Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze


By dowiedzieć się więcej zapraszamy do działów w niniejszej sekcji:
Zarząd
Komisje
Kontakt
Oficjalne dokumenty
Druki do pobrania

Struktura organizacyjna samorządu ogrodowego

Zarząd wybierany jest na 4-letnią kadencję przez Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Sprawuje on władzę w imieniu całego Ogrodu i z mandatu jego członków pomiędzy kolejnymi walnymi zebraniami sprawozdawczymi. Ponadto od 23.10.2014 funkcjonuje jedna statutowa komisja - Rewizyjna, której zadaniem jest kontrolowoanie Zarządu i finansów Ogrodu. Z dniem 23.10.2014 na mocy nowego statutu PZD komisje rozjemcze uległy rozwiązaniu. Walne Zebranie lub Zarząd mogą powołać dodatkowe komisje problemowe, np. do spraw społecznych. Zarząd może powołać doraźne komisje do pomocy w rozwiązywaniu sporów, lustracyjne, inwentaryzacyjne i konkursowe. Ponadto w naszym ogrodzie tradycyjnie już od lat funkcjonuje Komisja Socjalna, Gosodarcza, Ekologiczna oraz SSI, więcej o tych komisjach i SSI w sekcji Tradycje.

Najwyższą włądzą w ROD jest Walne Zebranie. Sprawuje ono władzę pośrednio poprzez udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybór nowego Zarządu. 

Prawne podstawy funkcjonowania Zarządów ROD stanowią przepisy ustawy o ROD, Statut PZD i wewnętrzne regulaminy, dsotępne na stronach PZD - Prawo w PZD, a także w naszej Biblioteczce ogrodowej udostępnianej przed comiesięcznymi zebraniami Zarządu. Prosimy zapoznać się też z działem Porady prawne

Schemat organizacyjny ROD "Pokój"