Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nasBy dowiedzieć się więcej o naszym ogrodzie zapraszamy do działów w niniejszej sekcji:
Nasz ogród
Plan ogrodu
Historia
Galeria zdjęć
Konkursy
Tradycje
Stan prawny

ROD "Pokój" to:

- oaza zieleni na obrzeżach śródmieścia przy obwodnicy śródmiejskiej i w Brochowie
- prawie 9,8 ha terenów o uregulowanym stanie prawnym na gruntach Gminy Wrocław w użytkowaniu zwykłym Polskiego Związku Działkowców
- bogata historia ogrodnictwa działkowego na wrocławksim Tarnogaju od 1927 r.
bogata tradycja i ciągłość istnienia działek na naszym terenie od 1947 r.
- ponad 60 lat od formalnej lokalizacji i powstania samorządu ROD w 1953 r.
- 2 tereny: "Stary Ogród" przy al. Armii Krajowej (200 działek - 8,76 ha) i kolonia "Brochów" przy ul. Wiaduktowej (32 działki - 1,03 ha)
- 232 działki 
- 279 członków ROD i ponad 250 wrocławskich wielopokoleniowych rodzin
- ok. 700 osób regularnie korzystających rodzinnie z działek
- zorganizowana społeczność bazująca na społecznej pracy części z nas (Zarząd, Komisje i aktyw) wybieranej demokratycznie na walnych zebraniach przez ogół dla zarządzania całym ogrodem i służenia całej społeczności
- pomoc charytatywna w naturze dla domów opieki
- Społeczna Służba Instruktorów od 1960
- Koło Pszczelarzy od 1964
- Komisja Socjalna Kobiet od 1966
- Koło Gołębiarzy od 1966
- konkursy ogrodowe od 1959
- odznaczenia organizacyjne od 1959
- konkursy okręgowe o 1964.

Uzyskanie prawa do działki według nowej ustawy o ROD

Aktualnie na terenie ogrodu nie ma wolnych działek do przyznania od ręki, a lista oczekujacych osób wydłużyła się już prawie do 30, dlatego czas oczekiwania z podań jest bardzo długi (3-5 lat). Mimo to rocznie w ROD "Pokój" Zarząd przydziela ok. 20 działek, głównie poprzez zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki krewnym, wyznaczonym spadkobiercom, a także nowym użytkownikom. Bardzo rzadko Zarząd podpisuje umowy z nowymi użytkownikami na porzucone lub prawomocnie odebrane działki.
Władze ogrodu dysponują działkami tylko w przypadku gdy dotychczasowi działkowcy nie mają spadkobierców lub zrzekają się ich na Zarząd. Gdy dotychczasowi działkowicze umierają bądź zdają działki ze względu na swój wiek i nie wyznaczą następcy, a nikt z rodziny oraz osób uprawnionych do nabycia prawa do działki nie zgłosi się do Zarządu, zgodnie z przewidzianą w ustawie procedurą, Zarząd przydziela takie działki nowym użytkownikom według kolejności oczekujących podań.
Dużo szybciej zainteresowani użytkowaniem działki w naszym ogrodzie sami znajdą wśród działkowców chętnych do zbycia ogródka. Można w tym celu wywiesić ogłoszenie na bramie głównej ogrodu. Gdy zainteresowani nabyciem prawa do działki w ROD "Pokój" znajdą działkowców chętnych do odsprzedania lub odstąpienia ogródka, to wtedy zapraszamy do biura Zarządu ROD w celu dopełnienia formalności. W tej sprawie oraz ewentualnie w celu nabycia członkostwa w stowarzyszeniu prowadzącym ogród (PZD) należy skontatkować się bezpośrednio z Zarządem ROD, najlepiej podczas comiesięcznych zebrań. Szczegóły w dziale Kontakt. Z procedurą nabycia działki w ROD można zapoznać się na stronie PZD, jak również poniżej:

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dn. 18.12.2013 r. prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:

  • 1. W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – obecnie najpopularniejszy sposób. Podstawa prawna art. 41 ustawy o ROD.
  • 2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka. Podstawa prawna art.27 ustawy o ROD.
  • 3. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z prezydium okręgowego zarządu – tylko w nowym ogrodzie. Podstawa prawna art. 27 ustawy o ROD i § 13 ust. 2 statutu PZD.
  • 4. Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca. Podstawa prawna art. 38 ust. 1 ustawy o ROD.

    Zamieszczamy dokumenty, jakie należy sporządzić przy przeniesieniu prawa do działki, zawieraniu umowy dzierżawy działkowej oraz wstąpieniu w prawa do działki. Jest to wskazówka zarówno dla zarządów ROD, jak i działkowców chcących przenieść prawo do działki na inną osobę, a także dla osób ubiegających się o działki w ROD.
    Druki (poza uchwałami zarządu ROD) są dostępne na stronie PZD do pobrania w zakładce prawowzory dokumentów. Zamieszczone dokumenty zostały wypełnione niezbędnymi danymi (dane fikcyjne).

Ad. 1. W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa (WZÓR NR 1) zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy.
Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa (WZÓR NR 2) i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu (WZÓR NR 3), którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek.
Podane w umowie przeniesienia prawa do działki terminy nie są terminami obowiązkowymi. Strony umowy, a więc zbywca i nabywca mogą dowolnie umawiać się co do terminów, a nawet samej zapłaty, czy nastąpi po podpisaniu umowy, czy na przykład dopiero po zatwierdzeniu tej umowy przez zarząd ROD.

Ad. 2. W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawiera umowę dzierżawy działkowej (WZÓR NR 4). Zanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi podjąć uchwałę (WZÓR NR 5) o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez reprezentujących go prezesa i drugiego członka zarządu. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, a więc najpierw wyraża zgodę, a potem reprezentujący zarząd podpisują umową. W tej sprawie zamieszczamy uchwałę zarządu ROD i wypełnioną umowę dzierżawy działkowej.

Ad. 3. W tym przypadku obowiązują dokumenty identyczne jak w poprzednim punkcie, z tym że stroną umowy jest prezydium OZ i uchwałę podejmuje także prezydium OZ.

Ad. 4. W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (WZÓR NR 6) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując uchwałę (WZÓR NR 7).

WZORY DOKUMNETÓW DO POBRANIA [linki zewnętrznę do strony PZD]
WZÓR NR 1 (pobierz)
WZÓR NR 2 (pobierz)
WZÓR NR 3 (pobierz)
WZÓR NR 4 (pobierz)
WZÓR NR 5 (pobierz)
WZÓR NR 6 (pobierz)
WZÓR NR 7 (pobierz).