Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Stanowisko przyjęte przez zebranych 21.09.2013 r. podczas Dnia Działkowca z okazji 60-lecia ROD „Pokój”: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu w sprawie zmian wprowadzonych podczas prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej przez posłów Platformy Obywatelskiej głosami Solidarnej Polski do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Wrocław, 21.09.2013 r.

L.p. ..../09/2013

Stanowisko wyrażone przez zebranych 21.09.2013 r. podczas Dnia Działkowca z okazji 60-lecia ROD „Pokój”: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu w sprawie zmian wprowadzonych podczas prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej przez posłów Platformy Obywatelskiej głosami Solidarnej Polski do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Nasza społeczność działkowa z niesmakiem przyglądała się pracom podkomisji nadzwyczajnej pod przewodnictwem posłanki Krystyny Sibińskiej. Niegodny sposób procedowania, pomijający opinie ekspertów w kluczowych dla nas sprawach, ignorowanie głosów opozycji, działkowców i niewybaczalne forsowanie poprawek autorstwa Platformy Obywatelskiej, które zagrażają konstytucyjności projektu, jak również demolują ruch działkowy w Polsce, jest nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa. Taki sposób stanowienia prawa w Polsce wymaga głębokiego przemyślenia podstaw ustrojowych. Klasa polityczna traci zaufanie społeczne poprzez działania i postawę polityków partii rządzącej.

Obecnie po poprawkach posłów PO przegłosowanych głosami Solidarnej Polski, projekt przedkładany do prac podkomisji jako obywatelski stracił wszelkie zasadnicze cechy naszego projektu, pod którym podpisaliśmy się w październiku 2012 i styczniu 2013 r. Obecnie jest to już projekt Platformy Obywatelskiej. Zapisy proponowane przez PO w zakresie funkcjonowania ogrodów, wolnego obrotu działkami i pseudouwłaszczenia godzą w sprawiedliwość i mają jedynie na celu dezintegrację i zniszczenie ogrodnictwa działkowego w Polsce. W sytuacji gdy we własnym projekcie przedłożonym równolegle z obywatelskim, PO proponuje całkowitą likwidację PZD, nacjonalizację jego majątku i wygaszenie praw do gruntów, nie można uwierzyć w szczerość zapisów uwłaszczeniowych, które wprowadzono do projektu obywatelskiego. Nie tylko trudno wyobrazić sobie możliwość skorzystania z uwłaszczenia, które daje prawo pierwokupu działki gminie pozostawiając działkowca w takiej sytuacji i bez działki, i bez odszkodowania, nie dając mu gwarancji nabycia prawa własności, które to prawo nie precyzuje wysokości opłat z uwłaszczonych działek i wreszcie które obejmie tylko połowę działkowców. Dzieli ich na lepszych i gorszych. Na taką formę uwłaszczenia, którą już widzieliśmy w starych projektach sprzed lat, nie ma i nie będzie naszej zgody.

Uwłaszczeniu przeprowadzonemu uczciwie dla wszystkich, systemowo z gwarancjami nabycia praw, jasnymi procedurami i regulacją opłat zawsze byliśmy przychylni, niestety do tej pory nikt takiej formy nabycia praw działkowcom nie zaproponował, dlatego nie braliśmy jej pod uwagę, zgłaszając w naszym projekcie rozwiązania, które nie godzą w obecny porządek prawno-własnościowy gmin, ale szanują nasze prawa i tradycje. Niestety musimy od ponad 20 lat walczyć o prawo do istnienia, by kapitał i bezwzględny rachunek ekonomiczny nie deptał słusznie nabytych i konstytucyjnie gwarantowanych praw, by nie niszczył pracy pokoleń i dorobku społecznego ruchu. Naszych interesów skutecznie przez te lata bronił i broni Polski Związek Działkowców. Dopiero w obliczu słabnącego poparcia w sondażach 4 miliony działkowców, a przynajmniej te 2 miliony potencjalnie podpadające pod uwłaszczenie, okazują się być dla polityków łakomym kąskiem wyborczym, do tego stopnia, że partia która jeszcze przed chwilą chciała zlikwidować PZD i wygasić wszystkie jego prawa do gruntów, nagle staje się dobrodziejem. Szkoda że fałszywym, dającym obietnice bez pokrycia.

W tym kontekście działania posłów PO są bez wątpienia celowe i nastawione na konkretny cel polityczny, nie służą działkowcom, szkodzą całemu środowisku i zagrażają istnieniu ogrodów w Polsce. Regulacje zaproponowane przez platformę wprowadzą jedynie chaos administracyjny powodując, że nikt z działkowców nie będzie chciał zaangażować się w pracę stowarzyszeń, gdyż i teraz jest to praca niewdzięczna, a w nowych warunkach gotowanych nam przez PO będzie to po prostu koszmar, zabijający wszelkie inicjatywy społeczne. Naszym zdaniem jest to działanie celowe, nastawione na degradację i powolny upadek ruchu działkowego poprzez osłabienie samorządowej organizacji działkowców, która bazuje na pracy społecznej członków. Zachowanie porządku administracyjnego w proponowanych rozwiązaniach będzie wymagało nakładów finansowych, na które nas nie stać. Podroży to i tak mające wzrosnąć koszty. Skutkiem będzie degradacja ekonomiczna ogrodnictwa działkowego i samych działkowców, ale widać taki jest cel proponowanych zmian.

My działkowcy ROD „Pokój” wyrażamy stanowczy nasz sprzeciw wobec zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego w formie zaproponowanej przez posłów PO. Popieramy projekt obywatelski w niezmienionym kształcie. Propozycje sprawiedliwego uwłaszczenia wszystkich działkowców poprzemy, tak samo jak mądre zmiany poprawiające funkcjonowanie ogrodów. Trudno zaś za takie uznać poprawki posłów PO, którzy jak widać zawsze muszą wyjść przed szereg. Muszą pokazać, że wiedzą najlepiej co jest dla działkowców dobre, podczas gdy nie tylko nie wiedzą jak zreformować prawo działkowe, ale też wykazali się zupełną ignorancją w zakresie aktualnego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, jak również w kwestiach prawnych, wprowadzając zapisy nie tylko niekonstytucyjne, ale generujące chaos w ogrodach. To odbiera posłom także moralny mandat sprawowania funkcji poselskiej.

Dziś już wiemy, że jedynym celem posłów PO jest samoistny upadek ogrodnictwa działkowego, wobec braku politycznych i społecznych możliwości dokonania tego ustawowo. Wystarczy złe prawo, bądź popsute. To działanie na pewno nie służy społeczeństwu lecz biznesowi, który jak widać ma silniejsze wpływy u posłów niż 4 miliony działkowców. Znów rozum przegrał z chciwością, uczciwość i odpowiedzialność władzy z jej pychą i arogancją.

Nie uwierzymy już w żadne zapewnienia Pana Premiera i posłów PO, zostaliśmy kolejny raz oszukani, choć znając metody klasy politycznej mogliśmy się spodziewać dwulicowości polityków. Tym razem wystawimy Państwu czerwona kartkę w nadchodzących wyborach. Podtrzymujemy nasze ostrzeżenia kierowane w poprzednich pismach do władz RP pod rządami PO: „Granice Waszej arogancji przekroczyły już wszelkie (niebezpieczne) granice” i oby dane było to politykom PO odczuć. Sprawiedliwość społeczna prędzej czy później dopomni się o swoje.

Działkowcy, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza, Społeczna Służba Instruktorska i Zarząd ROD „Pokój” we Wrocławiu.

    Zarząd ROD „Pokój”
Sekretarz                            Zastępca Prezesa, SSI                    Prezes,SSI  
Renata Hejda                        Waldemar Mieszkowski               Tadeusz Netczuk
/-/                                            
/-/                                      /-/  

 Skarbnik, SSI                   Członek Zarządu, SSI               Członek Zarządu,  
                             Przew. Kom. Lustrcyjnej                 Gospodarz  
Danuta Zbierak                   Paweł Błażejewski               Waldemar Ścigała  
     /-/                                      
/-/                                    /-/        

Komisja Rewizyjna
  Sekretarz                          Przewodnicząca
Ryszard Surmacewicz              Władysława Czupryna
/-/                                       /-/

Komisja Rozjemcza
Członek Komisji                     Sekretarz, SSI                 Przewodnicząca
 Antoni Jodkiewicz                  Helena Sikorska               Bożena Traczyk  
      /-/                                     
/-/                                  /-/      

oraz załączone podpisy 60 Działkowców ROD "Pokój"

Otrzymują: Prezydent RP Bronisław Komorowski
Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz                                   
Pan Premier Donald Tusk
Pan poseł Jarosław Kaczyński PiS
Pan poseł Janusz Palikot RP
Pan poseł Waldemar Pawlak PSL
Pan poseł Leszek Miler SLD
Kluby parlamentarne wszystkich partii politycznych
Komisje sejmowe odpowiedzialne za opracowanie projektu ustawy działkowej i ich członkowie
KR PZD w Warszawie
OZ PZD we Wrocławiu
aa., strona internetowa ROD „Pokój”
Główne dzienniki krajowe i regionalne we Wrocławiu.