własność: Skarb Państwa reprezentowany    przez Prezydenta Wrocławia, władający: PKP, władający części terenu zajmowanego przez ogród z mocy umowy między POD i PKP z 1965: PZD, brak umocowania prawnego tej części gruntu w katastrze i KW - nieuwidocznienie tego terenu zastępczego za likwidację 1965 r. i niewydzielenie geodezyjnie obszaru z działki w zarządzie PKP. Podstawą prawną użytkowania 11 działek znajdujących się na tym pasie jest dokumentacja ogrodu z lat 1965‑1969,
B) Teren główny ogrodu, tzw. kolonia „Brochów”, położony przy ul. Wiaduktowej bn., 52‑111 Wrocław, na działkach geodezyjnych:
    - działka nr 3/1, Obręb Brochów, AM-6,KW: WR1K/00205412/8m ul. Wiaduktowa, pow. 0,0406 ha, własność: Gmina Wrocław, władający : PZD,
    - działka nr 3/2, Obręb Brochów, AM-6, KW: WR1K/00205412/8, ul. Wiaduktowa, pow. 0,5421 ha, własność: Gmina Wrocław, władający: PZD,
    - działka nr 6, Obręb Brochów, AM-6, KW: WR1K/00205412/8, ul. Wiaduktowa, pow. 0,4894 ha, własność: Gmina Wrocław, władający: PZD, wraz z budynkiem:
            -6.1, Obręb Brochów, AM-6, Świetlica, Magazyn ROD “Pokój”, ul. Wiaduktowa.
Tereny objęte wnioskiem zaznaczono kolorową obwiednią na załączonej mapie poglądowej.

2. Uzasadnienie 

    Działki naszego ogrodu stanowią od ponad 60 lat unikalne miejsce w przestrzeni osiedla Tarnogaj. Są odskocznią od zgiełku i przygnębiającej atmosfery osiedli blokowych Gaju i Hub oraz ciasnych substandardowych mieszkań. Szczególne znaczenie mają dla starszego pokolenia, które nieaktywne już zawodowo, może być na tym skrawku ziemi aktywne fizycznie. Sporą część naszej społeczności stanowią właśnie emeryci i renciści. Dzięki aktywnemu trybowi życia zachowują sprawność i pogodę ducha. Są wśród nas osoby, które dawno przekroczyły 80. i 90. lat.

    Coraz częściej działkowcami są młode małżeństwa w wieku 30-40 lat z dziećmi, zamieszkujące, otaczające ogród, nowe osiedla wielorodzinne. Młodzi spłacają kredyty mieszkaniowe, wielu nie stać na wakacje, dlatego działki w naszym ogrodzie w sąsiedztwie ich nowych mieszkań przy ul. Pięknej, Jesionowej, Klimasa czy Wiaduktowej są okazją do odpoczynku i podreperowania domowego budżetu. W sąsiedztwie wyhodowanych przez siebie roślin i krzewów ozdobnych starsi i młodsi odpoczywają w towarzystwie dzieci i wnuków, w ciszy i spokoju. Nasz ogród jest jednym z miejsc aktywizacji, gdzie nie znane jest pojęcie wykluczenia społecznego. Najlepszym tego dowodem są Dni Działkowca, które od ponad 14 lat odwiedzają wszystkie pokolenia po ok. 200 osób każdego roku. Szczególnym miejscem jest atestowany plac zabaw (ogródek jordanowski) z 2014 r. dla dzieci małych dostępny dla rodzin działkowców i grup zorganizowanych z przedszkoli, z którymi ogród nawiązuje współpracę..

    Poprzednik naszego ogrodu powstał w latach 1927-1932  przy założonym przed 1926 r. ogrodzie szkolnym na rogu ulicy Nyskiej i Jesionowej we Wrocławiu. W tej lokalizacji powojenna kolonia „Zaroślak” w sąsiednim Pracowniczym Ogrodzie Działkowym „Gaje” przetrwała do likwidacji w 1966 r. pod budowę „Energopremu”. Wielu działkowców tego ogrodu oraz pracownicy kolejowi parowozowni starali się już od 1949-1952 r. o założenie nowego ogrodu przy parowozowni. Na mocy uchwały Prezydium Rządu nr 828 z dnia 01.12.1951 r. w uzgodnieniu z Wojewódzką Radą Narodową, Towarzystwo Pracowników Kolejowych Dzierżawców Ogrodów Działkowych we Wrocławiu, które weszło w skład Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych Okręgu Dolnośląskiego przyznało Związkowi Zawodowemu Kolejarzy we Wrocławiu 50 ha nowych terenów przyległych do kolejowych zakładów pracy na ogrody dla pracowników PKP. W tym mieściły się grunty o łącznej powierzchni 10,8 ha po byłym niemieckim obozie jenieckim „Tarnogaj” przy parowozowni Wrocław Główny przy ul. Pięknej przeznaczone na założenie naszego ogrodu pod ówczesną pełną nazwą: Przyzakładowe Pracownicze Ogrody Działkowe PKP Węzła/Stacji Wrocław Gł. Towarowy przy Parowozowni Wrocław Główny - im. Pokój dla kolejarzy z grupy związkowej „Dyrekcja”. Z zabudowań dawnego obozu pozostał jedynie obecny budynek biura Zarządu POD - później przebudowany na potrzeby Warsztatów Przyzakładowej Szkoły Kolejowej oraz schron przeciwlotniczy – istniejące do dziś, jako biuro Zarządu ogrodu.

    W 1953 r. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu podjęła decyzję ws. założenia przyzakładowych działek przy Lokomotywowni Węzła PKP Stacji Wrocław Główny, w miejscu dawnego obozu gdzie już od 1947/1949 r. nieliczni pracownicy kolejowi uprawiali ogródki działkowe za zgodą DOKP. 01.12.1953 r. władze wydały decyzję lokalizacyjną dla POD im. Pokój  jako ogrodu czasowego, a lokalizację stałą ogród otrzymał w 1981 r. Fizyczna organizacja POD oraz intensywne zagospodarowywanie i porządkowanie przekazanego terenu rozpoczęło się wiosną 1954 r. Przeniosło się tu wielu działkowiczów z POD ”Gaje”. Nowe miejsce było położone przy ul. Pięknej, 200 m na wschód od likwidowanej kolonii „Zaroślak”. Według dokumentów nowy ogród stanowił rekompensatę za likwidację starych poniemieckich działek. Znajdowały się tu też gruzowiska-pozostałości po barakach oraz ogrodzeniu obozu. Po nalotach na węzeł kolejowy na terenie ogrodu jeszcze w roku 1954 znajdowały się leje powybuchowe i rowy. Od samego początku nasze ogródki działkowe stanowiły dla niezamożnych wrocławian niejako rekompensatę za trudne warunki pracy, niskie pensje i brak podstawowych produktów spożywczych.

    Dziś R.O.D. im. Pokój wraz z R.O.D. „Gaje” są spadkobiercami tradycji ogrodów działkowych na Tarnogaju zaczynającej się już w 1926 r. Jest to miejsce z bogatą historią i tradycjami silnie związane z wrocławskim Tarnogajem i lokalną społecznością, które mieszkańcy – wrocławianie – od ponad 60 lat współtworzą. Nasz ogród to, m.in.:
- oaza zieleni na obrzeżach śródmieścia przy obwodnicy śródmiejskiej i w Brochowie, w ciągu terenów zielonych położonych wzdłuż lokalnych i międzynarodowych linii kolejowych wychodzących na południowy-wschód z Wrocławia Głównego w kierunku Strzelina, schronienie dla wielu gatunków zwierząt, głównie małych ptaków - prawie każdy ogródek posiada budki lęgowe i karmniki, są one regularnie czyszczone i zasiedlane przez ptaki;
- prawie 9,8 ha terenów intensywnie zadrzewionego ogrodu z nawet sześćdziesięcioletnim drzewostanem, ze stawem wodnym, zielonymi alejami i mikroklimatem, liczący 232 działki, 270 członków R.O.D., ponad 250 wrocławskich wielopokoleniowych rodzin i ok. 700 osób regularnie korzystających rodzinnie z działek, obecnie nasze działki uprawiają przedstawiciele wszystkich społeczności miasta Wrocławia od pracowników fizycznych, biurowych, urzędników, rzemieślników aż po nauczycieli, naukowców, prawników i lekarzy;
- bogata historia ogrodnictwa działkowego na wrocławksim Tarnogaju od 1927 r.;
- bogata tradycja i ciągłość istnienia działek ogrodniczych na terenie R.O.D. Pokój od 1947 r.;
- ponad 62 lata od formalnej lokalizacji i powstania samorządu ROD w 1953 r.;
- zorganizowana społeczność bazująca na społecznej pracy części z nas (zarząd, komisje i aktyw) wybieranej demokratycznie na walnych zebraniach przez ogół dla zarządzania całym ogrodem i służenia całej społeczności;
- pomoc charytatywna w naturze dla domów opieki;
- Społeczna Służba Instruktorów ogrodnictwa służąca poradami działkowcom i społeczności od 1960, od 11 lat opracowujemy porady ogrodnicze w formie Mini-Gazety dla działkowców;
- Koło Pszczelarzy od 1964, Komisja Socjalna Kobiet od 1966, Koło Gołębiarzy od 1966, konkursy ogrodowe od 1959, odznaczenia organizacyjne POD i PZD od 1959, konkursy okręgowe o 1964 r.

    Nasz ogród to miejsce aktywizacji społecznej, gdzie osoby starsze i młodsze, wykluczone i zaradne życiowo wzajemnie się integrują i realizują swoje pasje. Organizowane są spotkania dla działkowców: Dzień Kobiet, Dzień Kolejarza, Dzień Działkowca – Dożynki i wiele innych, gościmy wycieczki z przedszkoli oraz nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami społecznymi, promujemy, ekologiczny i aktywny tryb życia. Unikalna zieleń, wiele starych i ciekawych okazów drzew i krzewów ozdobnych zasługuje na ochronę, upiększają nasze otoczenie i wzbogacają bioróżnorodność. Ogród stanowi enklawę małych ptaków (chętnie mieszkają tu m.in. wróble, mazurki, sikory czy kosy). Zimą ptaki są dokarmiane. Niedawno obchodziliśmy 60-lecie formalnej lokalizacji. Ogród zajmuje od lat wysokie pozycje w konkursach okręgowych PZD na najlepszy ROD (w 2013 r. 3. miejsce).

    R.O.D. im. Pokój od 1947 r. trwale wpisał się w krajobraz społeczny, kulturowy, ekologiczny, działkowy i urbanistyczny osiedla Tarnogaj, dlatego jako unikalna na Tarnogaju enklawa zieleni i spokoju zasługuje by go pozostawić w obecnym miejscu i kształcie dla obecnych i przyszłych mieszkańców osiedla, którzy w większości są jego użytkownikami. Dowodzi tego niesłabnące zainteresowanie działkami w naszym ogrodzie oraz blisko 40 oczekujących na przydział podań. Niestety z braku wystarczającej liczba działek ogród nie jest w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców co dowodzi, że w okolicy wciąż ogrodów działkowych jest za mało.

Waldemar Mieszkowski
Zastępca Prezesa Zarządu ROD im. Pokój
Tadeusz Netczuk
Prezes Zarządu ROD im. Pokój

Załącznik:
Mapa poglądowa z oznaczeniem nieruchomości, których dotyczy wniosek

Otrzymują:
1.Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia
2.Polski Związek Działkowców, Okręgowy Zarząd we Wrocławiu
3.aa. / strona internetowa ROD im. Pokój we Wrocławiu

Mapa poglądowa z oznaczeniem nieruchomości, których dotyczy wniosek

Załącznik do wniosku dot. wprowadzenia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia terenów R.O.D. im. Pokój we Wrocławiu jako terenów przeznaczonych dla ogrodów działkowych

A) Teren główny ogrodu, tzw. kolonia „Stary Ogród”, położony przy al. Armii Krajowej bn., 50‑541 Wrocław

B) Teren główny ogrodu, tzw. kolonia „Brochów”, położony przy ul. Wiaduktowej bn., 52‑111 Wrocław