Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Nota ws. uregulowania statusu budynku biura zarządu ROD „Pokój” we Wrocławiu i stanu prawnego 11 działek położonych na terenie PKP od strony lokomotywowni - część działki 4/128, Obręb Południe z 01.05.2014 r.

Wrocław, 01.05.2014 r.

L.dz.  1/5/2014

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd we Wrocławiu
ul. Starogroblowa 4
 

Nota ws. uregulowania statusu budynku biura zarządu ROD „Pokój” we Wrocławiu i stanu prawnego 11 działek położonych na terenie PKP od strony lokomotywowni - część działki 4/128, Obręb Południe z 01.05.2014 r.

    Zarząd ROD „Pokój” we Wrocławiu zobowiązany jest wieloletnimi postulatami naszych Działkowców zgłaszanymi na corocznych walnych zebraniach do przedstawienia naszego stanowiska ws. budynku znajdującego się na terenie naszego ROD przy al. Armii Krajowej i podjęcia działań zmierzających do uregulowania jego statusu prawnego. Z tego względu Zarząd ROD podjął uchwałę o przekazaniu Władzom Okręgowym PZD noty informacyjnej, mającej na celu przybliżenie sprawy budynku od początku istnienia ogrodu 1953 w świetle istniejących dokumentów jakie posiadamy w naszym archiwum ogrodowym. Zarówno działkowcom jak i Zarządowi ROD zależy na uregulowaniu statusu budynku i zakończenie trwającego już 14 lat stanu zawieszenia prawnego obiektu z powodu nie wpisania go na stan majątkowy ROD w momencie zrzeczenia się przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych we Wrocławiu władania całą nieruchomością zajmowaną przez ROD „Pokój” na rzecz PZD. Ma to dla nas istotne znaczenie ponieważ utrzymywanie tego stanu uniemożliwia naszej społeczności podjęcie jakichkolwiek efektywnych działań inwestycyjnych. Z braku środków finansowych i możliwości ich pozyskania ze względu na prawne zawiłości wokół nieruchomości budynek ulega postępującej degradacji. Okazjonalne remonty ograniczają się jedynie do niezbędnego minimum (łatanie dziur, szklenia, malowanie elewacji), a to również nie wystarczy i prowadzi do tego, że Zarząd ROD „Pokój” nie będzie wkrótce w stanie ze środków własnych pokrywać rosnących potrzeb remontowych, gdyż ich skala rośnie wobec wieloletniego braku kompleksowych remontów całego obiektu. Stan ten uniemożliwia także pozyskanie środków na generalny remont adaptacje i przebudowę obiektu. Brak izolacji, instalacji (elektrycznej, grzewczej, wodociągowej, sanitarnej) i stara technologia (jest to budynek murowany z bloczków żużlobetonowych poobozowy z 1943-1944 r. przebudowany w 1959-1960 przez PKP) powodują, że rosnące zawilgocenie przy braku ogrzewania uniemożliwi wkrótce korzystanie z tego obiektu także w takim stopniu jak obecnie. Aktualnie w części pomieszczeń zlokalizowane jest biuro i sala zebrań zarządu. Poza tym jedna duża sala jest używana do walnych zebrań, część pomieszczeń funkcjonuje jako magazyn materiałów remontowych i zaplecze techniczne. Sanitariaty są nieczynne od 1997 r. - przedstawiają katastrofalny stan. Kotłownia została rozkradziona przez złomiarzy w latach 1997-2000 tak jak pozostałe instalacje. Pomieszczenia na piętrze zawilgocone przez cieknący dach i powybijane przez wandali szyby w oknach. 

    Budynek ten wymaga pilnego kapitalnego remontu, gruntownej przebudowy i dostosowania do obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej (klatka schodowa, sanitariaty, przyłączenie mediów z zewnątrz). Mógłby stać się ważnym ośrodkiem życia społecznego działkowców nie tylko naszego ogrodu ale i ogrodów sąsiednich (ROD „Pszczółka”, ROD z Tarnogaju), jak również całego osiedla i lokalnej społeczności. Wynajmowany na różne okolicznościowe imprezy przyczyniłby się do podreperowania budżetu ogrodu, który zawsze był za niskie w stosunku do potrzeb inwestycyjnych (nowe ogrodzenie i bramy, nawodnienie, ogródek jordanowski, zagospodarowanie otoczenia istniejącego stawu, sanitariaty, elektryfikacja, poprawa estetyki i bezpieczeństwa). Nasz ogród pozbawiony jest jednak możliwości korzystania z tego obiektu w pełni. Sprawy te są żywo dyskutowane przez działkowców od zamknięcia Warsztatów Szkolnych PKP w tym budynku i rokrocznie wysuwany jest postulat jego zagospodarowania.

    W styczniu 2012 r., kiedy PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu poprzez nieprofesjonalne zachowanie pracowników próbował zastraszać Zarząd ROD roszczeniami do terenu całego ogrodu, a następnie wystąpił oficjalnie do OZ PZD w tej sprawie jasne stało się dla nas, że jest to wynik niedokończenia formalnego objęcia na stan budynku przez PZD po 2000 r. co zbiegło się także z komunalizacją gruntów naszego ROD i oczekiwaniem na decyzje administracyjne w tej sprawie. Sprawa ta przy udziale Gminy Wrocław miała być rozpatrzona wiosną 2012 r. jednak od tego czasu nikt z PKP czy Gminy nie wykonał żadnych kroków i wbrew zapowiedziom, nie przeprowadzono terenowych pomiarów gruntu w celu ustalenia zakresu roszczeń PKP w stosunku budynku na terenie ROD. W związku z tym prosimy OZ PZD o  informacje na jakim etapie jest ta sprawa i czy PKP wycofało się ze swoich roszczeń.

    Od komunalizacji i zrzeczenia władania nieruchomością przez PKP Minęło już 14 lat i naszym zdaniem należy podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do ostatecznego uporządkowania stanu prawnego budynku na terenie naszego ogrodu. Jesteśmy to winni działkowcom, którzy upominają się o budynek od 1997 r. ponieważ pamiętają, że wcześniej w całości był pod zarządem POD i Związków Zawodowych. W świetle ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, rozporządzeń i innych aktów prawa w tej dziedzinie, zapisów w księdze wieczystej nieruchomości oraz rejestru budynków nasz obiekt stanowi nierozerwalną nieruchomość z gruntem, nie jest obciążony w tych dokumentach roszczeniami PKP ani osób trzecich. Roszczenia PKP w świetle prawomocnych decyzji jakie dotyczyły gruntów naszego ogrodu (zrzeczenie władania nieruchomością przez PKP na rzecz PZD oraz komunalizacja gruntów skarbu państwa wcześniej zarządzanych przez PKP) czynią jedynym właścicielem całego terenu ROD wraz z budynkami Gminę Wrocław, władającym zaś PZD (chociaż dwie działki od strony ul. Pięknej, które ogród zajmuje od 1953 r. nie są objęte władaniem PZD). Budynek, a ściślej rzecz biorąc dwa przylegające do siebie budynki (parterowy i dwukondygnacyjny) są integralną częścią nieruchomości gruntowej, na której władającym w użytkowaniu zwykłym, także z mocy ustawy o ROD jest PZD. PKP swoje roszczenia do budynku opiera na błędnych założeniach i nieprawdziwych informacjach zapewne z braku dokumentacji historycznej. Otóż przedstawiciele PKP poza bliżej nie sprecyzowanymi nam argumentami podatkowymi twierdzili, że budynek wybudowały został przez PKP i jest bezdyskusyjnie ich własnością, grożąc nam prokuratorem i innymi konsekwencjami w niecywilizowany sposób. Należy jasno stwierdzić że nieprawdą jest jakoby budynek zbudowały PKP, ponieważ z zachowanej dokumentacji formalnej ogrodu z lat 1955-1960 jasno wynika, że istniał on jako mienie poniemieckie zanim powstał w tym miejscu nasz ogród (1949-1953). Potwierdzają to także zdjęcia lotnicze terenu parowozowni Wrocław Główny wykonane przez wojsko radzieckie w 1945 r. Na zdjęciach tych wyraźnie widać cały obecnie istniejący budynek główny, schron przeciwlotniczy (do dziś zachowany), układ dróg obozowych (na których wytyczono alejki) i pozostałości zburzonych podczas działań ofensywnych frontu baraków obozu jenieckiego, który w tym miejscu założyli Niemcy ok. 1943 r. Ekspertyzy ortofotometryczne zdjecia lotniczego i map katastralnych potwierdzą ten fakt. W najstarszych dokumentach teren ten wraz z budynkiem określano jako mienie po obozie jenieckim „Tarnogaj”. Teren ten został decyzją władz PRL przeznaczony na ogród już w 1951 r. i przydzielony pracownikom PKP, które objęły ogrody „patronatem”. Zarządem ogrodów zajmowały się natomiast związki zawodowe, a ściślej ubezwłasnowolniona organizacja POD – utworzona w miejsce powojennych Towarzystw Działkowych, w tym i naszego kolejowego. Po formalnej lokalizacji ogrodu w 1954 r. na miejscu istniejących już dzikich działek urządzono ogród, a istniejący budynek poobozowy po prowizorycznych naprawach służył działkowcom za magazyn. Jednak nikogo nie było stać na jego gruntowny remont i naprawę, nie było też środków przewidzianych na to, by służył działkowcom tak jak było to w zamiarze lokalizatora ogrodu – jako dom działkowca. Po 1954 pojawiły się propozycje przekazania tego budynku przez krajową organizację POD przy związkach zawodowych na działalność przemysłową m.in. przetwórstwo rybne, na co nie zgodzili się ani działkowcy ani działająca przy związkach zawodowych krajowa organizacja POD w Warszawie, której decyzja była niezbędna do przeznaczenia tego budynku na cele inne niż działkowe. Dopiero w 1958-1959 r. krajowa reprezentacja POD wydała zgodę na przekazanie tego budynku z na warsztaty szkolne Zawodowej Szkoły Kolejowej przy PKP. Wniosek poparli także działkowcy ogrodu ponieważ sami byli wszyscy pracownikami PKP i w tamtym ustroju widzieli w warsztatach szansę głównie dla swoich dzieci, na lepsze warunki kształcenia zawodowego w tym samym zawodzie. PKP w zamian zobowiązało się do wspierania inwestycji na ogrodzie i dostało od władz związkowych i POD zgodę na zorganizowanie w budynku warsztatów. Jak z tych postanowień PKP się wywiązywało to już inna historia opisana w naszej kronice poparta archiwalnymi dokumentami. PKP przystąpiły do jego remontu i adaptacji (zmniejszenie otworów okiennych, dobudowanie drewnianego ganku, wyposażenie w instalacje i ustawienie wagonów od strony zachodniej z przeznaczeniem na szatnie i magazyn). Jak wynika z naszych dokumentów, zeznań świadków, którzy tę szkołę organizowali, w niej nauczali, a także jej uczniów i zachowanych zdjęć PKP nie zmieniły ani struktury ani bryły istniejącego budynku. Wszystkie te fakty zostały przedstawione bardzo dokładnie na podstawie zebranego materiału w kronice-historii naszego ogrodu, którą publikujemy na naszej stronie internetowej. Taki stan rzeczy nie bez przeszkód i nieporozumień przetrwał do 1997 r. gdy warsztaty szkolne zostały zamknięte, a nasz ogród korzystał przez prawie cały czas funkcjonowania warsztatów z magazynku w niższej parterowej części obiektu za zgodą kierowników warsztatów, którzy także byli działkowcami naszego ogrodu. Po 1997 dalej użytkowaliśmy to pomieszczenie za przyzwoleniem władz szkoły. W 2000 r. PKP przestało być zarządcą terenu ogrodu łącznie z budynkiem, nastąpiła także komunalizacja tego gruntu. Wkrótce Gmina Wrocław sporządziła na te tereny plan miejscowy, w którym nie uwzględniła istnienia naszego ogrodu pomimo naszych apeli.

    Podsumowując budynek, który znajduje się na terenie naszego ogrodu od początku jego istnienia a nawet na etapie planowania ogrodu w latach 1949-1953 r. był przeznaczony na dom działkowca i budynek socjalno-administracyjny wszystkich przyzakładowych ogrodów kolejowych, które zostały utworzone przy węźle PKP Wrocław Główny, gdyż pod tą nazwą do 1961 funkcjonował nasz ogród jako główny ogród kolejowy tej Części Wrocławia. Zgoda na zmianę przeznaczenia obiektu w 1958 r. nie określała kwestii własności, gdyż w tamtym czasie nie miało to znaczenia, nieruchomości ziem odzyskanych były własnością skarbu państwa, a władającego ustanawiano decyzjami administracyjnymi. To są argumenty historyczne świadczące o przeznaczeniu tego obiektu w powojennej historii Polski na cele działkowe. Wraz z komunalizacją i zrzeczeniem władania nieruchomością przez PKP sprawa stanu obiektu jest dość jasna. Dlatego naszym zdaniem należy ten budynek objąć w użytkowanie formalnie i umożliwić podjęcie działań naprawczych tak by znów mógł służyć nie tylko działkowcom naszego ogrodu, ale także okolicznych ogrodów i społeczności lokalnej, jako miejsce dostępne na okolicznościowe imprezy i akcje społeczne, by nasz ogród nie był zamkniętą enklawą ale miejscem dostępnym publicznie dla rodzin, szkół, przedszkoli, by miał poparcie społeczne, bez którego nie przetrwa.

    W załączeniu przedstawiamy zestawienie wszystkich ważnych pism z naszego archiwum, które dotyczą budynku. W razie podjęcia konkretnych działań przez OZ PZD Zarząd ROD udostępni wszystkie niezbędne dokumenty.

    Jednocześnie Zarząd ROD podnosi kwestię uregulowania przez OZ PZD we Wrocławiu prawa do gruntów zajmowanych przez 11 działek będących integralną częścią naszego ROD od 1965-1969 r. na gruntach PKP od strony parowozowni, wzdłuż dawnej bocznicy, który to teren ustanowiony został wtedy jako teren zastępczy dla działek likwidowanych pod Spółdzielnie Pralniczą „Tęcza”. Dziś PKP chce ten grunt sprzedać z działkowcami. Zarząd dysponuje częścią dokumentacji, która poświadcza prawo ROD do zajmowania tego terenu. Działkowcy na tych działkach są od ustanowienia terenu zastępczego, są członkami ROD „Pokój” i dokonują opłat na rzecz ROD i PZD.

    Zarząd ROD „Pokój” prosi OZ PZD we Wrocławiu o pochylenie się nad problemem naszego domu działkowca i uczynienie wszystkiego co możliwe, by jak najszybciej uregulować jego status prawny, by nasz ogród mógł z niego w pełni korzystać zgodnie z prawem bez naruszania praw właściciela – Gminy Wrocław i bez ryzyka nieoczekiwanych roszczeń, które w ostatnich latach niszczą ogrody kolejowe we Wrocławiu. Zarząd ROD jest gotowy do aktywnego uczestniczenia w tym procesie.

Renata Hejda
Sekretarz Zarządu
Waldemar Mieszkowski
 Zastępca Prezesa, SSI
Tadeusz Netczuk
Prezes Zarządu, SSI
Danuta Zbierak
Skarbnik Zarządu, SSI
Paweł Błażejewski
Członek Zarządu, SSI
 Przew. Kom. Lustrcyjnej
Waldemar Ścigała
Członek Zarządu
Gospodarz
 Jacek Bobrowski
Członek Komisji Rewizyjnej
Ryszard Surmacewicz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Władysława Czupryna
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 Antoni Jodkiewicz
Członek Komisji Rozjemczej
Helena Sikorska
Sekretarz Komisji Rozjemczej, SSI
Bożena Traczyk
Przewodnicząca Komisji Rozjemczej

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD w Warszawie

Zał. 1.
Wykaz dokumentów z archiwum ROD dotyczących nieruchomości zabudowanej budynkiem biura zarządu ROD „Pokój” we Wrocławiu położonym przy al. Armii Krajowej bn.

 - 20.11.1949 r. Walne Zebranie Samorządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych PKP Wrocław Główny (Zarząd wszystkich ogrodów kolejowych przy głównym węźle towarowym, którego nazwę przejął w 1953 r. POD „Pokój”, jako kontynuator Zarządu ogrodów kolejowych) pogrupowało tereny istniejących ogrodów w kolonie z własnymi samorządami: "Ziemia Ojczysta" ("Świt"), "Lilie", "Zaroślak-Pszczółka", "Stokrotka" i "Jaskier" – pisma okólne WZ POD we Wrocławiu z lat 1955-1965, kronika ROD „Gaje” z 1977 r.
- 01.12.1951 - Uchwała Prezydium Rządu nr 828  z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zagospodarowania użytków rolnych w obrębie miast i terenów bezpośrednio przyległych.
Na podstawie tej uchwały w 1951 r. planowano utworzenie nowego dużego ogrodu dla kolejarzy przy ul. Pięknej. W wyniku tych zabiegów, na mocy uchwały rządu i w uzgodnieniu z wojewódzką radą narodową przyznano Związkowi Zawodowemu Kolejarzy „Dyrekcja” we Wrocławiu 50 ha nowych terenów przyległych do kolejowych zakładów pracy na ogrody dla pracowników PKP, w tym grunty po byłym niemieckim obozie jenieckim „Tarnogaj” przy parowozowni Wrocław Główny pod nasz ogród o łącznej powierzchni 10,8 ha. Na terenie tym były dzikie działki pracowników kolejowych, ponieważ teren ten przylegał do parowozowni.
- 01.12.1953  - czasowa decyzja lokalizacyjna Wydziału Budownictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 1427/53 na założenie ogrodu.
- (1958)1959-1960 – sprawa przekazania budynku na warsztaty szkolne PKP. Decyzja Zarządu POD o odstąpieniu budynku PKP na warsztaty kolejowej szkoły zawodowej oraz terenu niezagospodarowanego od strony ul. Pięknej na boisko szkolne. Odrzucenie przez Krajowy Zarząd POD wniosków o oddanie budynku na centralę przetwórstwa rybnego. Akta i korespondencja między strukturami krajowymi i wojewódzkimi POD, a PKP oraz Zarządem POD „Pokój” - wybór z ciągłej dokumentacji archiwalnej ogrodu z lat 1958-1960.
- Marzec 2000 – Zrzeczenie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu władania nieruchomością naszego ogrodu na rzecz PZD (w dokumentach OZ PZD).
- 20.09.2000 - Decyzja nr NGK.IA.7723/G/155/25/3/00 Wojewody Dolnośląskiego stwierdzająca nabycie z mocy prawa mienia komunalnego własności terenu naszego ogrodu przy ul. Pięknej i al. Armii Krajowej przez Gminę Wrocław.
- Wypis z rejestru gruntów i Księgi Wieczystej:
    działka nr 13/7, Obręb Tarnogaj, AM-2, KW: WR1K/00237500/5 [założona 21.10.2008], ul. Piękna, pow. 3,0184 ha, własność: Gmina Wrocław, władający wg katastru: PZD, identyfikator działki: 026401_1.0025.AR_2.13/7. (władający z mocy ustaw i zrzeczenia PKP: PZD)
Wypis z ewidencji budynków:
    Budynek nr 13/7.1, Obręb Tarnogaj, AM-3, Biura ROD “Pokój”, ul. Piękna, 2-kondygnacyjny, pow. zab. 319,00 m² , identyfikator budynku: 026401_1.0025.AR_2.13/7.1_BUD.
(budynek po obozie jenieckim, 1947/1953-1958 użytkowany przez POD "Pokój", 1958-1993/1997 użytkowany przez Szkołę Kolejową, od 2000 własność Gminy Wrocław w fizycznym władaniu PZD, wybud. ok. 1943-1944 r., przebud. 1958-1960 przez PKP (okna, ganek, szatnie -wagony)).
    Budynek nr 13/7.2, Obręb Tarnogaj, AM-3, Magazyn ROD “Pokój”, ul. Piękna, 1-kondygnacyjny, pow. zab. 60,00 m², identyfikator budynku: 026401_1.0025.AR_2.13/7.2_BUD.
(1958-1993 użytkowany przez Szkołę Kolejową, 1993-2000 użyczone pomieszczenia Zarządowi POD "Pokój" przez Dyrekcję Szkoły PKP, od 2000 własność Gminy Wrocław w fizycznym władaniu PZD, wybud. 1958-1960 - parterowa dobudówka z magazynem). Oba budynki do siebie przylegają.

Zał. 2.
Dokumentacja archiwalna ROD dotycząca 11 działek na terenie PKP

Część działki 4/128, Obręb Południe, AM-42, KW: WR1K/00253426/0,  al. Armii Krajowej, pow. zajmowanej części ok. 0,3653 ha, wąski pas sięgający 2,575 m do osi toru dawnej bocznicy, własność: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Wrocławia, władający: PKP, władający części terenu zajmowanego przez ogród z mocy umowy między POD i PKP z 1965: PZD, brak umocowania prawnego tej części gruntu w katastrze i KW (nieuwidoicznienie terenu zastępczego z 1965 r. i niewydzielenie geodezyjne obszary z działki w zarzadzie PKP). Podstawą prawną użytkowania 11 działek znajdujących się na tym pasie są następujące fakty poparte dokumentami:
1965-1969 - Likwidacja 4 działek pod Pralnię Spółdzielni „Tęcza”. Teren zastępczy Spółdzielnia "Tęcza" otrzymała od PKP przy Bocznicy Kolejowej na tyłach ogrodu na części dzisiejszej działki PKP:
- Pismo KR POD do POD „Pokój” ws. udzielenia informacji o wielkości ogrodu do częściowej likwidacji pod Spółdzielnię „Tęcza” nr 420/65/WS z dn. 08.03.1965 r. (AROD).
- Pismo KR POD do Spółdzielni „Tęcza” nr 419/65/WS z dn. 08.03.1965 r. (AROD).
- Pismo Spółdzielni „Tęcza” Informacja Spółdzielni „Tęcza” o przystąpieniu w roku 1968 do budowy zakładu pralniczego przy ul. Pięknej na części terenu POD „Pokój” o powierzchni łącznej 1612 m2 - nr TI/2417/67 z dn. 31.07.1967 r. (AROD).
- Protokół ws. ogrodów działkowych przejmowanych przez Spółdzielnię „Tęcza” na cele inwestycyjne spisany w dn. 08.08.1967 r. w siedzibie Rady Zakładowej Lokomotywowni (AROD). ZD DOKP i WbiU PRN m. Wrocławia wyraziły zgodę na przydzielenie terenu zastępczego pod ogrody działkowe, które mają ulec likwidacji w związku z budową pralni Spółdzielni „Tęcza”. Teren zastępczy zostanie przygotowany do 15.10.1967 r. poprzez wywiezienie szlaki, nawiezieni urodzajnej ziemi, ogrodzenie terenu oraz wybudowanie studni. Na te warunku przedstawiciele Spółdzielni „Tęcza” wyrazili zgodę pod warunkiem wytyczenia terenu przez DOKP do 31.08.1967 r.
- Pismo DOKP do Spółdzielni „Tęcza” nr KSB3c-8143/33/67 z dn. 29.07.1967 r.
- Pismo ZD DOKP do WBiU PRN m. Wrocławia nr D4a-4112/8/67 z dn. 26.07.1967 r.
- Pismo KR POD ws. kompetencji organów POD dot. Likwidacji częściowej ogrodu nr 1180/67/WS z dn. 09.081967 r. (AROD).
- Pismo Zarządu POD do Zarządu Urządzeń Socjalno-Bytowych DOKP o wytyczenie terenu zastępczego za teren odstąpiony Spółdzielni „Tęcza” nr 2496/67 z dn. 10.08.1967 r. (AROD).
- Pismo Zarządu Urządzeń Socjalno-Bytowych DOKP o przesłaniu do Zarządu Drogowego DOKP pisma z prośbą o wytyczenie terenu pod zastępcze działki POD „Pokój” w związku z pismem Spółdzielni „Tęcza” nr USB3c-8143/42/67 z dn. 15.08.1967 r. (AROD).
- Pismo Spółdzielni „Tęcza” nr TI-2496/67 z dn. 10.08.1967 r.
- Opinia pisemna ZD DOKP nr D4a-4112/8/67.
- Protokół z dn. 30.08.1967 r. spisany na okoliczność wytyczenia granic terenu zastępczego dla POD „Pokój” (AROD). Urządzenie przez Spółdzielnię „Tęcza” zastępczych działek na terenie wskazanym przez Zarząd Drogowy DOKP na mocy zgody z dn. 26.07.1967 r. (nr D 4a-4112/8/67). Oddział Budynków dokonał wprowadzenia na teren przy bocznicy przedstawicieli Spółdzielni „Tęcza” w celu urządzenia ogrodu zastępczego za likwidowane działki w części południowo-zachodniej ogrodu.
- Pismo Spółdzielni „Tęcza” wzywające do opuszczenia terenu zastępczego pod mającą nastąpić we wrześniu budowę infrastruktury pod nowe działki nr TI-2850/67 z dn. 13.09.1967 r. (AROD).
- Pismo Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury Prezydium Rady narodowej m. Wrocławia o wyrażeniu przez Zarząd Drogowy DOKP zgody na umieszczenie zastępczych ogrodów działkowych o pow. ok. 1700 m2 na terenach kolejowych przyległych do POD „Pokój” nr VI-4403/399-1391/67 z dn. 16.09.1967 r.
- Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PRN m. Wrocławia, Referat Zieleni nr GK-Z-162/14/67 z dn. 29.03.1967 r.
- Pismo Zarządu Drogowego DOKP nr D4a-4117/8/67 z dn. 26.07.1967 r.
- Pismo Spółdzielni „Tęcza”  ws. wystąpienia do WZ POD z wnioskiem o likwidację części terenu POD „Pokój”, działki nr 67, 68, 69, 70 w związku z zamierzoną w 1 kwartale 1968 r. budową pralni. Teren zastępczy jest w trakcie przygotowania nr 2985/67 z dn. 26.09.1967 r. (AROD).
- Pismo do Spółdzielni „Tęcza” ws. odmowy przekazanie działek nr 67, 68, 69, 70 w związku z niedotrzymaniem terminów przygotowania terenu zastępczego dla działek nr 1-10/67 z dn. 30.10.1967 r. (AROD).
- Pismo KR POD ws. wyrażenia zgody na częściową likwidację POD „Pokój” terenu o powierzchni 1612 m2 na rzecz Spółdzielni „Tęcza” w zamian za urządzenie terenu zastępczego i odszkodowanie dla działkowiczów nr 1787/67/WS z dn. 08.12.1967 r. (AROD).
- Pismo Zespołu Socjalnego CRZZ nr 1590/67/B z dn. 26.10.1967 r.
- Pismo Spółdzielni „Tęcza”  o zebraniu przedstawicieli POD „Pokój” i Spółdzielni „Tęcza” w świetlicy Lokomotywowni Wrocław Główny przy ul. Paczkowskiej 26 w dn. 27.03.1968 r. ws. ustalenia przekazania terenu zastępczego oraz odszkodowań dla działkowców, których działki będą przekazane Spółdzielni nr 1017/68 z dn. 21.03.1968 r. (AROD).
- Pismo ZW POD nr 1787/67/WS z dn. 08.12.1967 r.
- Rachunek z dn. 04.06.1968 za wykonanie robót do umowy-zlecenia - potwierdzenie wykonania sieci wodnej na terenie zastępczym nr WI/1556/68 z dn. 06.05.1968 r. (AROD).
- Protokół z dn. 19.06.1968 r. ws. przekazania materiałów do wykonania rurociągu.
- Protokół zdawczo-odbiorczy ostatecznego przekazania terenu zastępczego wraz infrastrukturą przygotowanego przez spółdzielnię „Tęcza” przygotowanego przez spółdzielnię „Tęcza” pod ogródki działkowe. Działki przekazano użytkownikom 25.04.1968 r. z dn.05.07.1968 r. (AROD).
- Protokół z dn. 27.03.1968 r. (AROD).
- Protokół z dn. 25.04.1968 r. (AROD).
- Notatka służbowa z dn. 11.04.1968 r. (AROD).
- Pismo do naczelnika Oddziału Trakcji ws. przyłączenia terenu zastępczego do wodociągu kolejowego z dn. 20.04.1968 r. (AROD).
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 23.10.1968 r. ws przekazania likwidowanej części terenu POD „Pokój” na rzecz Spółdzielni „Tęcza” (AROD).
- Pismo ZW POD nr 1787/67/WS z dn. 08.12.1967.
- Lokalizacja szczegółowa Spółdzielni „Tęcza” nr 12/65 WBUiA PRN w. Wrocławia VII-41/231-750/65 z dn. 22.03.1965 r.
- Pismo WBUiA PRN m. Wrocławia nr 4403/399-1391/67 z dn. 16.09.1967 r.
1969 - powiększenie ogrodu w stronę bocznicy kolejowej Prropan-Butan PKP jako teren zastęczy dla 8 działkowców z likwidowanej części ogrodu, przesunięcie północno-wschodniego ogrodzenia ogrodu w stronę toru bocznicy kolejowej oraz drogi przejściowej w kierunku magazynów propanu na odległość min. 2,575 m. Była to rezerwa i teren zastępczy na przeniesienie działkowiczów z terenu zajmowanego przez Spółdzielnię „Tęcza”. Zarząd Drogowy DOKP zastrzegł konieczność nieinwestowania na przyznanym terenie, wbrew obowiązującym ustaleniom między Spółdzielnią "Tęcza", PKP i Zarządem Miejskim POD:
- Pismo Zarządu Drogowego DOKP do Oddziału Budynków DOKP we Wrocławiu i do wiadomości Przewodniczącego Samorządu POD "Pokój" ws. nowoogrodzonego terenu w odległości 2575 mm od osi toru dla działkowców z terenu zlikwidowanego pod Spółdzielnie "Tęcza" z dn. 09.07.1969 r. (AROD).
- Pismo Przwodniczącego POD "Pokój" do Zarządu Drogowego DOKP i do wiadomości Zarządu Miejskiego POD z dn. 21.07.1969 ws. niezgodności zastrzeżenia o nieinwestowaniu na przyznanym terenie w infrastrukturę w związku z załączonymi pismami i protokołami stwierdzajacymi wyłączenie pasa terenu zastępczego z własności PKP (AROD), pozostałe dokumenty w archiwum Zarządu Miejskiego POD.