Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Walne Zebranie


By zapoznać się z dokmentami sprawozdawczymi i uchwałami zapraszamy do działów w niniejszej sekcji:
Dokumenty
Archiwum walnych zebrań

Struktura organizacyjna

Najwyższą włądzą w ROD jest Walne Zebranie. Sprawuje ono władzę pośrednio poprzez udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybór nowego Zarządu. Pomiędzy kolejnymi Walnymi Zebraniami władzę sprawuje wybrany przez nie Zarząd.

Prawne podstawy funkcjonowania Zarządów ROD stanowią przepisy ustawy o ROD, Statut PZD i wewnętrzne regulaminy, dsotępne na stronach PZD - Prawo w PZD, a także w naszej Biblioteczce ogrodowej udostępnianej przez Pana Prezesa przed comiesięcznymi zebraniami Zarządu. Prosimy zapoznać się też z działem Porady prawne

Schemat organizacyjny ROD "Pokój"