Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Opłaty


Stawki opłat w roku 2015

1. Opłata ogrodowa (wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD):         0,30 zł/m²
2. Opłata partycypacyjna (zgodnie z § 151 ust. 1 i 2 Statutu PZD):                     0,07 zł/m²
3. Składka członkowska:                                                                                      6,00 zł

4. Wpisowe (jednorazowe dla nowych członków PZD):                                   180,00 zł
5. Opłata inwestycyjna (jednorazowa dla nowych użytkowników):                100,00 zł

Przyjmowanie opłat za działki

Opłat za użytkowanie działek należy dokonywać u Skarbnika ogrodu w maju każdego roku w dniach wyznaczonych przez Zarząd i podanych do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych na terenie ogrodu oraz na stronie internetowej. Można również indywidualnie kontaktować się ze skarbnikiem pod  wskazanym na tablicach informacyjnych numerem telefonu. 

Od 2015 r. miały być również przyjmowane wpłaty na konto ogrodu. Zmianie uległ wtedy sposób naliczania opłat w wyniku rozdzielenia składek członkowskich na nasze stowarzyszenie PZD od opłat ogrodowych na ROD, które ponosić musi każdy działkowiec ROD w celu pokrycia kosztów zarządzania ogrodem. Jednak mimo zmiany sposobu naliczania opłat walne zebranie nie podniosło opłaty ogrodowej w 2015 r., a koszty funkcjonowania ogrodu pozostawiło na takim samym poziomie jak w latach 2012 - 2014 zaspokajając tylko bieżące wydatki. Z tego względu nie mamy obecnie środków na wysyłanie potwierdzeń przelewów pocztą za potwierdzeniem odbioru, dlatego też walne zebranie uchwaliło wtedy by opłaty były wnoszone bezpośrednio do skarbnika, a nie na konto ogrodu. Na stronie podawane są wysokości stawek opłat, a dokładny stan finansowy każdej działki zna Skarbnik, który dysponuje rejestrem działek z powierzchnią - może każdemu przekazać informację o wysokość opłaty i ewentualnych niedopłatach lub nadpłatach. Zdajemy sobie sprawę, z tego że brak możliwości wpłaty na konto jest niewygodny, ale dopóki walne zebranie nie podniesie opłaty i nie dopuści takiej możliwości, Zarząd nie może przyjmować opłat na konto. 

W przyszłości gdy walne zebranie zmieni tę zasadę, aby dokonać wpłaty na konto w tytule przelewu trzeba będzie podać aktualny (nowy) nr działki oraz imię i nazwisko głównego użytkownika.

Nr konta ogrodu:

Bank BPS Grupa BPS
24 1930 1406 2012 1200 2058 0001

Dalsze informacje

Każdy z nas ma cały miesiąc w roku do uregulowania opłat. Nawet wtedy, gdy ktoś zachoruje, wyjedzie, pracuje lub ma jakieś inne okoliczności to można powiadomić Zarząd ROD o opóźnieniu opłaty. Nie ma sprawy, jak Zarząd wie, że będzie opóźnienie to da się wszystko załatwić i przesunąć termin bez nerwów i niepotrzebnego stresu. Musimy się wzajemnie szanować, Zarząd nie może wiedzieć wszystkiego o sytuacji wszystkich działkowiczów, dlatego sprawy problemowe można zgłaszać. Z Zarządem można kontaktować się pocztą na adres Prezesa, telefonicznie do prezesa, gospodarza i skarbnika, jak również drogą elektroniczną za pośrednictwem maila (dane kontaktowe na tablicach informacyjnych). Więcej w dziale Kontakt.

Stawki opłat w roku 2013 i 2014

1. Składka członkowska:                                                                            0,19 zł/m²
2. Opłata na rzecz ogrodu (wliczony wywóz śmieci):                              25,00 zł
3. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu:              45,00 zł

4. Wpisowe (jednorazowe dla nowych członków PZD):                        180,00 zł
5. Opłata inwestycyjna (jednorazowa dla nowych użytkowników):      100,00 zł

Składka członkowska a opłata na zarządzanie - informacja prawna

Stawki opłat w roku 2012

1. Składka członkowska:                                                                           0,19 zł/m²
2. Opłata na rzecz ogrodu:                                                                     20,00 zł
3. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu:             45,00 zł

4. Wpisowe (jednorazowe dla nowych członków PZD):                       180,00 zł
5. Opłata inwestycyjna (jednorazowa dla nowych użytkowników):     100,00 zł

Stawki opłat w roku 2011

1. Składka członkowska:                                                                          0,18 zł/m²
2. Opłata na rzecz ogrodu:                                                                    15,00 zł
3. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu:            40,00 zł

4. Wpisowe:                                                                                        150,00 zł
5. Opłata inwestycyjna:                                                                        50,00 zł

Stawki opłat w roku 2010

1. Składka członkowska:                                                                          0,17 zł/m²
2. Opłata na rzecz ogrodu:                                                                    15,00 zł
3. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu:            40,00 zł

4. Wpisowe:                                                                                        150,00 zł
5. Opłata inwestycyjna:                                                                        50,00 zł

Powrót do góry